Włącz kontrast
Gmina Tyrawa Wołoska
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2019
UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2019  
Nr IV/23/2019
   Rady Gminy Tyrawa Wołoska
  z dnia 28.01.2019 roku
  Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt  9 lit. „d”, lit. „i”, pkt 10 i art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 roku, poz.994 z późn. zm.)  art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237 i art. 239  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.)
 
Rada Gminy Tyrawa Wołoska
uchwala co następuje:
 
§ 1
 
1.  Ustala się dochody budżetu Gminy na 2019 rok w wysokości:   10.676.760,50 zł
w tym:
 
      a) dochody bieżące                                                                           10.074.760,50 zł
      b) dochody majątkowe                                                                          602.000,00 zł
 
      Szczegółowy podział przedstawia tabela dochodów.
 
2. Ustala się wydatki budżetu Gminy na 2019 rok  w wysokości:    10.571.760,50 zł
     w tym:
 
  1. wydatki bieżące                                                                           10.054.410,50 zł
b)  wydatki majątkowe                                                                           517.350,00 zł
 
Szczegółowy podział przedstawia tabela wydatków.
 
3.  Różnica między dochodami a wydatkami stanowi
     nadwyżkę budżetową w kwocie                                                           105.000,00 zł
     z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat kredytów w kwocie            105.000,00 zł
 
4.  Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości                               105.000,00 zł
         w tym: 
         a) spłatę rat kredytów i pożyczek § 992 w kwocie                             105.000,00 zł
 
§ 2
 
1.  Wyodrębnia się dochody związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej zleconych gminie w wysokości                3.165.529,00 zł
w tym:
  1. dochody bieżące                                                                            3.165.529,00 zł
 
Szczegółowy podział przedstawia tabela dochodów.
 
 
2.  Wyodrębnia się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej zleconych gminie w wysokości                3.165.529,00 zł
w tym:
  1. wydatki bieżące                                                                             3.165.529,00 zł
 
Szczegółowy podział przedstawia tabela wydatków.
 
3.  Wyodrębnia się plan dochodów  i wydatków realizowanych zadań na
      podstawie porozumień między jst
      w tym:
 
  • dochody                                                                                             35.000,00 zł
  • wydatki                                                                                              35.000,00 zł
 
DOCHODY
Dział Wyszczególnienie Kwota w zł
600
60014
 
 
 
TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ
Drogi publiczne powiatowe
dochody bieżące
  • dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące związane
      z utrzymaniem dróg powiatowych na podstawie porozumień między jst
35.000,00
35.000,00
35.000,00
 
35.000,00
WYDATKI
Dział
Rozdz
Wyszczególnienie Kwota w zł
600
60014
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Drogi publiczne powiatowe
-   wydatki bieżące
35.000,00
35.000,00
35.000,00
  RAZEM 35.000,00
 
 
§ 3
 
1.  Ustala się rezerwę ogólną w wysokości                                                  49.340,64 zł
2.  Ustala się rezerwę celową w wysokości                                                  28.978,47 zł
     na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.
 
§ 4
 
1.  Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu gminy
     zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
 
§ 5
 
1.  Ustala się plan dochodów rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych
     i wydatków nimi sfinansowanych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
 
 
 
 
 
§ 6
 
Wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu gminy związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikające z:
1. Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:
    dochody oraz wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki
    i Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu 
    Przeciwdziałania Narkomanii.
 
      Zestawienie dochodów i wydatków przedstawia poniższa tabela
     
DOCHODY:
 
Dział
Rozdz.
§ Wyszczególnienie Kwota
756   DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
 
 
 
16.000,00
75618   Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst
na podstawie ustaw
dochody bieżące w tym:
 
16.000,00
16.000,00
  0480 Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych  
16.000,00
 
WYDATKI:
 
Dział
Rozdz.
§ Wyszczególnienie Kwota
851   OCHRONA ZDROWIA 16.000,00
85153   Zwalczanie narkomanii
wydatki bieżące w tym:
1.500,00
1.500,00
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 100,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 400,00
  4300 Zakup usług pozostałych 1.000,00
85154   Przeciwdziałanie alkoholizmowi
wydatki bieżące w tym:
14.500,00
14.500,00
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 100,00
  4170 Wynagrodzenie bezosobowe 4.000,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5.000,00
  4300 Zakup usług pozostałych 5.300,00
  4410 Podróże służbowe krajowe 100,00
 
 
2.  Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz wydatki na   
finansowanie tego zadania.
 
      Zestawienie dochodów i wydatków przedstawia poniższa tabela
 
DOCHODY:
 
Dział Rozdz.
      §
Wyszczególnienie Kwota
900   GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA  
269.000,00
  90002 Gospodarka odpadami
dochody bieżące, w tym:
 
269.000,00
  0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za śmieci)  
269.000,00
 
WYDATKI:
 
Dział Rozdz.
      §
Wyszczególnienie Kwota
900   GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA  
269.000,00
  90002 Gospodarka odpadami
- wydatki bieżące
   1) wydatki jednostki budżetowej
269.000,00
269.000,00
269.000,00
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 27.000,00
  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.300,00
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4.600,00
  4120 Składki na Fundusz Pracy 700,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15.000,00
  4300 Zakup usług pozostałych – wywóz śmieci 219.400,00
 
3. Wynikające z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.  – Prawo Ochrony Środowiska.                           
     Zestawienie dochodów i wydatków przedstawia poniższa tabela
   
DOCHODY:
 
