XML
XIV/77/2019

UCHWAŁA NR XIV/77/2019

RADY GMINY TYRAWA WOŁOSKA

z dnia 27 grudnia 2019 r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art.40 ust.1, art.41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.) Rada Gminy Tyrawa Wołoska uchwala, co następuje: 

§ 1.

Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, oraz z nieruchomości niezamieszkałych stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w § 1, należy złożyć:

1. w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych,

2. w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

§ 3.

Deklarację, o której mowa w § 2 ust. 1, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć:

1. W siedzibie Urzędu Gminy w Tyrawie Wołoskiej, 38-55 Tyrawa Wołoska 175.

2. Drogą pocztową na adres: Urząd Gminy w Tyrawie Wołoskiej, 38-535 Tyrawa Wołoska 175.

3. W formie elektronicznej na skrzynkę podawczą ePUAP

§ 4.

1. Określa się warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

2. Format elektroniczny oraz układ informacji i powiązań między nimi powinien być zgodny z załącznikiem nr 1 do uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, w formacie PDF.

3. Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

§ 5.

Traci moc uchwała nr III/17/2019 Rady Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji po wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracja za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz. U. Woj. Podk. z 2019r. poz. 194).

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego, z mocą obowiązującą od 01.02.2020 roku.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
Mariusz Duszczyński


Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
77 deklaracja wzór. Plik doc 19.98 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2019-12-27
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2020-02-25 14:52
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2020-02-25 14:53