XML
Uchwała Nr II/7/14
Uchwała Nr II/7/14

Rady Gminy Tyrawa Wołoska

z dnia 19 grudnia 2014 r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Tyrawa Wołoska.

Uchwała Nr II/7/14
 
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 19 grudnia 2014 r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Tyrawa Wołoska.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z2014 r. poz. 1202) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. ( Dz.U. 2014 r. poz. 1786) Rada Gminy
u s t a l a :
§ 1
Dla Pana Jana Chowańca – Wójta Gminy Tyrawa Wołoska następujące wynagrodzenie miesięczne:
 
1.     zasadnicze w kwocie:     5.500 zł,
2.     dodatek za staż pracy w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego
 
w kwocie:     1.100 zł,
3.     dodatek funkcyjny w kwocie: 1.500 zł,
4.     dodatek specjalny w kwocie:    2.100 zł,
 
Łącznie 10.200 zł ( słownie: dziesięć tysięcy dwieście zł 00/100).
§ 2
 
1.     Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia
1 grudnia 2014 r.

Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2014-12-19
Publikujący Admin Administrator - Admin 2015-01-27 12:12