Dział
Rozdz.
§ Wyszczególnienie Kwota
900   GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA  
1.500,00
90019   Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków
z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
dochody bieżące:
w tym: - z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska
            - wpływy z WFOŚ
 
1.500,00
1.500,00
100,00
1.400,00
  0570 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych  
100,00
  0690 wpływy z różnych opłat 1.400,00
 
 
 
 
 
WYDATKI:
 
Dział
Rozdz.
§ Wyszczególnienie Kwota
900   GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
- wydatki bieżące:
1.500.00
 
1.500,00
90019   Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków
z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
 
1.500,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia
   w tym: wydatki na zakupy
 
100,00
  4300 Zakup usług pozostałych 600,00
  4430 Różne opłaty i składki 800,00
 
 Stosownie do art.403 ust 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2018r., poz 799, z późn. zm.) wpływy z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.402 ust 4-6, stanowiące dochody budżetu gminy, pomniejszone o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkiego funduszu, przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art.400a ust.1 pkt 2,5,8,9,15,16,21-25,29,31,32 i 38-42 ustawy.   
 
4. Ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim.
 
 
    Zestawienie wydatków przedstawia poniższa tabela
   
Nazwa sołectwa Dział Rozdz. Nazwa zadania Kwota w zł
Hołuczków 600 60016 Remont drogi gminnej nr G117405 17.187,21
Rakowa 700 70095 Rozbudowa świetlicy 24.509,21
Siemuszowa 754 75412 Zakup wyposażenia OSP 4.000,00
Tyrawa Wołoska 900 90015 Budowa oświetlenia ulicznego Tyrawa Wołoska góra 45.703,83
Rozpucie 900 90015 Budowa oświetlenia ulicznego Rozpucie: przysiółek Huty 
- przy drodze krajowej
31.651,89
Hołuczków 921 92109 Zakup artykułów na imprezy (promocyjno-kulturalne) 2.000,00
Siemuszowa 921 92109 Doposażenie kuchni świetlicy w Siemuszowej, zakup grzejników 8.000,00
Siemuszowa 921 92109 Organizacja imprezy(promocyjno-  kulturalnej) 6.000,00
Siemuszowa 921 92109 Zakup materiałów na remont Sceny Letniej w Siemuszowej 2.447,68
       
Razem
 
141.499,82
 
§ 7
 
Upoważnia się Wójta Gminy do:
 
1. udzielania z budżetu gminy w roku budżetowym pożyczek krótkoterminowych do wysokości 100.000,00 zł
2. przeniesieniu w ramach rozdziałów oraz między rozdziałami planu wydatków przeznaczonych na uposażenia i wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy na wszystkie wydatki bieżące;
3. przeniesieniu w ramach rozdziałów oraz między rozdziałami planu wydatków bieżących na wydatki przeznaczone na uposażenia i wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy;
4. przeniesieniu w ramach rozdziałów oraz między rozdziałami planu wydatków bieżących na majątkowe, oraz planu wydatków majątkowych na bieżące;
5. przeniesieniu planu wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu oraz między rozdziałami z wyłączeniem zadań objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich do Wieloletniej Prognozy Finansowej.
6. zaliczenia uzyskanych zwrotów wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym na zmniejszenie wykonania  planowanych wydatków
7. przekazanie upoważnienia kierownikom jednostek organizacyjnych do zaliczenia uzyskanych zwrotów wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym na zmniejszenie wykonania  planowanych wydatków
 
§ 8
 
 
1.Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu  roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie                                                                      200.000,00 zł.
 
2. Ustala się maksymalną kwotę pożyczek udzielanych przez Wójta Gminy w trakcie roku budżetowego do wysokości                                                           100.000,00 zł
 
§ 9
 
Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w kwocie                                                        200.000,00 zł
     w tym:
 
  1. na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu
budżetu gminy  w kwocie                                                                  200.000,00 zł
 
§ 10
 
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
 
 
 
 
§ 11
 
Nadzór nad jej wykonaniem zleca się Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego
i Komisji Rewizyjnej.
 
§ 12
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega ogłoszeniu
w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik Nr 1
 
 
 
 
DOTACJE UDZIELONE W 2019 ROKU
Z BUDŻETU GMINY
PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
 
 
Dział Rozdział
 
Treść Kwota dotacji
/ w zł/
 
podmiotowej
 
celowej
1 2 3 4 6
Jednostki sektora finansów publicznych Nazwa jednostki    
921 92109 Domy i Ośrodki Kultury – dotacja na wydatki bieżące dla  instytucji kultury 304.000,00  
921 92116 Biblioteka Publiczna – dotacja na wydatki bieżące dla  instytucji kultury   97.000,00  
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych Nazwa zadania    
754 75412 Dotacja na wydatki bieżące dla OSP Tyrawa Wołoska na zakup uzbrojenia osobistego strażaków       6.000,00  
921 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami –Parafia Rzymsko Katolicka Tyrawa Wołoska- dotacja na remont cerkwi w Hołuczkowie   20.000,00
926 92605 Klub sportowy na terenie gminy Tyrawa Wołoska – dotacja na wydatki bieżące na realizację zadań w zakresie sportu   25.000,00
 
Ogółem
     
407.000,00
 
45.000,00
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załącznik Nr 2
 
 
 
 
 
PLANU DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI
SFINANSOWANYCH W 2019 ROKU
 
 
Lp Jednostka organizacyjna Dział Rozdz. Dochody                    w tym:
Wydatki
ogółem
bieżące majątkowe
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Szkoła Podstawowa
W Tyrawie Wołoskiej
801
 
