XML
UCHWAŁA NR XXX/169/2017
UCHWAŁA NR XXX/169/2017
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 16 listopada 2017 r. 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Sanockiego
         Na podstawie art. 10 ust. 2 oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt. 5 i art. 220 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) 
Rada Gminy Tyrawa Wołoska
uchwala, co następuje: 
§ 1
  1. Udzielić pomocy finansowej w kwocie 1 000,00 zł dla Powiatu Sanockiego
    z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z realizacją zadania: „Modernizacja pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Sanoku przy ul. Szopena 5”, z przeznaczeniem dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sanoku.
  2. Pomoc finansowa zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu na 2017 rok.  
§ 2 
Podstawą przekazania środków finansowych, o których mowa w § 1 będzie umowa zawarta pomiędzy Powiatem Sanockim, a Gminą Tyrawa Wołoska określająca przeznaczenie oraz zasady rozliczenia środków.
 
§ 3 
Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.
 
§ 4 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy
 Zofia Rudkowska
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2017-11-16
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-01-09 09:52
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-01-09 09:52