XML
UCHWAŁA Nr XXVIII/161/2017
 UCHWAŁA Nr XXVIII/161/2017
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 10 sierpnia 2017 r.
 
w sprawie zmian w budżecie gminy Tyrawa Wołoska na 2017 r.
              Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z poźn.zm.), art. 226,
229, 231, 232 i 250 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.), pismo OSP Rozpucie w sprawie udzielenia dotacji na remont remizy OSP oraz zmiany w dziale 900, rozdz. 90095 w sprawie zakupu przystanku PKS  
 
Rada Gminy Tyrawa Wołoska
uchwala co następuje:
 
§ 1
 
1. Dokonuje się zmiany planu wydatków budżetowych
 
Szczegółowy podział stanowi tabela Nr 2 wydatków.
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 3
 
Nadzór nad jej wykonaniem zleca się Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego oraz Komisji Rewizyjnej.
 
§ 4
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodnicząca Rady Gminy
 Zofia Rudkowska
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2017-08-10
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2017-09-04 12:52