80101 8.600 8.600 8.600 0,00
2. Oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych 801 80103 2.550 2.550 2.550 0,00
2. Gimnazjum w Tyrawie Wołoskiej 801 80110 950 950 950 0,00
   
OGÓŁEM
     
12.100
 
12.100
 
12.100
 
0,00
 
 
 

 
Tabela dochodów budżetowych na 2019 rok
Dział Rozdział § Nazwa Plan ogółem
1 2 3 4 5
bieżące
010     Rolnictwo i łowiectwo 2 000,00
      w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

 
0,00
  01095   Pozostała działalność (wpływy za obwody łowieckie) 2 000,00
      w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

 
0,00
    0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 000,00
600     Transport i łączność 35 000,00
      w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

 
0,00
  60014   Drogi publiczne powiatowe 35 000,00
      w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

 
0,00
    2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 35 000,00
700     Gospodarka mieszkaniowa 68 000,00
      w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

 
0,00
  70005   Gospodarka gruntami i nieruchomościami (czynsze z najmu i dzierż.) 68 000,00
      w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

 
0,00
    0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 68 000,00
710     Działalność usługowa 500,00
      w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

 
0,00
  71004   Plany zagospodarowania przestrzennego (darowizny pieniężne) 500,00
      w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

 
0,00
    0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 500,00
750     Administracja publiczna 27 113,00
      w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

 
0,00
  75011   Urzędy wojewódzkie 27 013,00
      w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

 
0,00
    2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 27 013,00
  75045   Kwalifikacja wojskowa 100,00
      w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

 
0,00
    2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 100,00
751     Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 416,00
      w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

 
0,00
  75101   Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 416,00
      w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

 
0,00
    2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 416,00
756     Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 1 805 224,00
      w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

 
0,00
  75615   Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 517 200,00
      w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

 
0,00
    0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 360 000,00
    0320 Wpływy z podatku rolnego 2 200,00
    0330 Wpływy z podatku leśnego 155 000,00
 
  75616   Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 354 700,00
      w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

 
0,00
    0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 206 000,00
    0320 Wpływy z podatku rolnego 87 000,00
    0330 Wpływy z podatku leśnego 15 000,00
    0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 15 000,00
    0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 1 000,00
    0370 Wpływy z opłaty od posiadania psów 200,00
    0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 28 000,00
    0560 Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych 200,00
    0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 300,00
    0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 000,00
  75618   Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 23 000,00
      w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

 
0,00
    0410 Wpływy z opłaty skarbowej 7 000,00
    0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 16 000,00
  75621   Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 910 324,00
      w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

 
0,00
    0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 909 824,00
    0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 500,00
758     Różne rozliczenia 4 405 250,00
      w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

 
0,00
  75801   Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 2 450 033,00
      w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

 
0,00
    2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2 450 033,00
  75807   Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 1 875 577,00
      w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

 
0,00
    2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 1 875 577,00
  75814   Różne rozliczenia finansowe 10 000,00
      w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

 
0,00
    0920 Wpływy z pozostałych odsetek 10 000,00
  75831   Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 69 640,00
      w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

 
0,00
    2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 69 640,00
801     Oświata i wychowanie 55 000,00
      w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

 
0,00
  80103   Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 53 600,00
      w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

 
0,00
    2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 53 600,00
  80149   Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 1 400,00
      w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

 
0,00
    2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 1 400,00
852     Pomoc społeczna 235 257,50
      w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

 
148 447,50
  85213   Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 600,00
      w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

 
0,00
    2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 600,00
  85214   Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
 
29 100,00
      w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

 
0,00
    2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 29 100,00
  85216   Zasiłki stałe 10 500,00
      w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

 
0,00
    2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 10 500,00
  85219   Ośrodki pomocy społecznej 33 110,00
      w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

 
0,00
    2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 33 110,00
  85228   Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 13 500,00
      w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

 
0,00
    2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 13 500,00
  85295   Pozostała działalność 148 447,50
      w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

 
148 447,50
    2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 135 694,03
    2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 12 753,47
855     Rodzina 3 124 500,00
      w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

 
0,00
  85501   Świadczenie wychowawcze 1 721 000,00
      w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

 
0,00
    2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone
gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego
stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci
1 721 000,00
  85502   Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

 
1 331 000,00
      w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

 
0,00
    2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 1 331 000,00
  85504   Wspieranie rodziny 62 500,00
      w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

 
0,00
    2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 62 500,00
  85513   Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 10 000,00
      w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

 
0,00
    2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 10 000,00
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 316 500,00
      w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

 
0,00
  90001   Gospodarka ściekowa i ochrona wód 46 000,00
      w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

 
0,00
    0830 Wpływy z usług (wpływy za ścieki) 46 000,00
  90002   Gospodarka odpadami komunalnymi 269 000,00
      w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

 
0,00
    0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw(opłaty za śmieci) 269 000,00
  90019   Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 1 500,00
      w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

 
0,00
    0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 100,00
    0690 Wpływy z różnych opłat (wpływy z WFOŚ) 1 400,00
bieżące razem: 10 074 760,50
  w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

 
148 447,50
 
majątkowe
020     Leśnictwo 482 000,00
      w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

 
0,00
  02001   Gospodarka leśna 482 000,00
      w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

 
0,00
    0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 482 000,00
700     Gospodarka mieszkaniowa 120 000,00
      w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

 
0,00
  70005   Gospodarka gruntami i nieruchomościami 120 000,00
      w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

 
0,00
    0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 120 000,00
majątkowe razem: 602 000,00
  w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

 
0,00
 
Ogółem: 10 676 760,50
  w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3


 
148 447,50
           

   
     
