XML
UCHWAŁA Nr XXXVII/201/18
UCHWAŁA Nr XXXVII/201/18
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 30 maja 2018 r.
 
w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie na podstawie umowy darowizny prawa własności nieruchomości na rzecz Gminy Tyrawa Wołoska

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9, lit. ”a” ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz
§3 ust.1 lit. b i §9 ust.1 uchwały Nr XXVI/160/2001 Rady Gminy w Tyrawie Wołoskiej
z dnia 30 sierpnia 2001r
. w sprawie ustalania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości Gminy Tyrawa Wołoska oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata,  RADA GMINY

 

uchwala, co następuje:

                                                              

§ 1

 

Wyraża się zgodę na przyjęcie przez Gminę Tyrawa Wołoska od Państwa Ewy
i Witolda Kwolek, na podstawie umowy darowizny, prawa własności nieruchomości, oznaczonej numerem ewidencyjnym 128/1 o powierzchni 0,0037ha, położonej w obrębie Tyrawa Wołoska gmina Tyrawa Wołoska.

 

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady Gminy
 Zofia Rudkowska

 


Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2018-05-30
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-05-30 10:44