XML
R.Org. 0050.47.2012

ZARZĄDZENIE Nr 47/12

Wójta Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 28 grudnia 2012 r. 

w sprawie zmian w budżecie gminy Tyrawa Wołoska na 2012 r.

 

 
              Na podstawie art. 212 art. 257 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240) 
WÓJT GMINY zarządza : 
§ 1 
1. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę                        6.000,- zł
 
 
 
 
Dział
 
 
 
 
Rozdz
 
§
 
 
 
Treść
 
 
 
Kwota
w zł.
 
700
 
 
 
 
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
 
100
 
 
 
70005
 
4270
 
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Zakup usług remontowych
 
100
100
750
 
 
 
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
500
 
75023
 
4110
 
Urzędy Gmin
Składki na ubezpieczenia społeczne
500
500
801
 
 
 
OŚWIATA I WYCHOWANIE
4.400
 
80101
 
4210
4300
Szkoły Podstawowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych
1.500
1.000
500
 
80110
 
4260
Gimnazja
Zakup energii
2.100
2.100
 
80114
 
4300
ZOE-AS
Zakup usług pozostałych
800
800
900
 
 
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
 
1.000
 
90003
 
4300
Oczyszczanie miast i wsi
Zakup usług pozostałych
1.000
1.000
           
 
 
 
RAZEM
 
6.000
 
 
 
2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę                      6.000,- zł
 
 
Dział
 
 
 
 
Rozdz
 
§
 
 
 
Treść
 
 
 
Kwota
w zł.
700
 
 
 
 
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
 
100
 
 
70005
 
4210
 
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Zakup materiałów i wyposażenia
 
100
100
750
 
 
 
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
500
 
75023
 
4120
 
Urzędy Gmin
Składki na Fundusz Pracy
500
500
801
 
 
 
OŚWIATA I WYCHOWANIE
4.400
 
80101
 
4270
 
Szkoły Podstawowe
Zakup usług remontowych
1.500
1.500
 
80110
 
4210
4280
4350
 
Gimnazja
 
Zakup materiałów i wyposażenia
 
Zakup usług zdrowotnych
 
Zakup usług dostępu do sieci Internet
2.100
500
500
1.100
 
80114
 
4270
ZOE-AS
Zakup usług remontowych
800
800
900
 
 
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
 
1.000
 
90002
 
4300
Gospodarka odpadami
Zakup usług pozostałych
1.000
1.000
           
 
 
 
RAZEM
 
6.000
 
 

§ 2 

1. Nadzór nad jej wykonaniem zleca się Komisji Finansów i Rozwoju     Gospodarczego oraz Komisji Rewizyjnej. 
 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2012-12-28
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2013-04-23 13:36