XML
R.Org.0050.7.2013
ZARZĄDZENIE Nr 7/13
Wójta Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 21 marca 2013 r.
 
w sprawie zasad korzystania z telefonów stacjonarnych i komórkowych oraz zasad rozliczania rozmów telefonicznych przez pracowników urzędu gminy i gminnych jednostek organizacyjnych Gminy Tyrawa Wołoska.

 

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
 zarządzam co następuje: 
§ 1
1.     Telefony stacjonarne i komórkowe będące na wyposażeniu urzędu gminy i gminnych jednostek organizacyjnych służą wyłącznie do prowadzenia rozmów związanych z wykonywaniem obowiązków służbowych.
2.     Wykonywanie rozmów telefonicznych przez pracowników nie związanych z wykonywaniem obowiązków służbowych możliwe jest tylko w uzasadnionych przypadkach.
 
§ 2
1.     Pracownicy, wykonujący rozmowy telefoniczne, o których mowa w § 1 ust. 2
z telefonów stacjonarnych zobowiązani są do pokrywania kosztów tych rozmów, zgodnie z wydrukiem rozmów prowadzonych z danego numeru.
2.     Nie obciąża się pracownika kosztami rozmów prowadzonych z telefonów stacjonarnych, jeżeli łączna wartość miesięczna prowadzonych przez pracownika rozmów nie przekroczy kwoty 5,00 zł miesięcznie netto.
3.     Każdy pracownik zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na pokrycie kosztów wykonanych przez niego rozmów telefonicznych, nie związanych z wykonywaniem obowiązków służbowych (zał. 1).
 
§ 3
1.     Pracownik Wydziału Organizacyjnego w UG i upoważnieni pracownicy pozostałych jednostek organizacyjnych zobowiązani są do sprawdzania wydruków rozmów telefonicznych z poszczególnych numerów pod kątem wykonywania przez pracowników rozmów nie związanych z wykonywaniem obowiązków służbowych.
2.     Pracownicy zobowiązani są do pokrywania kosztów rozmów telefonicznych na koniec kwartału, w którym otrzymali informację o wysokości obciążenia.
 
§ 4
1.      Limit rozmów służbowych z telefonów komórkowych jest określony miesięcznym limitem kosztów ustalonych w umowie z operatorem.
2.      Zmiana wysokości limitu może ulec zmianie po podpisaniu nowej umowy z tym samym lub innym operatorem.
 
§ 5
1.     Pracownik, któremu przyznano telefon służbowy podpisuje oświadczenie o:
1)     przyjęciu służbowego telefonu komórkowego z numerem abonenckim oraz określonym miesięcznym limitem kosztów,
2)     wyrażeniu zgody na pokrycie kosztów stanowiących różnicę pomiędzy wysokością kwoty określonej na fakturze wystawionej przez operatora sieci telefonii komórkowej dla danego numeru a przyznanym miesięcznym limitem kosztów ( wzór nr 2).
 
§ 6
1.     Pracownik, któremu przyznano służbowy telefon komórkowy zobowiązany jest do:
1)     przestrzegania niniejszego zarządzenia,
2)     regulowania należności za przekroczenie miesięcznego limitu,
3)     nie udostępniania telefonu służbowego innym osobom,
4)     pokrycia kosztów naprawy telefonu wynikłych z winy pracownika,
5)     zawiadomienie o kradzieży lub zagubieniu telefonu komórkowego pracodawcę,
6)     pokrycia kosztów zakupu telefonu komórkowego w przypadku zagubienia lub kradzieży,
7)     zwrotu telefonu w przypadku rozwiązania stosunku pracy.
 
§ 7
W uzasadnionych przypadkach pracodawca może:
1.     wyrazić zgodę na przekroczenie ustalonego limitu,
2.     umorzyć koszty rozmów poza przyznany limit.
 
           § 8
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 7/13
Wójta Gminy Tyrawa Wołoska z dnia
                              21 marca 2013 r.
 
 
 
 
 
OŚWIADCZENIE
 
 
 
 
1.      Oświadczam, że zapoznałem(am) się z Zarządzeniem Nr 7/13 Wójta Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zasad korzystania z telefonów stacjonarnych i komórkowych oraz zasad rozliczania rozmów telefonicznych przez pracowników urzędu gminy i gminnych jednostek organizacyjnych Gminy Tyrawa Wołoska.
2.      Oświadczam, że wyrażam zgodę na pokrycie kosztów wykonanych przeze mnie rozmów telefonicznych nie związanych z wykonywaniem obowiązków służbowych.
 
 
 
 
 
………………………………………………….
                                                        ( data i podpis pracownika)
 
 
 
 
 
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 7/13
Wójta Gminy Tyrawa Wołoska z dnia
21 marca 2013 r.
 
OŚWIADCZENIE
 
Przyjmuję telefon komórkowy:
 
1.     marka (model) ………………………………………….
2.     numer abonencki ………………………………………
3.     miesięczny limit ……………………………………….
4.     koszt abonamentu ……………………………………..
5.     numer inwentarzowy…………………………………..
 
3.      Oświadczam, że zapoznałem(am) się z Zarządzeniem Nr 7/13 Wójta Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zasad korzystania z telefonów stacjonarnych i komórkowych oraz zasad rozliczania rozmów telefonicznych przez pracowników urzędu gminy i gminnych jednostek organizacyjnych Gminy Tyrawa Wołoska.
4.      Oświadczam, że wyrażam zgodę na pokrycie kosztów wykonanych przeze mnie rozmów telefonicznych stanowiących różnicę pomiędzy wysokością faktury wystawionej przez operatora sieci telefonii komórkowej a przyznanym miesięcznym limitem.
5.      Podpisanie niniejszego oświadczenia oznacza powierzenie telefonu komórkowego na podstawie art. 124 § 1 k.p.
 
 
 
………………………………………………….
                                                                     ( data i podpis pracownika)
 
Zdanie telefonu komórkowego:
 
1.     Data zdania telefonu komórkowego…………………………..
2.     Marka (model)…………………………………………………
3.     Potwierdzenie numeru…………………………………………
 
 
 
 
 
                                               ………………………………………………….
                                                                          ( data i podpis pracownika)
 
 
 
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 7/13
Wójta Gminy Tyrawa Wołoska z dnia
21 marca 2013 r.
 
 
OŚWIADCZENIE
 
1.     Przyjmuję :
 
1)    numer abonencki ………………………………………
2)    miesięczny limit ……………………………………….
3)    koszt abonamentu ……………………………………..
 
2.     Oświadczam, że zapoznałem(am) się z Zarządzeniem Nr 7/13 Wójta Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zasad korzystania z telefonów stacjonarnych i komórkowych oraz zasad rozliczania rozmów telefonicznych przez pracowników urzędu gminy i gminnych jednostek organizacyjnych Gminy Tyrawa Wołoska.
3.      Oświadczam, że wyrażam zgodę na pokrycie kosztów wykonanych przeze mnie rozmów telefonicznych stanowiących różnicę pomiędzy wysokością faktury wystawionej przez operatora sieci telefonii komórkowej a przyznanym miesięcznym limitem.
4.      Podpisanie niniejszego oświadczenia oznacza powierzenie telefonu komórkowego na podstawie art. 124 § 1 k.p.
 
 
………………………………………………….
                                                                     ( data i podpis pracownika) 
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2013-03-21
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2013-04-24 12:13