Dział Rozdział §
/
grupa
Nazwa Plan Z tego:
Wydatki bieżące z tego: Wydatki
majątkowe
z tego:
wydatki
jednostek
budżetowych,
z tego: dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
010     Rolnictwo i łowiectwo 2 350,00 2 350,00 2 350,00 0,00 2 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  01030   Izby rolnicze 2 350,00 2 350,00 2 350,00 0,00 2 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 2 350,00 2 350,00 2 350,00 0,00 2 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020     Leśnictwo 173 800,00 173 800,00 173 800,00 4 000,00 169 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  02001   Gospodarka leśna 173 800,00 173 800,00 173 800,00 4 000,00 169 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 300,00 300,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 700,00 3 700,00 3 700,00 3 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    4300 Zakup usług pozostałych 139 800,00 139 800,00 139 800,00 0,00 139 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
600     Transport i łączność 111 187,21 111 187,21 111 187,21 2 000,00 109 187,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  60014   Drogi publiczne powiatowe 35 000,00 35 000,00 35 000,00 0,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    4300 Zakup usług pozostałych 35 000,00 35 000,00 35 000,00 0,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  60016   Drogi publiczne gminne 56 187,21 56 187,21 56 187,21 2 000,00 54 187,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 900,00 1 900,00 1 900,00 1 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    4270 Zakup usług remontowych 30 187,21 30 187,21 30 187,21 0,00 30 187,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    4300 Zakup usług pozostałych 24 000,00 24 000,00 24 000,00 0,00 24 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  60095   Pozostała działalność 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
700     Gospodarka mieszkaniowa 187 200,00 162 200,00 162 200,00 2 000,00 160 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00
  70005   Gospodarka gruntami i nieruchomościami 129 000,00 129 000,00 129 000,00 2 000,00 127 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 900,00 1 900,00 1 900,00 1 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    4260 Zakup energii 25 000,00 25 000,00 25 000,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    4270 Zakup usług remontowych 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    4300 Zakup usług pozostałych 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    4430 Różne opłaty i składki 12 000,00 12 000,00 12 000,00 0,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    4480 Podatek od nieruchomości 25 000,00 25 000,00 25 000,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  70095   Pozostała działalność 58 200,00 33 200,00 33 200,00 0,00 33 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00
    4270 Zakup usług remontowych 23 200,00 23 200,00 23 200,00 0,00 23 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00
710     Działalność usługowa 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   
                                             
 

     
Dział Rozdział §
/
grupa
Nazwa Plan Z tego:
Wydatki bieżące z tego: Wydatki
majątkowe
z tego:
wydatki
jednostek
budżetowych,
z tego: dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
  71004   Plany zagospodarowania przestrzennego 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
720     Informatyka 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  72095   Pozostała działalność 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 800,00 2 800,00 2 800,00 0,00 2 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    4300 Zakup usług pozostałych 200,00 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
750     Administracja publiczna 1 977 038,00 1 977 038,00 1 909 138,00 1 563 900,00 345 238,00 0,00 67 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  75011   Urzędy wojewódzkie 151 500,00 151 500,00 151 100,00 136 600,00 14 500,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 105 000,00 105 000,00 105 000,00 105 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 300,00 8 300,00 8 300,00 8 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    4120 Składki na Fundusz Pracy 2 800,00 2 800,00 2 800,00 2 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    4300 Zakup usług pozostałych 7 000,00 7 000,00 7 000,00 0,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    4410 Podróże służbowe krajowe 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 500,00 2 500,00 2 500,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  75022   Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 70 000,00 70 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 60 000,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    4300 Zakup usług pozostałych 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  75023   Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 320 000,00 1 320 000,00 1 314 000,00 1 086 000,00 228 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 842 000,00 842 000,00 842 000,00 842 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 66 000,00 66 000,00 66 000,00 66 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 154 000,00 154 000,00 154 000,00 154 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    4120 Składki na Fundusz Pracy 22 000,00 22 000,00 22 000,00 22 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    4260 Zakup energii 45 000,00 45 000,00 45 000,00 0,00 45 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    4270 Zakup usług remontowych 24 000,00 24 000,00 24 000,00 0,00 24 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    4280 Zakup usług zdrowotnych 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    4300 Zakup usług pozostałych 48 500,00 48 500,00 48 500,00 0,00 48 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   
                                           
 

     
Dział Rozdział §
/
grupa
Nazwa Plan Z tego:
Wydatki bieżące z tego: Wydatki
majątkowe
z tego:
wydatki
jednostek
budżetowych,
z tego: dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
    4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    4410 Podróże służbowe krajowe 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 25 000,00 25 000,00 25 000,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 7 000,00 7 000,00 7 000,00 0,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  75045   Kwalifikacja wojskowa 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    4300 Zakup usług pozostałych 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  75075   Promocja jednostek samorządu terytorialnego 15 000,00 15 000,00 15 000,00 2 000,00 13 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 500,00 6 500,00 6 500,00 0,00 6 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    4300 Zakup usług pozostałych 6 500,00 6 500,00 6 500,00 0,00 6 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  75085   Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 312 738,00 312 738,00 311 738,00 276 400,00 35 338,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 220 000,00 220 000,00 220 000,00 220 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 16 000,00 16 000,00 16 000,00 16 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 35 300,00 35 300,00 35 300,00 35 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    4120 Składki na Fundusz Pracy 5 100,00 5 100,00 5 100,00 5 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    4260 Zakup energii 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    4270 Zakup usług remontowych 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    4280 Zakup usług zdrowotnych 300,00 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 200,00 2 200,00 2 200,00 0,00 2 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    4410 Podróże służbowe krajowe 1 200,00 1 200,00 1 200,00 0,00 1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 138,00 5 138,00 5 138,00 0,00 5 138,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  75095   Pozostała działalność 107 700,00 107 700,00 107 200,00 62 900,00 44 300,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 35 000,00 35 000,00 35 000,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 800,00 8 800,00 8 800,00 8 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   
                                           
