XML
UCHWAŁA NR XXVIII/160/2017
UCHWAŁA NR XXVIII/160/2017
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 10 sierpnia 2017
 
w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rozpuciu
           Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn.zm.), art. 32 ust. 3b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 736 z późn.zm.) oraz art. 250 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870

z późn.zm.)

Rada Gminy Tyrawa Wołoska

uchwala, co następuje:

 

§ 1

Udziela się dotacji celowej na zadania bieżące z budżetu Gminy Tyrawa Wołoska
w wysokości 14.000,00 zł (słownie: czternaście tysięcy złotych 00/100) dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rozpuciu z przeznaczeniem na sfinansowanie remontu pomieszczeń wykorzystywanych przez Ochotniczą Straż Pożarną w Rozpuciu.

§ 2

Szczegółowe warunki udzielenia dotacji oraz zasady jej rozliczenia zostaną określone
w umowie zawartej pomiędzy Gminą Tyrawa Wołoska a Ochotniczą Strażą Pożarną
w Rozpuciu.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tyrawa Wołoska.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
 Zofia Rudkowska
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2017-08-10
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2017-09-04 12:50