XML
UCHWAŁA NR II/3/14
UCHWAŁA NR II/3/14
z dnia 19 grudnia 2014 r.
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
 
w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tyrawa Wołoska

UCHWAŁA NR II/3/14
z dnia 19 grudnia 2014 r.
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
 
w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tyrawa Wołoska
 
         Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 i art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
art. 226, art. 229, 231 i 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) 
 
 
 
Rada Gminy Tyrawa Wołoska
uchwala co następuje:
 
§ 1
 
W związku z otrzymaniem pisma Nr DIS-WIS/4710/8/2014/IB/6 z dnia 12.12.2014 w sprawie przesunięcia dofinansowania w kwocie 405.300,00 zł
z roku 2015 na rok 2014 środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej
na podstawie Aneksu Nr 1 do umowy Nr 2012/0184/2330/SubA/DIS/T
dotyczącej „Budowy Sali Gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Tyrawie Wołoskiej” w roku 2014 i w roku 2015 - na podstawie przyjętej uchwały Nr II/2/14 z dnia 19.12.2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.
oraz Zarządzenia Wójta Gminy Nr 50/14, Nr 53/14, Nr 57/14, Nr 58/14, Nr 59/14, Nr 60/14, Nr 62/14, Nr 63/14, Nr 66/14, dokonuje się następujących zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tyrawa Wołoska wraz z prognozą kwoty długu na lata 2014-2023, określonych w załączniku Nr 1 do uchwały Nr XXXII/152/14 Rady Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 24 stycznia 2014 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tyrawa Wołoska
 
1) Zwiększa się dochody bieżące roku       2014 o kwotę   17.834,00 zł
    do kwoty 6.401.729,61 zł
2) Zwiększa się dochody majątkowe roku 2014 o kwotę 405.300,00 zł
    do kwoty 1.612.301,52 zł
3) Zwiększa się wydatki bieżące roku        2014 o kwotę   17.834,00 zł
    do kwoty 6.617.489,09 zł
4) Zwiększa się wydatki majątkowe roku    2014 o kwotę 405.300,00 zł
    do kwoty 1.732.301,52 zł
 
§ 2
 
Określa się wieloletnią prognozę finansową Gminy Tyrawa Wołoska wraz z prognozą kwoty długu na lata 2014-2023 w brzmieniu jak załącznik Nr 1 i 2
do niniejszej uchwały
§ 3
 
Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
ogółem do kwoty                 1.643.225,00 zł
w tym:
1) 2015 rok do kwoty           1.643.225,00 zł
 
§ 4
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 5
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2014-12-19
Publikujący Admin Administrator - Admin 2015-01-27 12:06