 

     
Dział Rozdział §
/
grupa
Nazwa Plan Z tego:
Wydatki bieżące z tego: Wydatki
majątkowe
z tego:
wydatki
jednostek
budżetowych,
z tego: dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
    4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 500,00 7 500,00 7 500,00 7 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    4120 Składki na Fundusz Pracy 1 100,00 1 100,00 1 100,00 1 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 500,00 2 500,00 2 500,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    4300 Zakup usług pozostałych 25 000,00 25 000,00 25 000,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    4430 Różne opłaty i składki 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 300,00 1 300,00 1 300,00 0,00 1 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
751     Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 416,00 416,00 416,00 416,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  75101   Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 416,00 416,00 416,00 416,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 59,50 59,50 59,50 59,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    4120 Składki na Fundusz Pracy 8,53 8,53 8,53 8,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 347,97 347,97 347,97 347,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 75 951,00 75 951,00 64 000,00 18 000,00 46 000,00 6 000,00 5 951,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  75412   Ochotnicze straże pożarne 69 951,00 69 951,00 58 000,00 18 000,00 40 000,00 6 000,00 5 951,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 5 951,00 5 951,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 951,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 17 000,00 17 000,00 17 000,00 17 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 19 000,00 19 000,00 19 000,00 0,00 19 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    4270 Zakup usług remontowych 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    4280 Zakup usług zdrowotnych 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    4430 Różne opłaty i składki 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  75414   Obrona cywilna 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    4300 Zakup usług pozostałych 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  75421   Zarządzanie kryzysowe 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    4300 Zakup usług pozostałych 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
757     Obsługa długu publicznego 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   
                                           
 

     
Dział Rozdział §
/
grupa
Nazwa Plan Z tego:
Wydatki bieżące z tego: Wydatki
majątkowe
z tego:
wydatki
jednostek
budżetowych,
z tego: dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
  75702   Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
758     Różne rozliczenia 78 319,11 78 319,11 78 319,11 0,00 78 319,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  75818   Rezerwy ogólne i celowe 78 319,11 78 319,11 78 319,11 0,00 78 319,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    4810 Rezerwy 78 319,11 78 319,11 78 319,11 0,00 78 319,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
801     Oświata i wychowanie 2 742 584,00 2 742 584,00 2 631 044,00 2 208 240,00 422 804,00 0,00 111 540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  80101   Szkoły podstawowe 1 772 832,00 1 772 832,00 1 691 132,00 1 489 440,00 201 692,00 0,00 81 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 81 700,00 81 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 166 840,00 1 166 840,00 1 166 840,00 1 166 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 71 200,00 71 200,00 71 200,00 71 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 221 400,00 221 400,00 221 400,00 221 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    4120 Składki na Fundusz Pracy 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 18 000,00 18 000,00 18 000,00 0,00 18 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 10 800,00 10 800,00 10 800,00 0,00 10 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    4260 Zakup energii 57 000,00 57 000,00 57 000,00 0,00 57 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    4270 Zakup usług remontowych 33 000,00 33 000,00 33 000,00 0,00 33 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    4280 Zakup usług zdrowotnych 3 500,00 3 500,00 3 500,00 0,00 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    4300 Zakup usług pozostałych 7 000,00 7 000,00 7 000,00 0,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 600,00 2 600,00 2 600,00 0,00 2 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    4410 Podróże służbowe krajowe 3 200,00 3 200,00 3 200,00 0,00 3 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    4430 Różne opłaty i składki 2 500,00 2 500,00 2 500,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 59 592,00 59 592,00 59 592,00 0,00 59 592,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  80103   Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 275 310,00 275 310,00 262 870,00 223 000,00 39 870,00 0,00 12 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 12 440,00 12 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 172 400,00 172 400,00 172 400,00 172 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 12 000,00 12 000,00 12 000,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 33 800,00 33 800,00 33 800,00 33 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   
                                           
 

     
Dział Rozdział §
/
grupa
Nazwa Plan Z tego:
Wydatki bieżące z tego: Wydatki
majątkowe
z tego:
wydatki
jednostek
budżetowych,
z tego: dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
    4120 Składki na Fundusz Pracy 4 800,00 4 800,00 4 800,00 4 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 500,00 4 500,00 4 500,00 0,00 4 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 3 200,00 3 200,00 3 200,00 0,00 3 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    4260 Zakup energii 14 000,00 14 000,00 14 000,00 0,00 14 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    4270 Zakup usług remontowych 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    4300 Zakup usług pozostałych 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    4410 Podróże służbowe krajowe 800,00 800,00 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    4430 Różne opłaty i składki 800,00 800,00 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 770,00 9 770,00 9 770,00 0,00 9 770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 300,00 1 300,00 1 300,00 0,00 1 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  80104   Przedszkola 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  80110   Gimnazja 177 389,00 177 389,00 168 289,00 155 500,00 12 789,00 0,00 9 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 9 100,00 9 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 105 300,00 105 300,00 105 300,00 105 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 22 900,00 22 900,00 22 900,00 22 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 23 900,00 23 900,00 23 900,00 23 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    4120 Składki na Fundusz Pracy 3 400,00 3 400,00 3 400,00 3 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 600,00 1 600,00 1 600,00 0,00 1 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    4260 Zakup energii 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    4270 Zakup usług remontowych 300,00 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    4280 Zakup usług zdrowotnych 300,00 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    4300 Zakup usług pozostałych 400,00 400,00 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 200,00 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    4410 Podróże służbowe krajowe 150,00 150,00 150,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    4430 Różne opłaty i składki 300,00 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 089,00 4 089,00 4 089,00 0,00 4 089,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   
                                           
