XML
UCHWAŁA Nr IX/53/2019
UCHWAŁA Nr IX/53/2019
Rady Gminy Tyrawa Wołoska

z 25 lipca 2019 r
 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Tyrawa Wołoska oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od 1 września 2019 roku

 
            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 39 ust 5 i 5a ustawy z dnia
14 grudnia 2016 r.-Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2018 r poz. 996 z późn. zm.)
uchwala, co następuje:
§ 1
Ustala się plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Tyrawa Wołoska, a także granice obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Tyrawa Wołoska, na okres od 1 września 2019 r. Plan stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tyrawa Wołoska.
§ 3
Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicach ogłoszeń publicznych szkół podstawowych, o których mowa w § 1, oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Tyrawie Wołoskiej.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.
PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Mariusz  Duszczyński

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
53. zał. do uchwały - sieć szkół.docx Plik doc 12.42 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2019-07-25
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-08-14 07:40
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-08-14 07:42