XML
Uchwała Nr XII/69/2019
Uchwała Nr XII/69/2019
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 30 października 2019 r.
 
w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród
ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkole, dla której organem prowadzącym jest Gmina Tyrawa Wołoska  
 
 
            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2019 r. poz.506 z późn. zm.) oraz art. 49 ust. 1  i 2, art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U.  z 2018 r. poz. 967 z późn. zm.)
 

Rada Gminy Tyrawa Wołoska

 
uchwala, co następuje:
 
§ 1
Uchwala się Regulamin określający tryb i kryteria przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionej w szkole, dla której organem prowadzącym jest Gmina Tyrawa Wołoska.
 

Rozdział I
Postanowienia wstępne
 
§ 2
1. Ilekroć w dalszych przepisach regulaminu bez bliższego określenia jest mowa o:

 1. szkole - należy rozumieć przez to Szkołę Podstawową w Tyrawie Wołoskiej
  dla której organem prowadzącym jest Gmina Tyrawa Wołoska,
 2. nauczycielu - należy rozumieć przez to również wychowawców i innych
  pracowników pedagogicznych zatrudnionych w Szkole Podstawowej w Tyrawie Wołoskiej,
 3. wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Tyrawa Wołoska,
 4. dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Szkoły Podstawowej w Tyrawie Wołoskiej,
 5. Karcie Nauczyciela - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 26 stycznia 1982
  roku  - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 z późn. zm.),
 6. organizacji związkowej – należy przez to rozumieć:- Zarząd Oddziału Związku
       Nauczycielstwa Polskiego w Sanoku,
 
Rozdział II
Tryb przyznawania
 
§ 3
     Nauczycielowi, który przepracował w szkole podległej gminie, co najmniej jeden rok, za  znaczące osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze może być przyznana:
      -   Nagroda  Wójta Gminy,
      -   Nagroda  Dyrektora Szkoły.
§ 4

 1. Nagrody o których mowa w § 3 przyznawane są z funduszu nagród utworzonego na podstawie art. 49 Karty Nauczyciela będącego w dyspozycji organu prowadzącego
  i dyrektora szkoły.
 2. Fundusz nagród stanowi 1% planowanego corocznie osobowego funduszu wynagrodzeń szkoły prowadzonej przez Gminę Tyrawa Wołoska , z czego:
 -   30% środków funduszu przeznacza się na nagrody Wójta Gminy,
 -   70% środków funduszu przeznacza się na nagrody Dyrektora Szkoły.
 
 § 5
 Nagrody, o których mowa w § 3, mogą być przyznawane z okazji:                                   
 1)  Dnia Edukacji Narodowej,
 2)  ważnych wydarzeń w życiu szkoły,
 3)  w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach.
 
§ 6

 1. Z wnioskiem o przyznanie nagrody Wójta Gminy mogą występować:
      - Dyrektor Szkoły dla nauczycieli zatrudnionych w szkole z własnej inicjatywy lub na
        wniosek Rady Pedagogicznej,
      - Rada Pedagogiczna dla Dyrektora Szkoły,
2.   Wójt Gminy, w okolicznościach, o których mowa w § 5 może przyznać również nagrodę
      z własnej inicjatywy.
3. Wniosek o nagrodę Wójta Gminy Tyrawa Wołoska dla nauczyciela opiniuje Rada
      Pedagogiczna Szkoły w tajnym  głosowaniu. Wniosek dla nauczyciela podpisuje Dyrektor
      Szkoły.
3. Wnioski o przyznanie nagrody Wójta Gminy, powinny  zawierać następujące dane      
     kandydata do nagrody:
-     imię i nazwisko,
-     datę urodzenia,
-     informację o wykształceniu, stopniu awansu zawodowego,
-     staż pracy pedagogicznej,
-     nazwę szkoły,
-     zajmowane stanowisko,
-     otrzymane dotychczas nagrody,
-     ocenę pracy pedagogicznej z ostatnich pięciu lat,
-     uzasadnienie, w którym należy zamieścić informacje o dorobku zawodowym
      i osiągnięciach w latach, po otrzymaniu ostatniej nagrody.
4. Wzór wniosku o przyznanie nagrody Wójta Gminy Tyrawa Wołoska stanowi załącznik do
     uchwały.
5. Wnioski o nagrody Wójta Gminy należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy Tyrawa
     Wołoska.
§ 7
1. Nagrody Dyrektora Szkoły zgodnie z kryteriami określonymi w  § 10 przyznaje nauczycielom
      Dyrektor Szkoły.
2. Z wnioskiem o przyznanie nagrody Dyrektora Szkoły może wystąpić;
    -  Rada Pedagogiczna,
    -  Dyrektor Szkoły z własnej inicjatywy.
3. Wnioski kandydatów do nagrody przyznawane z inicjatywy Dyrektora Szkoły  Dyrektor
    przedstawia Radzie Pedagogicznej Szkoły do zaopiniowania w tajnym głosowaniu.
§ 8
     Nauczyciel, któremu została przyznana nagroda Wójta Gminy lub Dyrektora Szkoły,
     otrzymuje dyplom, którego kopię zamieszcza się w jego teczce akt osobowych.
 
