XML
UCHWAŁA NR XXX/173/2017
​ UCHWAŁA NR XXX/173/2017
RADY GMINY TYRAWA WOŁOSKA
z dnia 16 listopada 2017 r.
w sprawie utraty mocy uchwały Nr XXII/103/12 Rady Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 31 października 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek leśny
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn.zm.) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 374 z późn.zm.)
Rada Gminy Tyrawa Wołoska
uchwala, co następuje:
 
§ 1
Traci moc uchwała Nr XXII/103/12 Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 31 października 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek leśny
(Dz. Urz. Woj. Podk. poz. 2649).
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tyrawa Wołoska.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2017-11-16
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-01-09 10:10