XML
XV/81/2020

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2020
Nr XV/81/2020
   Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 27.01.2020 roku

    Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt  9 lit. „d”, lit. „i”, pkt 10 i art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz.506 z późn. zm.)  art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237 i art. 239  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)

 

Rada Gminy Tyrawa Wołoska

uchwala co następuje:

 § 1

 

1.  Ustala się dochody budżetu Gminy na 2020 rok w wysokości:   11.077.797,00 zł

w tym:

 

      a) dochody bieżące                                                                           10.750.797,00 zł       

      b) dochody majątkowe                                                                          327.000,00 zł

 

      Szczegółowy podział dochodów przedstawia tabela nr 1.

 

2. Ustala się wydatki budżetu Gminy na 2020 rok  w wysokości:    10.987.797,00 zł

     w tym:

 

a)      wydatki bieżące                                                                           10.677.850,35 zł

b)  wydatki majątkowe                                                                           309.946,65 zł

 

Szczegółowy podział wydatków przedstawia tabela nr 2.

 

3. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetową
     w kwocie                                                                                                         90.000,00 zł

 

z przeznaczeniem na planowaną spłatę kredytów w kwocie                   90.000,00 zł

    

4.  Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości                                90.000,00 zł

         w tym: 

         a) spłatę rat kredytów i pożyczek § 992 w kwocie                               90.000,00 zł

 

                                                                                              § 2

 

1.  Wyodrębnia się dochody związane z realizacją zadań z zakresu

administracji rządowej zleconych gminie w wysokości                3.212.262,00 zł

w tym:

a)      dochody bieżące                                                                            3.212.262,00 zł

 

Szczegółowy podział przedstawia tabela dochodów.

PLAN DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE NA 2020 ROK

 

 

 

 

 

Plan

750

 

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

16 352,00

 

75011

 

Urzędy wojewódzkie

16 252,00

 

 

Dochody bieżące

16 252,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-dotacja celowa na zadania rządowe

16 252,00

 

75045

 

Kwalifikacja wojskowa

100,00

 

 

Dochody bieżące

100,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – kwalifikacja wojskowa

100,00

751

 

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

422,00

 

75101

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

422,00

 

 

Dochody bieżące

422,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych  zadań zleconych gminie ustawami- aktualizacja rejestru wyborców

422,00

752

 

OBRONA NARODOWA

2 000,00

 

75212

 

Pozostałe wydatki obronne

2 000,00

 

 

 

Dochody bieżące

2 000,00

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych  zadań zleconych gminie ustawami

2 000,00

754

 

 

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

2 588,00

 

75414

 

Obrona cywilna

2 588,00

 

 

 

Dochody bieżące

2 588,00

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych  zadań zleconych gminie ustawami

2 588,00

852

 

POMOC SPOŁECZNA

10 600,00

 

85228

 

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

10 600,00

 

 

Dochody bieżące

10 600,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych  zadań zleconych gminie ustawami

10 600,00

 

 

 

 

 

2.  Wyodrębnia się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu

administracji rządowej zleconych gminie w wysokości                3.212.262,00 zł

w tym:

a)      wydatki bieżące                                                                             3.212.262,00 zł

 

Szczegółowy podział przedstawia tabela wydatków.


 

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE NA 2020 ROK

Dział

Rozdz.

§

Nazwa zadania

Plan

750

 

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

16 352,00

 

75011

 

Urzędy wojewódzkie

16 252,00

 

 

Wydatki bieżące

16 252,00

 

z tego:

 

1) Wydatki jednostek budżetowych

16 252,00

 

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

15 350,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

12 000,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

1 000,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

2 050,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

300,00

 

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

902,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

902,00

 

75045

 

Kwalifikacja wojskowa

100,00

 

 

Wydatki bieżące

100,00

 

z tego:

 

1) Wydatki jednostek budżetowych

100,00

 

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

100,00

4300

Zakup usług pozostałych

100,00

751

 

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

422,00

 

75101

 

Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli  i ochrony prawa

422,00

 

 

Wydatki bieżące

422,00

 

z tego:

 

1) Wydatki jednostek budżetowych

422,00

 

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

422,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

60,36

4120

Składki na Fundusz Pracy

8,64

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

353,00

752

 

 

ODBRONA NARODOWA

2 000,00

 

