XML
XIV/78/2019
UCHWAŁA NR XIV/78/2019
RADY GMINY TYRAWA WOŁOSKA
z dnia 27 grudnia 2019 r.
 
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady komunalne w kompostowniku przydomowym na terenie Gminy Tyrawa Wołoska
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art.40 ust.1, art. 41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 6j ust. 1 pkt. 1 , art. 6k ust.1 pkt 1 oraz ust. 3 i 4a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 z późn. zm.) Rada Gminy Tyrawa Wołoska uchwala, co następuje:
 
§ 1.
1. Jako metodę ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wybiera się liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość.
2. Ustala się wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jako iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość i stawki opłaty za jednego mieszkańca określonej w ust. 3 lub ust. 4.
3. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na jednego mieszkańca dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych w wysokości 24,00 zł miesięcznie.
4. Ustala się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi na jednego mieszkańca, jeżeli właściciel nieruchomości zamieszkałych nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny w wysokości 72 zł miesięcznie.
§ 2.
1. Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, którzy zagospodarowują bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostownikach przydomowych.
2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 przysługuje na jednego mieszkańca w wysokości 2 zł miesięcznie.
§ 3.
1. Jako metodę ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w nieruchomościach niezamieszkałych wybiera się liczbę pojemników odebranych z danej nieruchomości.
2. Ustala się wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jako iloczyn liczby odebranych pojemników i stawki opłaty za pojemnik określonej w ust. 3 lub ust. 4.
3. Ustala się stawkę opłaty za pojemnik odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny w wysokości:
1) o pojemności 1 100 l – w wysokości: 313,00 zł
2) o pojemności 240 l – w wysokości: 38,00 zł
3) o pojemności 120 l – w wysokości: 19,00 zł
4. Ustala się stawkę opłaty za pojemnik odpadów komunalnych jeżeli nie jest wypełniony obowiązek zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny w wysokości:
1) o pojemności 1 100 l – w wysokości: 505,00 zł
2) o pojemności 240 l – w wysokości: 60,00 zł
3) o pojemności 120 l – w wysokości: 30,00 zł
§ 4.
Traci moc uchwała nr III/18/2019 Rady Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty za pojemnik o określonej pojemności (Dz. U. Woj. Podk. z 2019r. poz. 195).
§ 5.
Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.
§ 6.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego, z mocą obowiązującą od 01.02.2020 roku.
 
 

Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2019-12-27
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2020-02-25 14:54