XML
XIV/80/2019
Uchwała nr XIV/80/2019
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia  27 grudnia 2019 r.
 
 w sprawie  określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Tyrawa Wołoska na rok szkolny 2019/2020 dla rodziców, którym przysługuje zwrot kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców do placówki oświatowej.

 Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm. ) oraz art.39 ust.1 oraz 39a ust.3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.-Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1148 z późn. zm.)
 
Rada Gminy Tyrawa Wołoska
uchwala, co następuje:
 
§ 1
 
Ustala się średnią cenę jednostki paliwa w Gminie Tyrawa Wołoska na rok szkolny 2019/2020 celem zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców, w wysokości :
    a) ON – 5,13
    b) E95 – 4,97
    c) LPG- 2,48

§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tyrawa Wołoska.
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
Mariusz Duszczyński


Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2019-12-27
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2020-02-25 14:58