XML
XIV/74/2019
UCHWAŁA NR XIV/74/2019
RADY GMINY TYRAWA WOŁOSKA
z dnia 27 grudnia 2019 r.
 
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Tyrawa Wołoska na rok 2020
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 41 ust. 1, 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 2277).
 
 
Rada Gminy Tyrawa Wołoska
uchwala, co następuje:
 
§ 1
 
Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Tyrawa Wołoska na rok 2020, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tyrawy Wołoskiej.
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi z życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
Mariusz Duszczyński


Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Załącznik do Uchwały Nr XIV/74/2019 Program Alk na 2020 Plik doc 154.50 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2019-12-27
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2020-02-25 14:28
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2020-02-25 14:29