Włącz kontrast
Gmina Tyrawa Wołoska
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
UCHWAŁA NR II/13/2018
UCHWAŁA NR  II/13/2018
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 12 grudnia 2018 r.
 
w sprawie zasad zwrotu wydatków za niektóre świadczenia z pomocy społecznej realizowane w zakresie zadań własnych gminy.
            Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6, art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy                    o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm. ), art. 96 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1508 ) – Rada Gminy Tyrawa Wołoska
uchwala, co następuje:
 
§ 1
 
Osobom i rodzinom, które nie spełniają kryterium określonego w art. 8 ust. 1 ustawy  z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w szczególnie uzasadnionych przypadkach może być przyznana pomoc społeczna w formie usług, pomocy rzeczowej, posiłków, zasiłków na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłków okresowych i zasiłków celowych pod warunkiem zwrotu:
 1) w części, gdy dochód osoby samotnie gospodarującej, dochód osoby w rodzinie lub dochód rodziny przekracza kryterium dochodowe określone w art. 8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej i jednocześnie nie przekracza 200% tego kryterium,
2) w całości, gdy dochód osoby samotnie gospodarującej, dochód osoby w rodzinie lub dochód rodziny przekracza wysokość 200% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej.
§ 2
 
1. Określa się następujące zasady zwrotu wydatków na świadczenia pomocy społecznej,
o których mowa w § 1:
a/ zwrotu wydatków dokonuje się jednorazowo lub w miesięcznych ratach, których wysokość określona jest w decyzji administracyjnej Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tyrawa Wołoska   działającego z upoważnienia Wójta Gminy Tyrawa Wołoska,
b/ wysokość jednorazowej raty nie może być niższa niż 10 % należności,
c/ maksymalny okres spłaty wynosi 12 miesięcy,
d/ zwrot następuje nie wcześniej niż w miesiącu następującym po miesiącu, w którym udzielono świadczenie,
e/ zwrot wydatków za dany miesiąc kalendarzowy następuje najpóźniej do ostatniego dnia tego miesiąca przelewem na rachunek bankowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tyrawa Wołoska.
§ 3
 
1.Osoby zobowiązane do zwrotu wydatków na świadczenia pomocy społecznej dokonują zwrotu tych wydatków w części lub całości, w zależności od wysokości dochodu osoby lub rodziny.
 
 
2. Wysokość wydatku podlegającego zwrotowi ustalana jest według poniższej tabeli:
 

Dochód osoby samotnie gospodarującej, dochód osoby w rodzinie, dochód rodziny w % ustalony w stosunku do kryterium,    o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy         o pomocy społecznej Wysokość zwrotu wydatków w % ustalona w stosunku do kwoty pobranego świadczenia
Powyżej 100% - 150 % włącznie
powyżej 150% - 200% włącznie
powyżej 200%
30%
60%
100%
 
§ 4
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tyrawa Wołoska .
 
§ 5
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Mariusz Duszczyński
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłMariusz Duszczyński - Przewodniczący Rady Gminy2018-12-19
Publikujący Admin Administrator - Admin 2018-12-19 10:35
Gmina Tyrawa WołoskaTyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska tel. (013) 465 69 31 email: urzad@tyrawa.pl
Wygenerowano: 05 czerwca 2020r. 20:23:48
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.