XML
UCHWAŁA NR III /21/2019
UCHWAŁA NR  III /21/2019
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 7 stycznia 2019 r.
  w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobytw schronisku dla osób bezdomnych
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1 i art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz.994 ze zm. )  w związku z art.17 ust. 1 pkt 3, art. 48a ust. 1, art. 51 ust. 4, art.97 ust. 1 i 5 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 ze zm.)
 
uchwala, co następuje:
 
§ 1
 
Uchwala się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych.
§ 2
 
Pomoc w formie udzielenia schronienia poprzez przyznanie tymczasowego miejsca pobytu
w schronisku dla osób bezdomnych przysługuje nieodpłatnie osobom bezdomnym, których dochód nie przekracza kwoty kryterium dochodowego.
§ 3
 
1. Osobom bezdomnym, których dochód przekracza kwotę kryterium dochodowego pomoc
w formie pobytu w schronisku dla osób bezdomnych udzielana jest odpłatnie w wysokości określonej zgodnie z poniższą tabelą:
 

Lp. Procentowy dochód osoby/rodziny skierowanej do schroniska, określony według kryterium dochodowego ustalonego zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej  
Wysokość odpłatności za pobyt
w schronisku, liczona procentowo
w stosunku do pełnego kosztu pobytu
1. Powyżej 100% do 150% do 25%
2. Powyżej 150% do 200% od 26% do 50%
3. Powyżej 200% do 250% od 51% do 75%
4. Powyżej 250% od 76 % do 100%
 
2. Odpłatność za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych ustala się za okres miesiąca kalendarzowego.
 
3. W przypadku, gdy pobyt w schronisku dla osób bezdomnych w danym miesiącu nie obejmuje pełnego miesiąca kalendarzowego, odpłatność oblicza się proporcjonalnie za każdy dzień pobytu dzieląc kwotę odpłatności przez liczbę dni w danym miesiącu i mnożąc przez liczbę dni pobytu.
 
§ 4
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tyrawa Wołoska.
 
§ 5
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Mariusz Duszczyński
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłMariusz Duszczyński - Przewodniczący Rady Gminy2019-01-07
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-01-15 11:35
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-01-15 11:38