Włącz kontrast
Gmina Tyrawa Wołoska
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
XIII/71/2019
UCHWAŁA Nr  XIII/71/2019

Rady Gminy Tyrawa Wołoska

z dnia 28 listopada 2019 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/2019 z dnia 28.01.2019 r. Rady Gminy Tyrawa Wołoska w sprawie budżetu Gminy Tyrawa Wołoska na 2019 r.

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), w związku z art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)

 

Rada Gminy Tyrawa Wołoska

uchwala co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmiany plan wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

 

§ 2

W wyniku dokonanych zmian plan budżetu Gminy Tyrawa Wołoska na 2019 rok ulega zmianie i wynosi :

-       plan dochodów          11.760.286,35 zł z tego:

          dochody bieżące         10.858.669,86 zł

          dochody majątkowe         901.616,49 zł

 

-       plan wydatków           12.442.360,02 zł z tego:

          wydatki  bieżące         11.133.648,02zł

          wydatki majątkowe      1.308.712,00 zł

 

 planowany deficyt po zmianach w wysokości                682.073,67 

-       przychody :

     wolne środki, o których mowa w art.217                     787.073,67 zł                  

         ust.2 pkt 6 ustawy § 950

-       rozchody:

      spłata rat kredytów i pożyczek § 992                           105.000,00 zł

§ 3

Dokonuje się zmiany załącznika nr 1 do uchwały budżetowej pn. „Dotacje udzielone w 2019 roku z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych” któremu nadaje się brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

 § 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Nadzór nad jej wykonaniem zleca się Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego oraz Komisji Rewizyjnej.

 

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
Mariusz Duszczyński

 

 

 

 

Załącznik Nr 1

 

 

DOTACJE UDZIELONE W 2019 ROKU

Z BUDŻETU GMINY

PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM

DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

 

 

Dział

Rozdział

 

Treść

Kwota dotacji

/ w zł/

 

podmiotowej

 

celowej

1

2

3

4

6

Jednostki sektora finansów publicznych

Nazwa jednostki

 

 

851

85141

Starostwo Powiatowe Sanok  –dotacja celowa  na wydatki majątkowe dofinansowanie do zakupu ambulansu dla Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Sanoku

 

    10.000,00

921

 

92109

Domy i Ośrodki Kultury – dotacja na wydatki bieżące dla  instytucji kultury

304.000,00

 

921

92116

Biblioteka Publiczna – dotacja na wydatki bieżące dla  instytucji kultury

  97.000,00

 

Jednostki

nienależące do sektora finansów publicznych

Nazwa zadania

 

 

754

75412

Dotacja na wydatki bieżące dla OSP Tyrawa Wołoska na zakup uzbrojenia osobistego strażaków

      6.000,00

 

754

 

75412

Dotacja na wydatki bieżące dla OSP Tyrawa Wołoska na Remont garażu OSP w Tyrawie Wołoskiej

      6.000,00

 

754

 

75412

Dotacja na wydatki bieżące dla OSP Rakowa na Remont garażu OSP w Rakowej

      3.500,00

 

754

75412

Dotacja na wydatki bieżące dla OSP Hołuczków na Doposażenie OSP w miejscowości Hołuczków celem zwiększenia potencjału technicznego

2.000,00

 

754

75412

Dotacja na wydatki bieżące dla OSP Siemuszowa na Doposażenie OSP w miejscowości Siemuszowa celem zwiększenia potencjału technicznego

1.500,00

 

754

75412

Dotacja na wydatki bieżące dla OSP Rozpucie na Doposażenie OSP w miejscowości Rozpucie celem zwiększenia potencjału technicznego

2.940,00

 

754

75412

Dotacja na wydatki bieżące dla OSP Rozpucie na  Wyposażenie jednostek OSP z terenów wiejskich w sprzęt ratowniczy, ratowniczo gaśniczy i umundurowanie bojowe z wyłączeniem zakupu wozów strażackich oraz łodzi ratowniczych

3.000,00

 

851

85154

Dotacja celowa w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie na wsparcie inicjatyw dot. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

 

6.000,00

921

92120

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami –Parafia Rzymsko Katolicka Tyrawa Wołoska- dotacja na remont cerkwi w Hołuczkowie

 

20.000,00

926

92605

Klub sportowy na terenie gminy Tyrawa Wołoska – dotacja na wydatki bieżące na realizację zadań w zakresie sportu

 

25.000,00

 

Ogółem

 

 

 

425.940,00

 

61.000,00

               

                                                                                                                                                                                                                                                                Załącznik nr 2

do Uchwały Nr XIII/71 /2019
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 28 listopada 2019 r.

 

 

 

 

 

 

Nazwa jednostki sprawozdawczej

TYRAWA WOŁOSKA

 

Nr dokumentu

Uchwała Rady Gminy Nr XIII/71/2019

 

Data podjęcia

2019-11-28

 

Rodzaj

Plan wydatków

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Wartość

 

 

754

 

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

3 000,00

 

 

 

75412

 

Ochotnicze straże pożarne

3 000,00

 

 

 

 

2580

Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

3 000,00

 

 

 

75421

 

Zarządzanie kryzysowe

-3 000,00

 

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

-3 000,00

 

 

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

0,00

 

 

 

90001

 

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

5 000,00

 

 

 

 

4390

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

5 000,00

 

 

 

90003

 

Oczyszczanie miast i wsi

-5 000,00

 

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

-5 000,00

 

 

Razem:

0,00

 

Strona 1 z 1

 

BeSTia

 

 

 
               

 

 


Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2019-11-28
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2020-02-25 14:21
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2020-02-25 14:22
Gmina Tyrawa WołoskaTyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska tel. (013) 465 69 31 email: urzad@tyrawa.pl
Wygenerowano: 11 sierpnia 2020r. 17:19:34
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.