75212

 

Pozostałe wydatki obronne

2 000,00

 

 

 

Wydatki bieżące

2 000,00

 

 

 

z tego:

 

 

 

1) Wydatki jednostek budżetowych

2 000,00

 

 

 

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

2 000,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1 000,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

1 000,00

754

 

 

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

2 588,00

 

75414

 

Obrona cywilna

2 588,00

 

 

 

Wydatki bieżące

2 588,00

 

 

 

z tego:

 

 

 

1) Wydatki jednostek budżetowych

2 588,00

 

 

 

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

2 588,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1 588,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

1 000,00

852

 

POMOC SPOŁECZNA

10 600,00

 

85228

 

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

10 600,00

 

 

Wydatki bieżące

10 600,00

 

z tego:

 

1) Wydatki jednostek budżetowych

10 600,00

 

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

5 300,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

5 300,00

 

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

5 300,00

4300

Zakup usług pozostałych

5 300,00

855

 

 

RODZINA

3 180 300,00

 

85501

 

Świadczenie wychowawcze

1 768 000,00

 

 

Wydatki bieżące

1 768 000,00

 

z tego:

 

1) Wydatki jednostek budżetowych

14 938,00

 

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

11 131,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

8 000,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

1 500,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

1 435,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

196,00

 

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

3 807,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

235,00

4280

Zakup usług zdrowotnych

250,00

4300

Zakup usług pozostałych

1 800,00

4410

Podróże służbowe krajowe

50,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

1 272,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

200,00

 

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych

1 753 062,00

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

90,00

3110

Świadczenia społeczne

1 752 972,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  Wyodrębnia się plan dochodów  i wydatków realizowanych zadań na

      podstawie porozumień między jst

      w tym:

·        dochody                                                                                             50.000,00 zł

·        wydatki                                                                                              50.000,00 zł

 

DOCHODY

Dział

Wyszczególnienie

Kwota w zł

600

60014

 

 

 

TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

Drogi publiczne powiatowe

dochody bieżące

-        dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące związane

      z utrzymaniem dróg powiatowych na podstawie porozumień między jst

50.000,00

50.000,00

50.000,00

 

50.000,00

WYDATKI

Dział

Rozdz

Wyszczególnienie

Kwota w zł

600

60014

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Drogi publiczne powiatowe

-   wydatki bieżące

50.000,00

50.000,00

50.000,00

 

RAZEM

50.000,00

 

 

§ 3

 

1.  Ustala się rezerwę ogólną w wysokości                            47.534,55 

2.  Ustala się rezerwę celową w wysokości                            29.465,45 

     na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

 

§ 4

 

1.  Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu gminy zgodnie
     z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

 

§ 5

 

1.  Ustala się plan dochodów rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych

     i wydatków nimi sfinansowanych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

 

§ 6

 

Wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu gminy związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikające z:

 

1. Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi: dochody oraz wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu   Przeciwdziałania Narkomanii.

 

     

Zestawienie dochodów i wydatków przedstawia poniższa tabela

 

DOCHODY:

Dział

Rozdz.

§

Wyszczególnienie

Kwota

756

 

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

 

 

 

22.800,00

75618

 

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst

na podstawie ustaw

dochody bieżące w tym:

 

22.800,00

22.800,00

 

0480

Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

 

22.800,00

 

WYDATKI:

Dział

Rozdz.

§

Wyszczególnienie

Kwota

851

 

OCHRONA ZDROWIA

22.800,00

85153

 

Zwalczanie narkomanii

wydatki bieżące w tym:

2.200,00

2.200,00

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

200,00

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1.500,00

 

4300

Zakup usług pozostałych

500,00

85154

 

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

wydatki bieżące w tym:

20.600,00

20.600,00

 

2360

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielane w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

4.000,00

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

100,00

 

4170

Wynagrodzenie bezosobowe

7.000,00

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

4.000,00

 

4300

Zakup usług pozostałych

3.000,00

 

4410

Podróże służbowe krajowe

1.000,00

 

4430

Różne opłaty i składki

1.500,00

 

 

 

 

2.  Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz wydatki na   

finansowanie tego zadania.

 

      Zestawienie dochodów i wydatków przedstawia poniższa tabela

 

 

 

 

DOCHODY:

 

Dział

Rozdz.