 

     
Dział Rozdział §
/
grupa
Nazwa Plan Z tego:
Wydatki bieżące z tego: Wydatki
majątkowe
z tego:
wydatki
jednostek
budżetowych,
z tego: dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
    4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 300,00 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 150,00 150,00 150,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  80113   Dowożenie uczniów do szkół 100 000,00 100 000,00 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    4300 Zakup usług pozostałych 100 000,00 100 000,00 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  80146   Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 15 400,00 15 400,00 15 400,00 0,00 15 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    4300 Zakup usług pozostałych 10 800,00 10 800,00 10 800,00 0,00 10 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 600,00 4 600,00 4 600,00 0,00 4 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  80149   Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 57 900,00 57 900,00 54 700,00 50 700,00 4 000,00 0,00 3 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 200,00 3 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 38 900,00 38 900,00 38 900,00 38 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 700,00 7 700,00 7 700,00 7 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    4120 Składki na Fundusz Pracy 1 100,00 1 100,00 1 100,00 1 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 800,00 800,00 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 700,00 2 700,00 2 700,00 0,00 2 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  80150   Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 262 000,00 262 000,00 257 200,00 248 000,00 9 200,00 0,00 4 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 800,00 4 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 198 700,00 198 700,00 198 700,00 198 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 600,00 6 600,00 6 600,00 6 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 36 000,00 36 000,00 36 000,00 36 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    4120 Składki na Fundusz Pracy 6 700,00 6 700,00 6 700,00 6 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   
                                           
 

     
Dział Rozdział §
/
grupa
Nazwa Plan Z tego:
Wydatki bieżące z tego: Wydatki
majątkowe
z tego:
wydatki
jednostek
budżetowych,
z tego: dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
    4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 1 200,00 1 200,00 1 200,00 0,00 1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  80152   Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 43 753,00 43 753,00 43 453,00 41 600,00 1 853,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 29 100,00 29 100,00 29 100,00 29 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 700,00 5 700,00 5 700,00 5 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    4120 Składki na Fundusz Pracy 800,00 800,00 800,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 400,00 400,00 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 300,00 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 153,00 1 153,00 1 153,00 0,00 1 153,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  80195   Pozostała działalność 34 000,00 34 000,00 34 000,00 0,00 34 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    4300 Zakup usług pozostałych 7 500,00 7 500,00 7 500,00 0,00 7 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 26 500,00 26 500,00 26 500,00 0,00 26 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
851     Ochrona zdrowia 16 000,00 16 000,00 16 000,00 4 200,00 11 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  85153   Zwalczanie narkomanii 1 500,00 1 500,00 1 500,00 100,00 1 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 400,00 400,00 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  85154   Przeciwdziałanie alkoholizmowi 14 500,00 14 500,00 14 500,00 4 100,00 10 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    4300 Zakup usług pozostałych 5 300,00 5 300,00 5 300,00 0,00 5 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    4410 Podróże służbowe krajowe 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
852     Pomoc społeczna 598 657,50 598 657,50 356 730,00 276 600,00 80 130,00 0,00 82 480,00 159 447,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   
                                           
 

     
Dział Rozdział §
/
grupa
Nazwa Plan Z tego:
Wydatki bieżące z tego: Wydatki
majątkowe
z tego:
wydatki
jednostek
budżetowych,
z tego: dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
  85202   Domy pomocy społecznej 32 600,00 32 600,00 32 600,00 0,00 32 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 32 600,00 32 600,00 32 600,00 0,00 32 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  85205   Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 200,00 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  85213   Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 600,00 600,00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 600,00 600,00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  85214   Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 61 100,00 61 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 100,00 11 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    3110 Świadczenia społeczne 50 100,00 50 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    3119 Świadczenia społeczne 11 000,00 11 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  85215   Dodatki mieszkaniowe 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    3110 Świadczenia społeczne 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  85216   Zasiłki stałe 10 500,00 10 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    3110 Świadczenia społeczne 10 500,00 10 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  85219   Ośrodki pomocy społecznej 269 480,00 269 480,00 269 000,00 247 300,00 21 700,00 0,00 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 480,00 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 190 000,00 190 000,00 190 000,00 190 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 15 300,00 15 300,00 15 300,00 15 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 36 900,00 36 900,00 36 900,00 36 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    4120 Składki na Fundusz Pracy 5 100,00 5 100,00 5 100,00 5 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    4300 Zakup usług pozostałych 12 000,00 12 000,00 12 000,00 0,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    4410 Podróże służbowe krajowe 800,00 800,00 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    4430 Różne opłaty i składki 400,00 400,00 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 600,00 5 600,00 5 600,00 0,00 5 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    4480 Podatek od nieruchomości 200,00 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 200,00 1 200,00 1 200,00 0,00 1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   
                                           
 

