Włącz kontrast
Gmina Tyrawa Wołoska
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
UCHWAŁA NR XX/129/16
UCHWAŁA NR XX/129/16
RADY GMINY TYRAWA WOŁOSKA
z dnia  28 grudnia 2016 r.
 
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 poz. 446 ) oraz art. 40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz.1440) uchwala się, co następuje:
 
§ 1
 
Ustala się stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
w Gminie Tyrawa Wołoska, których zarządcą jest Wójt Gminy Tyrawa Wołoska, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg w celu:
 1. prowadzenia robót w pasie drogowym,
 2. umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej (za wyjątkiem infrastruktury telekomunikacyjnej) niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
 3. umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej  niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
 4. umieszczania w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam,
 5. zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych, niż wymienione w pkt 1-4.
§ 2
 1. Za zajęcie 1m2 powierzchni dróg gminnych, o którym mowa w  § 1 pkt 1
  i 5 ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia pasa:
 1. chodników, poboczy, placów, ścieżek rowerowych, ciągów pieszych
  i pieszo-jezdnych  - 1,00 zł;
 2. jezdni do 50 % jej szerokości, opasek, zatok postojowych i autobusowych oraz elementów drogi wymienionych w pkt 1, jeżeli znajdują się w skrajni drogowej  - 2,00 zł;
 3. jezdni powyżej 50 % do całkowitego jej zajęcia  - 3,00 zł;
 4. pozostałych elementów pasa drogowego niewymienionych w pkt 1-3                    - 1,00 zł.
 1. Zajęcie pasa drogowego przez okres krótszy niż 24 godziny jest traktowane jak zajęcie pasa drogowego przez jeden dzień. 
§ 3
 1. Za zajęcie 1 m2 pasa drogowego drogi gminnej w celu, o którym mowa w § 1 pkt 2 i 4 uchwały ustala się roczną stawkę opłat za 1 m2 powierzchni pasa drogowego drogi gminnej zajętej przez rzut poziomy umieszczanego urządzenia w wysokości 60,00 (sześćdziesiąt 00/100) złotych.
 2. Za każdy dzień umieszczenia w pasie drogowym reklamy ustala się stawkę opłat za 1 m2 powierzchni reklamy w wysokości 2,00 zł.
 1. Ustala się następujące roczne stawki opłat za zajęcie 1 m² pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym drogi gminnej urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia lub obiektu:
1) w poprzek drogi 10 zł;
2) wzdłuż drogi:
a) w jezdni 5 zł;
b) poza jezdnią 2 zł;
3) na obiekcie inżynierskim (most, wiadukt) 10 zł.
 
   § 4
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tyrawa Wołoska.
 
§ 5
 
Traci moc uchwała nr VIII/42/15 Rady Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 29 września 2015 r.
 
§ 6
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.
Przewodnicząca Rady Gminy
 Zofia Rudkowska
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłZofia Rudkowska - Przewodnicząca Rady Gminy2016-12-28
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2017-01-04 11:27
Gmina Tyrawa WołoskaTyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska tel. (013) 465 69 31 email: urzad@tyrawa.pl
Wygenerowano: 24 czerwca 2018r. 18:16:26
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.