Włącz kontrast
Gmina Tyrawa Wołoska
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
XIV/75/2019
UCHWAŁA Nr  XIV/75/2019
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 27 grudnia 2019 r.
 
w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/2019 z dnia 28.01.2019 r. Rady Gminy Tyrawa Wołoska w sprawie budżetu Gminy Tyrawa Wołoska na 2019 r. 
           
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), w związku z art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)
 
Rada Gminy Tyrawa Wołoska
uchwala co następuje:
 
§ 1
 
Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 20.750,00 zgodnie
z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
 
§ 2
 
Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 20.750,00 zgodnie
z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
 
§ 3
 
W wyniku dokonanych zmian plan budżetu Gminy Tyrawa Wołoska na 2019 rok ulega zmianie i wynosi :

  • plan dochodów          11.804.084,35 zł z tego:
          dochody bieżące         10.902.467,86 zł
          dochody majątkowe         901.616,49 zł
 

  • plan wydatków           12.486.158,02 zł z tego:
          wydatki  bieżące         11.177.446,02zł
          wydatki majątkowe      1.308.712,00 zł
 
 planowany deficyt po zmianach w wysokości                682.073,67  zł

  • przychody :
     wolne środki, o których mowa w art.217                     787.073,67 zł                 
         ust.2 pkt 6 ustawy § 950

  • rozchody:
      spłata rat kredytów i pożyczek § 992                           105.000,00 zł
                                                       

 § 4
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 

§ 5
 
Nadzór nad jej wykonaniem zleca się Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego oraz Komisji Rewizyjnej.
 
 
§ 6
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
 

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
Mariusz Duszczyński

 
                                                                                                                                                                                                                                                                Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XV/75/2019
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 27 grudnia  2019 r.
 
 
 

  Nazwa jednostki sprawozdawczej TYRAWA WOŁOSKA  
  Nr dokumentu Uchwała Rady Gminy Nr XIV/75/2019  
  Data podjęcia 2019-12-27  
  Rodzaj Plan dochodów  
 
  Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota  
  020     Leśnictwo 4 100,00  
    02001   Gospodarka leśna 4 100,00  
      0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 4 100,00  
  756     Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 9 300,00  
    75618   Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 9 300,00  
      0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 9 300,00  
  758     Różne rozliczenia 2 600,00  
    75814   Różne rozliczenia finansowe 2 600,00  
      0970 Wpływy z różnych dochodów 2 600,00  
  801     Oświata i wychowanie 4 750,00  
    80104   Przedszkola 4 750,00  
      0830 Wpływy z usług 4 750,00  
     
    20 750,00  
               
 
 
 
 
                    Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XV/75/2019
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 27 grudnia  2019 r.
 

Nazwa jednostki sprawozdawczej

TYRAWA WOŁOSKA
Nr dokumentu Uchwała Rady Gminy Nr XIV/75/2019
Data podjęcia 2019-12-27
Rodzaj Plan wydatków
Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 10 750,00
  90001   Gospodarka ściekowa i ochrona wód 0,00
    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00
    4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii -5 000,00
  90003   Oczyszczanie miast i wsi 5 750,00
    4300 Zakup usług pozostałych 5 750,00
  90004   Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 5 000,00
    4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00
921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 10 000,00
  92109   Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 10 000,00
    4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00
Razem: 20 750,00
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uzasadnienie do Uchwały XIV/75/2019
 
    
1.  Zmiany w planie dochodów:                                           
 
a) w dziale 020, rozdz. 02001  dochód z tytułu naliczonych kar związanych z pozyskania drewna
        +  4.100,00 zł                           
 
b) w dziale 756 rozdz. 75618 dochód z tytułu opłaty z PGNiG SA zgodnie z decyzją DGK-IV.4770.11.2017AK(13)                 
          + 9.300,00 zł
c) w dziale 758 rozdz. 75814 dochód z tytułu  wynagrodzenia płatnika składek naliczonego
w związku z terminowym opłacaniem składek
                                                                                                                                + 2.600,00 zł                   
 
d) dziale 801 rozdz. 80104 dochód z tytułu opłaty wnoszonej przez inną jst w związku
z uczęszczaniem dziecka z innej Gminy do oddziału przedszkolnego                     + 4.750,00 zł  
                                              
 
 
 
1.  Zmiany w planie wydatków:                                           
 
a) dziale 921 rozdz. 92109 zwiększenie planu wydatków bieżących na wykonanie utwardzenia placu przy GOK                                                                                                      +  10.000,00 zł  
 
b) w dziale 900, rozdz. 90001 dokonuje się zmiany planu wydatków celem zabezpieczenia środków na wykonanie ekspertyzy technicznej zbiornika gnilnego ( część kanalizacji Tyrawa Wołoska )przesuwając z paragrafu 4390                                                                     -5.000,00 zł
                                   do paragrafu 4170                                                                 +5.000,00 zł
 
c) w dziale 900 rozdz.90003 zwiększa się plan wydatków                                     +5.750,00 zł
      na usługi związane z utrzymaniem czystości w gminach
 
c) w dziale 900 rozdz.90004 zwiększa się plan wydatków                                     +5.000,00 zł
      na usługi związane z utrzymaniem zieleni w gminach
 
 

Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2019-12-27
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2020-02-25 14:33
Gmina Tyrawa WołoskaTyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska tel. (013) 465 69 31 email: urzad@tyrawa.pl
Wygenerowano: 11 sierpnia 2020r. 18:47:41
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.