Włącz kontrast
Gmina Tyrawa Wołoska
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Uchwała Nr XII/68/2019

Uchwała  Nr XII/68/2019
Rady Gminy Tyrawa Wołoska

z dnia 30 października 2019 r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkole,
dla której organem prowadzącym jest Gmina Tyrawa Wołoska.

       Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2019 r. poz.506 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 6  i 6a, art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U.  z 2018 r. poz. 967 z późn. zm.)
 

Rada Gminy Tyrawa Wołoska

 
uchwala, co następuje:
 

§ 1
Ustala się Regulamin określający wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania  dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość
i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze nauczycieli, zwanym dalej „regulaminem” dla nauczycieli Szkoły Podstawowej w Tyrawie Wołoskiej prowadzonej przez Gminę Tyrawa Wołoska.
                                                          

Rozdział I

Postanowienia wstępne
 
§ 2
1. Ilekroć w dalszych przepisach regulaminu bez bliższego określenia jest mowa o:

 1. szkole - należy rozumieć przez to Szkołę Podstawową w Tyrawie Wołoskiej
  dla której organem prowadzącym jest Gmina Tyrawa Wołoska,

 2. nauczycielu - należy rozumieć przez to również wychowawców i innych
  pracowników pedagogicznych zatrudnionych w Szkole Podstawowej w Tyrawie Wołoskiej,

 3. klasie – należy przez to rozumieć także oddział przedszkolny,

 4. obowiązkowym wymiarze zajęć lub pensum dydaktycznym - należy przez to rozumieć
  tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin, o którym mowa w art. 42 ust.3 Karty
  Nauczyciela  lub  ustalony  przez  organ  prowadzący na podstawie art. 42 ust. 6, ust. 7
   pkt 2 i 3 Karty Nauczyciela.

 5. Karcie Nauczyciela - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 26 stycznia 1982
  roku  - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 z późn. zm.),

 6. rozporządzeniu  - należy przez to rozumieć Rozporządzenie Ministra Edukacji
  Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 roku w sprawie minimalnych stawek
  wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków
  do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy
  (Dz. U. z 2014r. poz. 416 z późn. zm.),

 7. organizacji związkowej – należy przez to rozumieć:- Zarząd Oddziału Związku

       Nauczycielstwa Polskiego w Sanoku,
 
 
 
 
§ 3

 1. Tabelę zaszeregowania oraz minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli, a także sposób dokumentowania prawa do określonej stawki  wynagrodzenia zasadniczego określa rozporządzenie.

 2. Wysokość, warunki oraz zasady wypłacania nauczycielom:

      1) dodatku za wysługę lat,
      2) dodatku za uciążliwość pracy,
      3) dodatkowego wynagrodzenia za pracę w porze nocnej,
      4) nagród jubileuszowych,
      5) dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
      6) wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy
7) odpraw z tytułu rozwiązania stosunku pracy,
      8) odpraw z tytułu przejścia na emeryturę, określają odpowiednie przepisy Karty
          Nauczyciela oraz przepisy rozporządzenia.
                                                       
 

Rozdział II

Dodatek funkcyjny

 
§ 4

 1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora szkoły przysługuje dodatek funkcyjny obliczany procentowo na podstawie średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty w wysokości:

 1. dyrektorowi szkoły liczącej od 10 do 18 oddziałów od 10% do 50%,

 2. dyrektorowi szkoły liczącej do 9 oddziałów od 10% do 35%,

 3. wicedyrektorowi szkoły liczącej do 9 oddziałów od 10% do 25%,

 4. wicedyrektorowi szkoły liczące jod 10 do 18 oddziałów od 10% do 30%.

 1. Dodatek funkcyjny w wyżej ustalonej wysokości przysługuje również nauczycielowi, któremu obowiązek kierowniczy powierzono w zastępstwie.

