XML
UCHWAŁA Nr III/19/2019
UCHWAŁA Nr III/19/2019
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 7 stycznia 2019 r.

w sprawie utraty mocy uchwały w sprawie przystąpienia do zadania inwestycyjnego „Budowa garażu dla samochodu pożarowego OSP w Rozpuciu wraz z zapleczem socjalnym”
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn.zm.)

Rada Gminy Tyrawa Wołoska

uchwala, co następuje:

§ 1

Traci moc uchwała Nr XXXVI/199/10 Rady Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie przystąpienia do zadania inwestycyjnego „Budowa garażu dla samochodu pożarowego OSP w Rozpuciu wraz z zapleczem socjalnym”.

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tyrawa Wołoska.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Mariusz Duszczyński
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłMariusz Duszczyński - Przewodniczący Rady Gminy2019-01-07
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-01-15 11:30
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-01-15 11:31