      §

Wyszczególnienie

Kwota

900

 

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

 

425.540,00

 

90002

Gospodarka odpadami

dochody bieżące, w tym:

 

425.540,00

 

0490

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za śmieci)

 

425.540,00

 

WYDATKI:

 

Dział

Rozdz.

      §

Wyszczególnienie

Kwota

900

 

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

425.540,00

 

90002

Gospodarka odpadami

- wydatki bieżące

   1) wydatki jednostki budżetowej

425.540,00

425.540,00

425.540,00

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

31.200,00

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

2.650,00

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

5.800,00

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

830,00

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2.500,00

 

4300

Zakup usług pozostałych – wywóz śmieci

382.560,00

 

3. Wynikające z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.  Prawo Ochrony Środowiska.                                

   

     Zestawienie dochodów i wydatków przedstawia poniższa tabela

   

DOCHODY:

 

Dział

Rozdz.

§

Wyszczególnienie

Kwota

900

 

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

 

1.500,00

90019

 

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków

z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

dochody bieżące:

 

 

1.500,00

1.500,00

 

0690

Wpływy z różnych opłat –wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

1.500,00

WYDATKI:

 

Dział

Rozdz.

§

Wyszczególnienie

Kwota

900

 

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- wydatki bieżące:

1.500.00

 

1.500,00

90019

 

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków

z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

 

1.500,00

 

4300

Zakup usług pozostałych –odbiór azbestu od osób fizycznych

1.500,00

 

            § 7

           

 

Wyodrębnia się wydatki wynikające z ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim.

 

 

    Zestawienie wydatków przedstawia poniższa tabela

   

Nazwa sołectwa

Dział

Rozdz.

Nazwa zadania

Kwota w zł

Hołuczków

600

60016

Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Hołuczków

20.667,34

Siemuszowa

600

60016

Wykonanie prac ziemnych przy drodze gminnej G117402

10.877,55

Siemuszowa

900

90015

Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Siemuszowa

10.877,55

Tyrawa Wołoska

900

90015

Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr G 117418

48.652,31

Rozpucie

900

90015

Budowa oświetlenia ulicznego Rozpucie  przy drodze krajowej nr 28

33.473,18

Rakowa

900

90015

Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Rakowa przy drodze powiatowej

13.000,00

Rakowa

921

92109

Wykonanie placu zabaw na działce 167/2

13.946,65

 

 

 

 

Razem

 

151.494,53

 

§ 8

 

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. udzielania z budżetu gminy w roku budżetowym pożyczek krótkoterminowych do wysokości   200.000,00 zł

2. przeniesienia w ramach rozdziałów oraz między rozdziałami planu wydatków przeznaczonych na uposażenia i wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy na wszystkie wydatki bieżące;

3. przeniesienia w ramach rozdziałów oraz między rozdziałami planu wydatków bieżących na wydatki przeznaczone na uposażenia i wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy;

4. przeniesienia w ramach rozdziałów oraz między rozdziałami planu wydatków bieżących na majątkowe, oraz planu wydatków majątkowych na bieżące;

5. przeniesienia planu wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu oraz między rozdziałami z wyłączeniem zadań objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

6. zaliczenia uzyskanych zwrotów wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym na zmniejszenie wykonania  planowanych wydatków

7. przekazania upoważnienia kierownikom jednostek organizacyjnych do zaliczenia uzyskanych zwrotów wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym na zmniejszenie wykonania  planowanych wydatków

 

§ 9

 

1.Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu  roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie                                                                        200.000,00 zł.

 

2. Ustala się maksymalną kwotę pożyczek udzielanych przez Wójta Gminy w trakcie roku budżetowego do wysokości                                                                            200.000,00 zł

                                                             

 

§10

 

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w kwocie                                                        200.000,00 zł

     w tym:

 

1.      na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu

budżetu gminy  w kwocie                                                                  200.000,00 zł

 

§ 11

 

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 12

 

 

Nadzór nad jej wykonaniem zleca się Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego
i Komisji Rewizyjnej.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu
w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.


PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
Mariusz Duszczyński

 

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Uchawalabudżetowa na 2020 Plik pdf 1.45 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2020-01-27
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2020-02-25 15:02
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2020-02-25 15:03