XML
XIII/72/2019
UCHWAŁA NR XIII/72/2019
 RADY GMINY TYRAWA WOŁOSKA
z dnia 28 listopada 2019 r.

w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tyrawie Wołoskiej

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) w związku z art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1508 z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia  27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869                         z późn. zm.)

uchwala się, co następuje:

§ 1.

 Uchwala się Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tyrawie Wołoskiej, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Traci moc uchwała nr XVII/87/04 Rady Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tyrawa Wołoska.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.   

 

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
Mariusz Duszczyński

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik do uchwały Nr XIII/72/2019

Rady Gminy Tyrawa Wołoska
 z dnia 28 listopada 2019 r.

 

STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ                          W TYRAWIE WOŁOSKIEJ

 

Rozdział 1 Postanowienia wstępne

§ 1.

Ilekroć w statucie jest mowa o:

1) Statucie – oznacza to Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tyrawie Wołoskiej;

2) Wójcie – oznacza to Wójta Gminy Tyrawa Wołoska;

3) Radzie – oznacza to Radę Gminy Tyrawa Wołoska;

4) Ośrodku – oznacza to Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tyrawie Wołoskiej;

5) Kierowniku – oznacza to Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tyrawie Wołoskiej.

Rozdział 2 Postanowienia ogólne

§ 2.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tyrawie Wołoskiej zwany dalej „Ośrodkiem” działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm);

2) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm);

3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869                  z późn. zm.);

4) ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z późn. zm.);

5) ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 852, z późn. zm.);

6) ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2277);

7) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1390 z późn. zm.);

8) ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1878);

9) ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1172, z późn. zm.);

10) ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych                                      (t.j. Dz. U.  z 2019 r. poz. 300, z późn. zm.);

11) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych                      ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.);

12) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 351, z późn. zm.);

13) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282, z późn. zm.);

14) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego                                         (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096);

15) ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji                             (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1438, z późn. zm.);

16) ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów                                    (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2092);

17) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej                        (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1111, z późn. zm);

18) ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy                        (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1482, z późn. zm.);

19) ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci                                       (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2134, z późn. zm.);

20) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2018 r.                     poz. 2220, z późn. zm.);

21) ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów                              (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 670, z późn. zm.);

22) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1481,                          z późn. zm.);

23) ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (t.j Dz. U. z 2019 r. poz. 1390,                  z późn. zm);

24) niniejszego Statutu;

25) innych przepisów z zakresu pomocy społecznej.

§ 3.

1. Ośrodek jest jednostką organizacyjną Gminy nieposiadającą osobowości prawnej. Ośrodek jest jednostką budżetową Gminy.

 2. Bezpośredni nadzór i kontrolę nad działalnością Ośrodka sprawuje Wójt.

3. Nadzór merytoryczny nad wykonywaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej sprawuje Wojewoda Podkarpacki.

§ 4.

Siedziba Ośrodka mieści się w Urzędzie Gminy w Tyrawie Wołoskiej, 38-535 Tyrawa Wołoska 175.

§ 5.

Ośrodek używa pieczęci podłużnej z nazwą, adresem, numerem telefonu, ewentualnie                        z numerem REGON I NIP.

§ 6.

Ośrodek obejmuje terenem działania Gminę Tyrawę Wołoską.

 

Rozdział 3

Zakres działalności

§ 7.

Celem działania Ośrodka jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości, wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka, a także doprowadzenie ich do życiowego usamodzielnienia oraz integracji                          ze środowiskiem.

§ 8.

1. Ośrodek realizuje zadania własne gminy z zakresu pomocy społecznej, o których mowa             w art. 17 ustawy o pomocy społecznej.

2.  Ośrodek realizuje zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z pomocy społecznej,   o których mowa w art. 18 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

3. Poza zadaniami określonymi w ust. 1 i 2 Ośrodek realizuje zadania Gminy,  w szczególności z zakresu:

1)         występowania z wnioskami o udostepnienie danych lub informacji z centralnej ewidencji kierowców w zakresie posiadania dokumentu prawa jazdy przez dłużników alimentacyjnych celem realizacji zadań ustawowych wynikających
z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;

2)         przyznawania Karty Dużej Rodziny a także do wydania decyzji administracyjnych                         w przypadku odmowy wydania Karty;

3)         prowadzenia postępowania w sprawach o ustalenie prawa do zasiłku dla opiekuna,                   a także do wydawania w tych sprawach decyzji w tym podpisywania i innych dokumentów związanych z zasiłkami dla opiekuna należącymi do właściwości Gminy Tyrawa Wołoska;