3. Nauczycielom realizującym dodatkowe zadania  oraz zajęcia przysługuje dodatek         
      funkcyjny  z tytułu:

 • sprawowania funkcji wychowawcy klasy w szkołach w wysokości 300 zł,

-  sprawowania funkcji opiekuna stażu w wysokości  3% średniego wynagrodzenia
      nauczyciela stażysty.
4. Wysokość dodatku funkcyjnego, o którym mowa w § 4 ust.1 ustala się uwzględniając:

 • wielkość szkoły,

 • liczbę uczniów i oddziałów,

 • warunki organizacyjne.

 
§ 5
Dodatek funkcyjny przysługuje odrębnie za każdą sprawowaną funkcję oraz każde pełnione
stanowisko.
 

Rozdział III

Dodatek motywacyjny

 
§ 6
Dodatek motywacyjny dla nauczyciela ustala się w wysokości od 3% do 20% średniego
wynagrodzenia nauczyciela stażysty a dla dyrektorów od 3% do 25% tej kwoty.
 
 
 
§ 7

 1. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony, nie krótszy niż 6 miesięcy.  

 2. Dodatek motywacyjny winien być zróżnicowany, w zależności od spełnienia kryteriów,
  o których mowa w § 8.

 
§ 8
1.  Przy ustalaniu dodatku motywacyjnego dla nauczyciela, uwzględnia się:
     1) udokumentowane osiągnięcia edukacyjne uczniów,
     2) osiągnięcia uczniów, potwierdzone w konkursach, turniejach i olimpiadach, zawodach
         sportowych oraz w innych obszarach działań związanych z procesem dydaktycznym,
     3) skuteczne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów poprzez kształtowanie
         postaw odpowiedzialności za własną edukację, planowania własnej przyszłości, pracy 
         nad  sobą oraz właściwych postaw moralnych i społecznych,
     4) skuteczne przeciwdziałanie agresji, patologiom i uzależnieniom,
     5) aktywne i efektywne działania na rzecz uczniów potrzebujących opieki, z
         uwzględnieniem ich potrzeb, w szczególności w stałej współpracy z rodzicami, 
         właściwymi instytucjami i  osobami świadczącymi pomoc socjalną,
     6) inicjowanie i organizowanie imprez i uroczystości szkolnych, w tym zawodów
         sportowych i wycieczek szkolnych,
     7) udział w komisjach egzaminacyjnych, o których mowa w przepisach w sprawie 
         warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz
         przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych,
     8) opieka nad samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi
         działającymi w szkole,
     9) inicjowanie i stałe prowadzenie nadobowiązkowych zajęć pozalekcyjnych,
   10) skuteczne kierowanie rozwojem ucznia szczególnie uzdolnionego,
   11) adaptacja i praktyczne oraz skuteczne stosowanie nowoczesnych metod nauczania  
         i wychowania we współpracy z organem sprawującym nadzór pedagogiczny oraz
         innymi instytucjami wspomagającymi,      
12) podejmowanie działań na rzecz społeczności lokalnej mających na celu promowanie
    szkoły,
 
Rozdział IV
Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.
 
§ 9
1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową i godzinę doraźnego zastępstwa oblicza
    się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę osobistego zaszeregowania, (łącznie z
    dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w godzinach ponadwymiarowych oraz doraźnego
    zastępstwa odbywa się w warunkach uprawniających do dodatku), przez miesięczną liczbę
    godzin obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych
    realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych nauczyciela.