 
Rozdział  III
Kryteria przyznawania

 
§ 9
     Nagrody Wójta Gminy, Dyrektora Szkoły przyznawane są  za szczególną aktywność
i znaczące sukcesy w pracy dydaktyczno – wychowawczej i opiekuńczej wg następujących  
     kryteriów:

 1. W zakresie pracy dydaktyczno - wychowawczej:
-     podnosi swoje kwalifikacje zawodowe,
 1. W zakresie pracy opiekuńczej:
 
 1. W zakresie działalności pozaszkolnej, polegającej na;
 
§ 10
    Nagrodę Wójta Gminy może otrzymać Dyrektor Szkoły który oprócz kryteriów 
    wymienionych w § 9 uzyskuje wymierne efekty w zakresie :

 
§ 11

 1. Nauczyciele, dyrektorzy szkoły typowani do  nagrody Wójta Gminy muszą posiadać
  co najmniej bardzo dobrą ocenę pracy z ostatnich 5 lat.
 2. Nauczyciele typowani do nagrody Dyrektora Szkoły muszą posiadać co najmniej dobrą ocenę pracy z ostatnich 5 lat.
 

Rozdział IV

Postanowienia końcowe

 
            § 12
Regulamin niniejszy został uzgodniony z zakładowymi organizacjami nauczycielskich
związków zawodowych.
 
 
§ 13
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tyrawa Wołoska oraz Dyrektorowi
Szkoły.
 
§ 14

Traci moc Uchwała Nr IX/51/15 Rady Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 30 października             2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczególne warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczególne warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze nauczycieli.

 
§ 15
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2019 r.
 

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
Mariusz Duszczyński

 
Załącznik do Uchwały Nr XII/69/2019
Rady Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 30 października 2019 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego tryb i kryteria
przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród
dla nauczycieli  zatrudnionych w szkole,
dla której organem prowadzącym jest Gmina Tyrawa Wołoska

 
 
WZÓR WNIOSKU
 .........................................
              (Miejscowość, data)
 
 
WNIOSEK
O PRZYZNANIE NAGRODY
WÓJTA GMINY TYRAWA WOŁOSKA
                                                     
 
Zgłaszam wniosek o przyznanie nagrody ................................................................................
Panu/ Pani .............................................................................................................................................................
Urodzonemu / nej ..................................................................................................................................................
                                                                                                    (data i miejsce)
Wykształcenie:      …………………………………………………………………………………………………………………………….           
Stopień awansu zawodowego:          …………………………………………………………………………………………………………
Staż pracy pedagogicznej:    ………………………………………………………………………………………………………………..
Zatrudnionemu / nej w  ........................................................................................................................................
                                       (nazwa szkoły/placówki w której nauczyciel jest zatrudniony)
 
......................................................................................................................................................
(stanowisko)
Dotychczas otrzymane nagrody:………………………………………………………………
Ocena pracy pedagogicznej z ostatnich pięciu lat:……………………………………………
 
Uzasadnienie wniosku przez zgłaszającego: ……………………………...............................................................
…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 
 
Rada Pedagogiczna pozytywnie zaopiniowała wniosek na posiedzeniu w dniu ..................................
                                                                                                                                    (dzień, miesiąc, rok)
                                      
 
 
 
 

Organ sporządzający wniosek  
..................................        ...................................       ...............................................
 (miejscowość i data)            (pieczęć)               (pieczątka imienna i podpis)
 
 

Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2019-10-30
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-11-28 09:01