XML
R.Org.0050.4.2013
Zarządzenie nr 4/13
Wójta Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 6 marca 2013 r.
 
w sprawie sporządzania wykazu osób , którym udzielono ulg odroczeń i umorzeń oraz pomocy publicznej.

 

            Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.37 ust.1 pkt 2 lit. f ,lit. g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.)

zarządzam co następuje: 
§ 1
1 Sporządza się wykaz osób prawnych i fizycznych , oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej , którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
 
2. Sporządza się wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej, zgodnie z załącznikiem nr 2.
 
§2
Wykazy, o których mowa w § 1 podać do publicznej wiadomości w terminie do dnia 31 marca roku następnego poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w dniu podpisania. 
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.
 
 
 
                                                                                                                    Załącznik Nr 1
                                                                                                             do Zarządzenia Nr 4/13
                                                                                                                   z dnia 6 marca 2013
  
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej , którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg , odroczeń , umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł.
 
Lp.
imię i nazwisko
/ nazwa
adres
rodzaj ulgi
kwota
przyczyny
umorzenia
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                            
                                                                                                             Załącznik Nr 2
                                                                                                       do zarządzenia Nr 4/13
                                                                                         z dnia 6 marca 2013
 
 
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej , którym udzielono pomocy publicznej.
 
 
Lp.
Imię i nazwisko / nazwa
        adres
rodzaj pomocy publicznej
 
 
 
 
 

 
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2013-03-06
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2013-04-23 13:45