XML
UCHWAŁA NR XXIX/166/2017
UCHWAŁA NR XXIX/166/2017
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 13 września 2017 r.
 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Sanockiego
Na podstawie art. 10, ust. 2 oraz art. 18 ust. 2 pkt. 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.)
 
Rada Gminy Tyrawa Wołoska
uchwal a, co następuje:
§1
  1. Udzielić pomocy finansowej w kwocie 6 000,00 zł dla Powiatu Sanockiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samobieżnego ciągnika z ładowaczem czołowym dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sanoku.
  2. Pomoc finansowa zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu
    na 2017 rok.
§2
Podstawą przekazania środków finansowych, o których mowa w § 1 będzie umowa zawarta pomiędzy powiatem sanockim, a Gminą Tyrawa Wołoska określająca przeznaczenie oraz zasady rozliczenia środków.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodnicząca Rady Gminy
 Zofia Rudkowska
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2017-09-13
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2017-12-19 09:04