     
Dział Rozdział §
/
grupa
Nazwa Plan Z tego:
Wydatki bieżące z tego: Wydatki
majątkowe
z tego:
wydatki
jednostek
budżetowych,
z tego: dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
  85228   Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 13 500,00 13 500,00 13 500,00 0,00 13 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    4300 Zakup usług pozostałych 13 500,00 13 500,00 13 500,00 0,00 13 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  85230   Pomoc w zakresie dożywiania 55 930,00 55 930,00 40 530,00 29 300,00 11 230,00 0,00 15 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    3110 Świadczenia społeczne 15 400,00 15 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 22 500,00 22 500,00 22 500,00 22 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 800,00 1 800,00 1 800,00 1 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 400,00 4 400,00 4 400,00 4 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    4120 Składki na Fundusz Pracy 600,00 600,00 600,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    4280 Zakup usług zdrowotnych 400,00 400,00 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    4300 Zakup usług pozostałych 9 600,00 9 600,00 9 600,00 0,00 9 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 230,00 1 230,00 1 230,00 0,00 1 230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  85295   Pozostała działalność 148 447,50 148 447,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 148 447,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 41 052,36 41 052,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 052,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 858,39 3 858,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 858,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 687,45 7 687,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 687,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 722,52 722,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 722,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    4127 Składki na Fundusz Pracy 718,11 718,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 718,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    4129 Składki na Fundusz Pracy 67,49 67,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    4177 Wynagrodzenia bezosobowe 39 180,70 39 180,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 180,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    4179 Wynagrodzenia bezosobowe 3 682,48 3 682,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 682,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    4217 Zakup materiałów i wyposażenia 22 056,95 22 056,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 056,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    4219 Zakup materiałów i wyposażenia 2 073,05 2 073,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 073,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    4277 Zakup usług remontowych 11 883,14 11 883,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 883,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    4279 Zakup usług remontowych 1 116,86 1 116,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 116,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    4307 Zakup usług pozostałych 11 883,13 11 883,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 883,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    4309 Zakup usług pozostałych 1 116,87 1 116,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 116,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    4437 Różne opłaty i składki 43,88 43,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    4439 Różne opłaty i składki 4,12 4,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 188,31 1 188,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 188,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    4449 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 111,69 111,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 111,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
853     Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  85395   Pozostała działalność 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    4300 Zakup usług pozostałych 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   
                                           
 

     
Dział Rozdział §
/
grupa
Nazwa Plan Z tego:
Wydatki bieżące z tego: Wydatki
majątkowe
z tego:
wydatki
jednostek
budżetowych,
z tego: dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  85415   Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    3260 Inne formy pomocy dla uczniów 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
855     Rodzina 3 143 660,00 3 143 660,00 145 185,00 124 760,00 20 425,00 0,00 2 998 475,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  85501   Świadczenie wychowawcze 1 721 000,00 1 721 000,00 25 755,00 22 280,00 3 475,00 0,00 1 695 245,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 60,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    3110 Świadczenia społeczne 1 695 185,00 1 695 185,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 695 185,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 17 000,00 17 000,00 17 000,00 17 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 320,00 3 320,00 3 320,00 3 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    4120 Składki na Fundusz Pracy 460,00 460,00 460,00 460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 650,00 650,00 650,00 0,00 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    4300 Zakup usług pozostałych 1 800,00 1 800,00 1 800,00 0,00 1 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 600,00 600,00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 225,00 225,00 225,00 0,00 225,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  85502   Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 331 000,00 1 331 000,00 87 470,00 82 470,00 5 000,00 0,00 1 243 530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 60,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    3110 Świadczenia społeczne 1 243 470,00 1 243 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 243 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 54 900,00 54 900,00 54 900,00 54 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    4120 Składki na Fundusz Pracy 570,00 570,00 570,00 570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 800,00 1 800,00 1 800,00 0,00 1 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    4300 Zakup usług pozostałych 2 400,00 2 400,00 2 400,00 0,00 2 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    4410 Podróże służbowe krajowe 70,00 70,00 70,00 0,00 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 630,00 630,00 630,00 0,00 630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  85504   Wspieranie rodziny 81 360,00 81 360,00 21 860,00 20 010,00 1 850,00 0,00 59 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    3110 Świadczenia społeczne 59 500,00 59 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   
                                           
 

     
Dział Rozdział §
/
grupa
Nazwa Plan Z tego:
Wydatki bieżące z tego: Wydatki
majątkowe
z tego:
wydatki
jednostek
budżetowych,
z tego: dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 15 492,00 15 492,00 15 492,00 15 492,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 100,00 1 100,00 1 100,00 1 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 009,00 3 009,00 3 009,00 3 009,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    4120 Składki na Fundusz Pracy 409,00 409,00 409,00 409,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 600,00 600,00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 650,00 650,00 650,00 0,00 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 400,00 400,00 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  85508   Rodziny zastępcze 300,00 300,00 100,00 0,00 100,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    3110 Świadczenia społeczne 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    4300 Zakup usług pozostałych 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  85513   Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 952 150,00 459 800,00 459 800,00 34 600,00 425 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 492 350,00 492 350,00 0,00 0,00 0,00
  90001   Gospodarka ściekowa i ochrona wód 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00
    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00
  90002   Gospodarka odpadami komunalnymi 269 000,00 269 000,00 269 000,00 34 600,00 234 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 27 000,00 27 000,00 27 000,00 27 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 300,00 2 300,00 2 300,00 2 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 600,00 4 600,00 4 600,00 4 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    4120 Składki na Fundusz Pracy 700,00 700,00 700,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    4300 Zakup usług pozostałych 219 400,00 219 400,00 219 400,00 0,00 219 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  90003   Oczyszczanie miast i wsi 87 000,00 87 000,00 87 000,00 0,00 87 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    4300 Zakup usług pozostałych 85 000,00 85 000,00 85 000,00 0,00 85 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   
                                           
