XML
Uchwała Nr XII/67/2019
Uchwała Nr XII/67/2019
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
 z dnia 30 października 2019 r.

 
uchylająca Uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkole, dla której organem prowadzącym jest Gmina Tyrawa Wołoska.
            Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15, art.40 ust. 1, art. 41. ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 49 ust. 1 i 2, art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela ( dz. U. z 2018 r. poz. 967 z późn. zm.)
Rada Gminy Tyrawa Wołoska

uchwala co następuje:
 
§ 1
Uchyla się w całości Uchwałę Nr XI/59/2019 rady Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 25 września 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkole, dla której organem prowadzącym jest gmina Tyrawa Wołoska.
 
§ 2
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tyrawa Wołoska.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
Mariusz Duszczyński


 
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłTeresa Brzeżwska-Juszczak - Wójt Gminy2019-10-30
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-11-28 08:54