XML
UCHWAŁA NR III/15/2019
UCHWAŁA NR III/15/2019
RADY GMINY TYRAWA WOŁOSKA
z dnia 7 stycznia 2019 r.
 
w sprawie utraty mocy uchwały uchwała nr II/10/18 Rada Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 i art. 40 ust. 1, art. 41 i ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 6m i 6n ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.).

Rada Gminy w Tyrawie Wołoskiej

uchwala, co następuje:

 

§ 1. Traci moc uchwała nr II/10/18 Rady Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 12 grudnia 2018 r.
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz. Urz. Woj. Podk. z 2018 r. poz. 5722).

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tyrawa Wołoska.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Mariusz Duszczyński
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłMariusz Duszczyński - Przewodniczący Rady Gminy2019-01-07
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-01-15 10:47
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-01-15 10:49