XML
UCHWAŁA Nr XII/65/2019
UCHWAŁA Nr XII/65/2019
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 30 października 2019r.

w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.               o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 z późn. zm. ) w zw. z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2019r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2020.

 

 RADA GMINY
uchwala :

 

§ 1

 

Określić wysokość stawek podatku od środków transportowych  od :

 

 

 

 1.  samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej :

 

      a/  powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie  - 847,-zł.

 

      b/  powyżej 5,5 tony do 9 ton  włącznie  - 1 198,- zł.

 

      c/  powyżej 9 ton i poniżej 12 ton  - 1 337,-zł.

 

 

 

 2.  samochodów ciężarowych z zawieszeniem pneumatycznym lub

 

      zawieszeniem uznawanym za równoważne o dopuszczalnej masie        

 

      całkowitej: 

 

      a/  równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 15 ton o liczbie osi:

 

           dwie – 605,- zł.

 

      b/  równej lub wyższej niż 15 ton o liczbie osi : dwie – 850,- zł.

 

      c/  równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 19 ton o liczbie osi:

 

           trzy – 381,- zł.   

 

      d/  równej lub wyższej niż 19 ton, a mniejszej niż 23 tony o liczbie osi:

 

           trzy – 1 012,- zł.

 

      e/  równej lub wyższej niż 23 tony o liczbie osi: trzy – 1 559,- zł.

 

      f/   równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 27 ton o liczbie osi:

 

           cztery i więcej – 1 027,- zł.

 

      g/  równej lub wyższej niż 27 ton, a mniejszej niż 29 ton o liczbie osi:    

 

           cztery i więcej –1 602,- zł.

 

      h/  równej lub wyższej niż 29 ton o liczbie osi: cztery i więcej – 2 542,- zł.

 

 

 

3.  Samochodów ciężarowych z innym systemem zawieszenia osi jezdnych,

 

     o dopuszczalnej masie całkowitej :

 

     a/ równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 15 ton o liczbie osi:

 

         dwie – 1 462,- zł.

 

     b/  równej lub wyższej niż 15 ton o liczbie osi: dwie – 1 926,- zł.

 

     c/  równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 19 ton o liczbie osi:

 

          trzy – 1 460,- zł. 

 

     d/  równej lub wyższej niż 19 ton, a mniejszej niż 23 tony o liczbie osi:

 

          trzy – 1 541,- zł.

 

     e/  równej lub wyższej niż 23 tony o liczbie osi: trzy – 2 424,-zł.

 

     f/  równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 27 ton o liczbie osi:

 

          cztery i więcej – 1 602,-zł.

 

     g/  równej lub wyższej niż 27 ton, a mniejszej niż 29 ton o liczbie osi:

 

          cztery i więcej –2 549,-zł.

 

     h/  równej lub wyższej niż 29 ton o liczbie osi: cztery i więcej – 3 238,-zł.

 

    

 

4.  Ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania

 

     łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej

 

     zespołu pojazdów :

 

     a/  od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 878,- zł.

 

     b/  powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 1 198,- zł.

 

     c/  powyżej 9 ton i poniżej 12 ton – 1 341,- zł.

 

   

 

5.  Ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej         

 

     zespołu pojazdów :

 

     a/  równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 25 ton o liczbie osi:

 

          dwie –409,- zł.

 

     b/  równej lub wyższej niż 25 ton, a mniejszej niż 31 ton o liczbie osi:

 

          dwie – 863,- zł.

 

     c/  równej lub wyższej niż 31 ton o liczbie osi : dwie – 2 172,- zł.

 

     d/  równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 40 ton o liczbie osi :

 

          trzy i więcej – 1 917,- zł.

 

     e/  równej lub wyższej niż 40 ton o liczbie osi : trzy i więcej  2 649,- zł.

 

 

 

6.  Ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania

 

     łącznie z naczepą lub przyczepą, z innymi systemami zawieszenia osi

 

     jezdnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów :

 

     a/  równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 25 ton o liczbie osi:

 

          dwie – 741,- zł.

 

     b/  równej lub wyższej niż 25 ton, a mniejszej niż 31 ton o liczbie osi:

 

          dwie – 1 416,- zł.

 

     c/  równej lub wyższej niż 31 ton o liczbie osi: dwie – 2 502,- zł. 

 

     d/  równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 40 ton o liczbie osi:

 

          trzy i więcej – 2 502,- zł.

 

     e/  równej lub wyższej niż 40 ton o liczbie osi : trzy i więcej– 3 238,- zł.

 

   

 

7.  Przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają

 

     dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej  12 ton, z wyjątkiem

 

     związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez

 

     podatnika podatku rolnego  -  399,- zł.

 

 

 

8.  Przyczep i naczep z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem

 

     uznanym za równoważne  z wyjątkiem związanych wyłącznie

 

     z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,

 

     które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę

 

     całkowitą :

 

     a/  równą lub wyższą niż 12 ton, a mniejszą niż 25 ton o liczbie osi:

 

          jedna – 274,- zł.

 

     b/  równą lub wyższą niż 25 ton o liczbie osi: jedna – 494,- zł.

 

     c/  równą lub wyższą niż 12 ton, a mniejszą niż 28 ton o liczbie osi:

 

          dwie – 325,- zł.

 

     d/  równą  lub wyższą niż 28 ton, a mniejszą niż 38 ton o liczbie osi:

 

          dwie – 1 307,- zł.

 

     e/  równą lub wyższą niż 38 ton o liczbie osi: dwie – 1 746,- zł.

 

     f/  równą lub wyższą niż 12 ton, a mniejszą niż 38 ton o liczbie osi:

 

          trzy i więcej – 1 039,- zł.

 

     g/  równą lub wyższą niż 38 ton o liczbie osi: trzy  i więcej – 1 449,- zł.

 

 

 

9.  Przyczep i naczep z innym systemem zawieszenia z wyjątkiem  

 

     związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez     

 

     podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym        posiadają dopuszczalną masę całkowitą :

 

      a/  równą lub wyższą niż 12 ton, a mniejszą niż 25 ton o liczbie osi:

 

          jedna – 494,- zł.

 

     b/  równą lub wyższą niż 25 ton o liczbie osi: jedna – 865,- zł.

 

     c/  równą lub wyższą niż 12 ton, a mniejszą niż 28 ton o liczbie osi:

 

          dwie – 478,- zł.

 

     d/  równą lub wyższą niż 28 ton, a mniejszą niż 38 ton o liczbie osi:

 

          dwie – 1 977,- zł.

 

     e/  równą lub wyższą niż 38 ton  o liczbie osi: dwie –  2 502,- zł.

 

     f/  równą lub wyższą niż 12 ton, a mniejszą niż 38 ton o liczbie osi:

 

          trzy  i więcej – 1 449,- zł.

 

     g/  równą lub wyższą niż 38 ton o liczbie osi: trzy i więcej  1 970,- zł.

 

 

 

10. Autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza

 

miejscem kierowcy :

 

       a/  mniejszej  niż 22 miejsca -  2 003,- zł.

 

       b/  równej lub większej niż 22 miejsca  2 533,- zł.

 

                                                              § 2

 

 

 

Wykonanie uchwały powierza się  Wójtowi Gminy.

 

§ 3

 

 Traci moc uchwała Nr XLII/218/2018 Rady Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 16 października 2018 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych.

 

§ 4

 

 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z mocą obowiązywania od dnia 1 stycznia 2020.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
Mariusz Duszczyński

 

Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2019-10-30
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-11-28 08:49