XML
XV/82/2020
UCHWAŁA NR XV/82/2020
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
         z dnia 27.01.2020 r.

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej  Gminy Tyrawa Wołoska na 2020 rok
         Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) art. 226- 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r, poz. 869 z późn. zm.)

Rada Gminy Tyrawa Wołoska
uchwala co następuje:

§ 1

Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Tyrawa Wołoska wraz z prognozą kwoty długu na lata 2020-2023 w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2

Określa się przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust 4 ustawy o finansach publicznych, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3
   
Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4  ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
ogółem do kwoty        353.000,00 zł,

w tym:
2021 rok do kwoty 353.000,00 zł

§ 4

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów , których realizacja
w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
           1. Zawieranych na czas nieokreślony w zakresie :
a) usług przesyłowych i dystrybucji energii elektrycznej
b) dostawy gazu z sieci
2. Zawieranych na czas określony w zakresie :
     a) dowożenia dzieci do szkół do kwoty                            110.000,00 zł
     b) dostawy usług telekomunikacyjnych i internetowych    
           do kwoty                               18.000,00 zł
     c) programy i licencje                              4.000,00 zł   
     d) zimowe utrzymanie dróg do kwoty                    80.000,00 zł
e) inne niż wymienione wyżej umowy zawierane celem zapewnienia ciągłości      
           działania jednostki z których wynikające płatności wykraczają poza rok   
           budżetowy do kwoty                            50.000,00 zł   
 
§ 5

Upoważnia się Wójta Gminy  do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Tyrawa Wołoska do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do łącznej kwoty
           1. Zawieranych na czas nieokreślony
a) usług przesyłowych i dystrybucji energii elektrycznej
b) dostawy gazu z sieci
2 . Zawieranych na czas określony w zakresie:
      a) dowożenia uczniów do szkół do kwoty                     110.000,00 zł
      b) usług telefonicznych i internetowych do kwoty                        8.000,00 zł
 
§ 6
Traci moc uchwała Rady Gminy Nr IV/24/2019 z dnia 28.01.2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tyrawa Wołoska na 2019 r.


§ 7
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od dnia 1 stycznia 2020 r.

                        PRZEWODNICZĄCY
                             RADY GMINY

                        Mariusz Duszczyński

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
82 załącznik WPF Plik pdf 2.85 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2020-01-27
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2020-02-25 15:06
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2020-02-25 15:08