4)         przekazywania do biura informacji gospodarczej o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego wynikających z tytułów, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U.2018 r. poz. 554 ze zm.) w razie powstania zaległości za okres dłuższy niż                         6 miesięcy;

5)         podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postepowania                 i wydawania w tych sprawach decyzji;

6)         prowadzenia postepowania w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
a także do wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych;

7)         prowadzenia postepowania w sprawie świadczeń rodzinnych, a także do wydania             w tych sprawach decyzji administracyjnych;

8)         prowadzenia postępowania w sprawie świadczenia „Dobry start”,  a także do wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych oraz przekazywania informacji, o której mowa w § 10 ust. 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (M.P. z 2018 r. poz. 1061);

9)         prowadzenia postępowania w sprawach wynikających z ustawy z dnia 4 listopada                 2016 r. o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (dz. U. z 2019 r. poz. 473) świadczenia dobry start, a także do wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych;

10)      prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego, w tym wydawania decyzji oraz przekazywania informacji wnioskodawcom o przyznaniu świadczenia;

11)      pomocy pieniężnej przyznawanej kombatantom i innym osobom uprawnionym;

12)      przeciwdziałania przemocy w rodzinie;

13)      wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;

14)      wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole                 i w domu”;

15)      udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie gminy;

16)      zapewnienia obsługi organizacyjno – technicznej Zespołu Interdyscyplinarnego                       ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz udziału swych przedstawicieli w pracach tego zespołu;

17)      prowadzenia Placówki Wsparcia Dziennego Świetlicy „Mrówka”;

18)      wypłat zasiłków dla opiekunów prawnych;

19)      opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach oświadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

20)      przyznawania i wypłacanie dodatków mieszkaniowych;

21)      przyznawania i wypłacanie dodatków energetycznych.

4.  Ośrodek może realizować zadania finansowane lub współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

5. Ośrodek realizuje programy rządowe wynikające z ustaw.

6. Ośrodek do realizacji swoich zadań statutowych może podpisywać stosowne porozumienia.

§ 9.

Ośrodek w trakcie realizacji zadań statutowych współpracuje z domami pomocy społecznej, ośrodkami opiekuńczymi, służbą zdrowia, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, klubami abstynenta, Caritas, Policją, sądami, placówkami oświatowymi, pracodawcami i innymi podmiotami realizującymi cele z zakresu pomocy społecznej.

 

Rozdział 4

Struktura organizacyjna

§ 10.

1. Ośrodkiem kieruje Kierownik.

2. Kierownika zatrudnia i zwalnia Wójt.

3. Kierownik odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie Ośrodka i reprezentuje go na zewnątrz.

3. W sprawach finansowych oraz wymagających zaangażowania środków publicznych Kierownik wykonuje swoje zadania przy pomocy Głównego księgowego.

4. Kierownik wydaje zarządzenia wewnętrzne, polecenia służbowe i wprowadza regulaminy dotyczące funkcjonowania Ośrodka.

5 Obowiązki Kierownika podczas jego nieobecności pełni wyznaczony przez Kierownika pracownik Ośrodka.

§ 11.

Organizacje i zasady funkcjonowania Ośrodka określa regulamin organizacyjny nadany przez Kierownika.

§ 12.

2. Ośrodek jest pracodawcą w rozumieniu Kodeksu Pracy w stosunku do zatrudnionych                      w Ośrodku pracowników.

3. Pracownicy Ośrodka posiadają status pracowników samorządowych.

4. Kierownik Ośrodka ustala zakresy czynności dla poszczególnych pracowników Ośrodka.

§ 13.

Kierownik i pracownicy Ośrodka wykonując zadania Ośrodka w sprawach przewidzianych ustawami, działają na podstawie odpowiednich upoważnień.

§ 14.

Kierownik Ośrodka składa Radzie Gminy coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka                      i przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej.

§ 15.

Kierownik Ośrodka składa Wojewodzie sprawozdania z realizacji zadań zleconych oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej.

 

Rozdział 5 Gospodarka finansowa Ośrodka

§ 16.

1. Obsługę finansowo – księgową i administracyjno – biurową Ośrodek prowadzi samodzielnie.

2. Mienie Ośrodka jest własnością komunalną Gminy.

3. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych dla jednostek budżetowych.

4. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan finansowy obejmujący dochody i wydatki.

Rozdział 6

Postanowienia końcowe

§ 17.

1. W sprawach nieuregulowanych Statutem mają zastosowanie przepisy ustawy o pomocy społecznej i samorządzie gminnym.

2. Zmiana Statutu następuje w trybie właściwym dla jego uchwalania.

Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2019-11-28
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2020-02-25 14:24