XML
UCHWAŁA Nr XXXIV/189/2018
 UCHWAŁA Nr XXXIV/189/2018
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 22 marca 2018 r.
 
w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki
              Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ( z późn. zm.) oraz art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim  (Dz.U. z 2014 r. poz. 301 z późn. zm.)
 
Rada Gminy Tyrawa Wołoska
uchwala co następuje:
 
§ 1
 
Wyraża się zgodę na wyodrębnienie w budżecie Gminy Tyrawa Wołoska środków stanowiących fundusz sołecki.
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodnicząca Rady Gminy
 Zofia Rudkowska
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2018-03-22
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-03-22 12:37