 

     
Dział Rozdział §
/
grupa
Nazwa Plan Z tego:
Wydatki bieżące z tego: Wydatki
majątkowe
z tego:
wydatki
jednostek
budżetowych,
z tego: dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego  
wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19  
  90004   Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 12 000,00 12 000,00 12 000,00 0,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4300 Zakup usług pozostałych 12 000,00 12 000,00 12 000,00 0,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  90015   Oświetlenie ulic, placów i dróg 425 550,00 83 200,00 83 200,00 0,00 83 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 342 350,00 342 350,00 0,00 0,00 0,00  
    4260 Zakup energii 40 000,00 40 000,00 40 000,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4270 Zakup usług remontowych 40 000,00 40 000,00 40 000,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4300 Zakup usług pozostałych 3 200,00 3 200,00 3 200,00 0,00 3 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 342 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 342 350,00 342 350,00 0,00 0,00 0,00  
  90019   Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 8 600,00 8 600,00 8 600,00 0,00 8 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4300 Zakup usług pozostałych 7 000,00 7 000,00 7 000,00 0,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4430 Różne opłaty i składki 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 439 447,68 439 447,68 18 447,68 0,00 18 447,68 421 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  92109   Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 322 447,68 322 447,68 18 447,68 0,00 18 447,68 304 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 304 000,00 304 000,00 0,00 0,00 0,00 304 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14 000,00 14 000,00 14 000,00 0,00 14 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4220 Zakup środków żywności 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4270 Zakup usług remontowych 2 447,68 2 447,68 2 447,68 0,00 2 447,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  92116   Biblioteki 97 000,00 97 000,00 0,00 0,00 0,00 97 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 97 000,00 97 000,00 0,00 0,00 0,00 97 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  92120   Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    2720 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiekt 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
926     Kultura fizyczna 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  92605   Zadania w zakresie kultury fizycznej 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
Wydatki razem: 10 571 760,50 10 054 410,50 6 151 617,00 4 238 716,00 1 912 901,00 452 000,00 3 271 346,00 159 447,50 0,00 20 000,00 517 350,00 517 350,00 0,00 0,00 00  
  Dział Rozdział Paragraf   Po zmianie    
  750     Administracja publiczna 27 113,00    
    75011   Urzędy wojewódzkie 27 013,00    
      4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 20 500,00    
      4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 713,00    
      4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 500,00    
      4120 Składki na Fundusz Pracy 500,00    
      4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 800,00    
    75045   Kwalifikacja wojskowa 100,00    
      4300 Zakup usług pozostałych 100,00    
  751     Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 416,00    
    75101   Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 416,00    
      4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 59,50    
      4120 Składki na Fundusz Pracy 8,53    
      4170 Wynagrodzenia bezosobowe 347,97    
  852     Pomoc społeczna 13 500,00    
    85228   Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 13 500,00    
      4300 Zakup usług pozostałych 13 500,00    
  855     Rodzina 3 124 500,00    
    85501   Świadczenie wychowawcze 1 721 000,00    
      3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 60,00    
      3110 Świadczenia społeczne 1 695 185,00    
      4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 17 000,00    
      4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 500,00    
      4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 320,00    
      4120 Składki na Fundusz Pracy 460,00    
      4210 Zakup materiałów i wyposażenia 650,00    
      4300 Zakup usług pozostałych 1 800,00    
     
      4410 Podróże służbowe krajowe 200,00  
      4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 600,00  
      4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 225,00  
    85502   Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

 
1 331 000,00  
      3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 60,00  
      3110 Świadczenia społeczne 1 243 470,00  
      4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 25 000,00  
      4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 000,00  
      4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 54 900,00  
      4120 Składki na Fundusz Pracy 570,00  
      4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 800,00  
      4300 Zakup usług pozostałych 2 400,00  
      4410 Podróże służbowe krajowe 70,00  
      4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 630,00  
      4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 100,00  
    85504   Wspieranie rodziny 62 500,00  
      3110 Świadczenia społeczne 59 500,00  
      4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 992,00  
      4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 359,00  
      4120 Składki na Fundusz Pracy 49,00  
      4210 Zakup materiałów i wyposażenia 600,00  
    85513   Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 10 000,00  
      4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 10 000,00  
     
  Razem: 3 165 529,00  
  Dział Rozdział Paragraf   Po zmianie  
  750     Administracja publiczna 27 113,00  
    75011   Urzędy wojewódzkie 27 013,00  
      2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 27 013,00  
    75045   Kwalifikacja wojskowa 100,00  
      2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 100,00  
  751     Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 416,00  
    75101   Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 416,00  
      2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 416,00  
  852     Pomoc społeczna 13 500,00  
    85228   Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 13 500,00  
      2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 13 500,00  
  855     Rodzina 3 124 500,00  
    85501   Świadczenie wychowawcze 1 721 000,00  
      2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone
gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego
stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci
1 721 000,00  
    85502   Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

 
1 331 000,00  
      2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 1 331 000,00  
    85504   Wspieranie rodziny 62 500,00  
      2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 62 500,00  
    85513   Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 10 000,00  
      2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 10 000,00  
     
  Razem: 3 165 529,00  
                                                                     
 

 

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2019 Plik pdf 1.49 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłMariusz Duszczyński - Przewodniczący Rady Gminy2019-01-28
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-03-11 08:54
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-03-11 08:56
Gmina Tyrawa WołoskaTyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska tel. (013) 465 69 31 email: urzad@tyrawa.pl
Wygenerowano: 06 czerwca 2020r. 09:04:44
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.