XML
UCHWAŁA Nr XXX/175/2017
UCHWAŁA Nr XXX/175/2017
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia  16 listopada 2017 r.
 
 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie na lata 2017-2022
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875) i art.6 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2015 r. poz. 1390 ze zm.)
 

                                               Rada Gminy Tyrawa Wołoska
                                               uchwala, co następuje:
 
§ 1
Przyjmuje się Gminny program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2022 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tyrawa Wołoska
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 Przewodnicząca Rady Gminy
 Zofia Rudkowska
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2017-11-16
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-01-09 10:14