    Nauczycielom realizującym w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk
     o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć, wynagrodzenie za
     godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw naliczane jest z uwzględnieniem
     obowiązującego ich pensum łączonego.
2.  Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć, o którym mowa w ust. 1 ustala
     się mnożąc tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć nauczyciela przez 4,16 z
     zaokrągleniem  do pełnych godzin, w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się,
     a co najmniej  0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.
3. Wynagrodzenie   za   jedną   godzinę   ponadwymiarową   i   godzinę   doraźnego
     zastępstwa realizowaną w innym wymiarze czasu pracy niż wymiar podstawowy, oblicza
     się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego, łącznie z
     dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w godzinach ponadwymiarowych oraz
     doraźnego zastępstwa odbywa się w warunkach trudnych, uciążliwych lub szkodliwych
     dla zdrowia przez miesięczna liczbę godzin  tygodniowo obowiązkowego wymiaru zajęć,
     ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych
     realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych lub doraźnego zastępstwa
     nauczyciela.
4. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela lub dni ustawowo wolne od pracy oraz w tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają się lub kończą w środku tygodnia  - za podstawę ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć określony w art. 42 ust. 3 lub ustalony na podstawie art. 42 ust. 7 Karty Nauczyciela, pomniejszony o 1/5 lub 1/4, (gdy dla nauczyciela ustalono czterodniowy tydzień pracy), za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub dzień ustawowo wolny od pracy. Liczba godzin ponadwymiarowych, za które przysługuje wynagrodzenie w takim tygodniu nie może być jednak większa niż liczba godzin przydzielonych w planie organizacyjnym.
 
 

Rozdział V

Dodatek za wysługę lat

 
§ 10

 1. Nauczycielowi przysługuje dodatek za wysługę lat w wysokości określonej w art. 33 Karty  Nauczyciela.

 2. Okresy zatrudnienia oraz inne okresy uprawniające do dodatku określa § 7 Rozporządzenia.

 
 

Rozdział VI

Dodatki za warunki pracy

 

 
§ 11
1. Dodatek za warunki pracy przysługuje nauczycielom pracującym w trudnych lub
      uciążliwych warunkach określonych w rozporządzeniu, za każdą zrealizowaną godzinę
      dydaktyczną  w   następującej wysokości:

 • za  prowadzenie indywidualnego nauczania dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego 15%,

 • zajęć rewalidacyjno- wychowawczych z dziećmi i młodzieżą upośledzoną umysłowo
  w stopniu głębokim – 5%,

stawki godzinowej otrzymywanego wynagrodzenia zasadniczego.
2.   Za pracę w warunkach uciążliwych uznaje się prowadzenie zajęć:
wymienionych w § 21 niniejszego regulaminu z dziećmi i młodzieżą, których stan zdrowia z powodu stanów chorobowych, wymienionych w § 2 ust.1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia (Dz.U. Nr 17, poz.162), uzasadnia konieczność sprawowania stałej opieki lub udzielania pomocy oraz z dziećmi i młodzieżą powyżej 16 roku życia, u których wystąpiło naruszenie sprawności organizmu z przyczyn, o których mowa w § 32 ust.1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz.U. Nr 139, poz.1328).

 1. Dodatek za  warunki pracy przysługuje w okresie faktycznego wykonywania pracy, z którą dodatek jest związany oraz w okresie niewykonywania pracy, za który przysługuje wynagrodzenie liczone jak za okres urlopu wypoczynkowego.
   

Rozdział VII
Nagrody ze specjalnego funduszu nagród.

 
§ 12

 1. Wysokość nagrody Wójta Gminy stanowi od 50-70% kwoty średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty.

 2. Wysokość nagrody Dyrektora Szkoły stanowi od 30%–50% kwoty średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty.
   

Rozdział VIII
Postanowienia końcowe

 
§ 13
Regulamin niniejszy został uzgodniony z zakładowymi organizacjami nauczycielskich
związków zawodowych.
 
§ 14
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tyrawa Wołoska oraz Dyrektorowi
Szkoły.
§ 15

Traci moc Uchwała Nr XI/51/15 Rady Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 30 października 2015r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczególne warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczególne warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze nauczycieli.

 
§ 16
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2019 r.
 

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
Mariusz Duszczyński

Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2019-10-30
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-11-28 08:56
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-11-28 08:58
Gmina Tyrawa WołoskaTyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska tel. (013) 465 69 31 email: urzad@tyrawa.pl
Wygenerowano: 08 sierpnia 2020r. 22:04:00
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.