XML
R.Org. 0050.2.2013
ZARZĄDZENIE Nr 2/13
Wójta Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 4 marca 2013 r.
 
w sprawie zmian w budżecie gminy Tyrawa Wołoska na 2013 r.

 

              Na podstawie art. 212 art. 257 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240)
 
WÓJT GMINY zarządza : 
§ 1 
1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę                    128.500,- zł
 
 
Dział
 
Rozdz
 
§
 
Treść
 
Kwota
w zł.
852
 
 
 
POMOC SPOŁECZNA
128.500
 
85212
 
 
 
2010
 
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
 
 
96.400
 
 
96.400
 
85213
 
 
 
 
 
2010
 
 
2030
 
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację własnych zadań bieżących gmin
 
 
 
 
3.400
 
 
1.000
 
2.400
 
85216
 
2030
 
Zasiłki stałe
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację własnych zadań bieżących gmin
2.600
 
2.600
 
85295
 
2030
 
Pozostała działalność
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację własnych zadań bieżących gmin
26.100
 
26.100
           
 
 
 
 
 
RAZEM
 
128.500
2. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę                         700,- zł
 
 
Dział
 
Rozdz
 
§
 
Treść
 
Kwota
w zł.
852
 
 
 
POMOC SPOŁECZNA
700
 
85214
 
 
2030
 
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki
 
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację własnych zadań bieżących gmin
 
700
 
700
           
 
 
 
 
 
RAZEM
 
700
 
3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę                    129.348,- zł
 
 
Dział
 
Rozdz
 
§
 
Treść
 
Kwota
w zł.
750
 
 
 
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
 
600
 
75023
 
4280
 
Urzędy Gmin
Zakup usług zdrowotnych
 
600
600
852
 
 
 
POMOC SPOŁECZNA
128.748
 
85212
 
 
 
3110
 
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Świadczenia społeczne
 
 
96.400
96.400
 
85213
 
 
 
 
 
4130
 
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
 
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
 
 
 
 
3.400
3.400
 
85216
 
3110
 
Zasiłki stałe
Świadczenia społeczne
2.600
2.600
 
85219
 
4280
 
Ośrodki pomocy społecznej
Zakup usług zdrowotnych
248
248
 
85295
 
3110
Pozostała działalność
Świadczenia społeczne
26.100
26.100
           
 
 
 
RAZEM
 
129.348
 
 
4. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę                      1.548,- zł
 
 
Dział
 
Rozdz
 
§
 
Treść
Kwota
w zł.
750
 
 
 
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
600
 
75023
 
4430
 
Urzędy Gmin
Różne opłaty i składki
600
600
852
 
 
 
POMOC SPOŁECZNA
948
 
85214
 
 
3110
 
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki
 
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
Świadczenia społeczne
 
700
700
 
85219
 
4210
 
Ośrodki pomocy społecznej
Zakup materiałów i wyposażenia
248
248
           
 
 
 
RAZEM
 
1.548
 
§ 2
 

 

1.     Wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań
     z zakresu administracji rządowej zleconych gminie
 
 
Dział
 
Rozdz
§
 
Treść
 
Dochody
 
Wydatki
 
zwiększenie
 
zwiększenie
 
852
 
 
 
 
POMOC SPOŁECZNA
 
97.400
 
97.400
 
 
 
85212
 
 
 
 
2010
 
 
 
3110
 
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
Świadczenia społeczne
 
 
 
96.400
 
 
 
96.400
 
 
 
96.400
 
 
 
 
96.400
 
 
 
85213
 
 
 
 
 
2010
 
 
 
4130
 
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
 
 
 
 
1.000
 
 
 
1.000
 
 
 
 
1.000
 
 
 
 
1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RAZEM
 
 
97.400
 
 
97.400
  
§ 3 
1. Nadzór nad jej wykonaniem zleca się Komisji Finansów i Rozwoju     Gospodarczego oraz Komisji Rewizyjnej. 
§ 4 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2013-03-04
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2013-04-23 13:43