XML
UCHWAŁA Nr V/31/19

UCHWAŁA Nr V/31/19
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 22 marca 2019 r.

 

w sprawie wyrażenia woli realizacji zadania pn. „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Hołuczkowie”

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm. )

 Rada Gminy w Tyrawie Wołoskiej

Uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się wolę realizacji zadania pn. „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Hołuczkowie”

 § 2

Środki na sfinansowanie zadania pochodzić będą ze środków pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz mienia wiejskiego wsi Hołuczków.

 § 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tyrawa Wołoska.

 § 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Duszczyński
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłMariusz Duszczyński - Przewodniczący Rady Gminy2019-03-22
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-04-18 10:11