XML
R.Org.0050.6.2013

ZARZĄDZENIE Nr 6/13
 
Wójta Gminy Tyrawa Wołoska

z dnia 21 marca 2013 r.
 
w sprawie podróży służbowych kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Tyrawa Wołoska.

 

 
Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 7 pkt. 1 i 3, art. 8 i art. 41 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 233, poz. 1458 z późn. zm.) w związku z § 2, § 3,§ 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. poz.)
 
zarządzam co następuje:
 
§ 1
1.     Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy Tyrawa Wołoska , zwani dalej Pracownikami odbywają podróż służbową na podstawie wydanego pisemnego polecenia wyjazdu służbowego, zwanego dalej delegacją.
2.     Delegacje wystawiane są przez zakład pracy danego Pracownika i podpisywane przez Wójta Gminy.
3.     Każda podróż służbowa wymaga wystawienia odrębnej delegacji.
4.     W zakładach pracy prowadzi się ewidencję delegacji.
 
§ 2
1.     Miejscem rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej jest siedziba jednostki organizacyjnej lub miejsce zamieszkania Pracownika.
2.     Nie uznaje się za podróż służbową delegowania pracownika do
miejscowości jego stałego lub czasowego pobytu.
 
§ 3
1.     Środek transportu właściwy do odbycia podróży służbowej a także jego rodzaj i klasę określa pracodawca.
2.     Jeśli wskazanym środkiem transportu jest samochód prywatny, Pracownik zobowiązany jest do wpisania na druku delegacji danych samochodu obejmujących: markę, pojemność skokową silnika oraz numer rejestracyjny pojazdu.
3.     W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pracownikowi przysługuje zwrot kosztów przejazdu w wysokości stanowiącej iloczyn przejechanych kilometrów przez stawkę za jeden kilometr przebiegu, ustaloną przez pracodawcę. 
§ 4
1.     Fakt odbycia podróży służbowej wymaga potwierdzenia dokonanego na druku delegacji w miejscu pobytu, będącym celem podróży służbowej.
2.     W przypadku niemożności uzyskania potwierdzenia, którym mowa w ust. 1 dopuszcza się możliwość złożenia przez Pracownika pisemnego oświadczenia potwierdzającego miejsce pobytu i cel wyjazdu służbowego. 
§ 5
1.      Pracownikowi, który w czasie podróży służbowej poniósł inne niezbędne wydatki związane z tą podróżą, określone lub uznane przez pracodawcę, zwraca się je w udokumentowanej wysokości.
2.      Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują opłaty za przejazd drogami płatnymi min. autostradami, postój w strefie płatnego parkowania, miejsca parkingowe oraz inne niezbędne wydatki wiążące się bezpośrednio z odbywaniem podróży służbowej. 
§ 6
1.      Pracownik dokonuje rozliczenia kosztów podróży służbowej nie później niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia tej podróży.
2.      Do rozliczenia kosztów podróży, o których mowa w ust. 1, Pracownik załącza dokumenty, w szczególności rachunki, faktury, bilety potwierdzające poszczególne wydatki. Jeżeli przedstawienie dokumentu nie jest możliwe, pracownik składa pisemne oświadczenie o dokonanym wydatku i przyczynach braku jego udokumentowania. 
§ 7
Na wniosek Pracownika pracodawca może przyznać zaliczkę na niezbędne koszty podróży służbowej w wysokości wynikającej ze wstępnej kalkulacji tych kosztów.
 
 

§ 8

W przypadku wyjazdu służbowego kilku Pracowników  do tej samej miejscowości lub w tym samym celu odbywaną w tym samym terminie zaleca się korzystanie z samochodu służbowego, a w przypadku niemożności skorzystania z tego środka transportu, odbycie podróży jednym samochodem któregoś z delegowanych Pracowników.
 
§ 9
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2013-03-21
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2013-04-23 13:52