XML
UCHWAŁA NR IX/49/2019
UCHWAŁA NR IX/49/2019
RADY GMINY TYRAWA WOŁOSKA
z dnia 25 lipca 2019 r.
w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2019. 506.t.j.) w związku z art. 5d ust. 2 ustawy z  dnia 10 kwietnia 1997r. –Prawo energetyczne (Dz.U. 2019.755.t.j.)
Rada Gminy Tyrawa Wołoska
uchwala, co następuje:
 
§ 1.
Określa się wzór wniosku  o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tyrawa Wołoska.
PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Mariusz  Duszczyński
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2019-07-25
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-08-14 07:38
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-08-14 07:38