XML
UCHWAŁA Nr XXXVIII/203/2018
UCHWAŁA  Nr XXXVIII/203/2018

Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 21 czerwca 2018 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Tyrawa Wołoska z wykonania budżetu za 2017 rok.


 

           Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.)  RADA GMINY 

uchwala co następuje :


§ 1 

 

Po rozpatrzeniu przedłożonego przez Wójta Gminy Tyrawa Wołoska sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2017 rok zatwierdza się sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Tyrawa Wołoska za 2017 r. 

 § 2

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
 Zofia Rudkowska


 

Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2018-06-21
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-10-04 10:49