XML
R.Org. 0050.46.2012
ZARZĄDZENIE Nr 46/12
Wójta Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 17 grudnia 2012 r.
 
w sprawie zmian w budżecie gminy Tyrawa Wołoska na 2012 r.

 

              Na podstawie art. 212 art. 257 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240) 
WÓJT GMINY zarządza : 
§ 1 
1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę                           900,- zł
 
 
Dział
 
 
Rozdz
§
 
Treść
 
Kwota
 
w zł.
852
 
 
 
POMOC SPOŁECZNA
900
 
85219
 
2030
 
Ośrodki pomocy społecznej
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
 na realizację własnych zadań bieżących gmin
900
 
900
 
            
 
 
 
 
 
RAZEM
 
900
 
2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę                        9.875,- zł
 
 
Dział
 
 
Rozdz
§
 
Treść
 
Kwota
w zł.
750
 
 
 
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
6.375
 
75011
 
4110
 
Urzędy wojewódzkie
Składki na ubezpieczenia społeczne
1.100
1.100
 
75023
 
4110
4440
 
Urzędy Gmin
Składki na ubezpieczenia społeczne
Odpis na ZFŚS
5.165
4.800
365
 
75095
 
4120
 
Pozostała działalność
Składki na Fundusz Pracy
110
110
754
 
 
 
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
 
I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
 
430
 
75412
 
4110
4430
 
Ochotnicze straże pożarne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Różne opłaty i składki
430
30
400
851
 
 
 
OCHRONA ZDROWIA
2.170
 
85154
 
4210
 
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Zakup materiałów i wyposażenia
2.170
2.170
852
 
 
 
POMOC SPOŁECZNA
900
 
85219
 
4300
 
Ośrodki pomocy społecznej
Zakup usług pozostałych
900
900
           
 
 
 
RAZEM
 
9.875
 
3. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę                      8.975,- zł
 
 
Dział
 
 
Rozdz
§
 
Treść
 
Kwota
w zł.
750
 
 
 
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
6.375
 
75011
 
4010
 
Urzędy wojewódzkie
Wynagrodzenia osobowe pracowników
1.100
1.100
 
75023
 
4120
4430
 
Urzędy Gmin
Składki na Fundusz Pracy
Różne opłaty i składki
5.165
4.800
365
 
75095
 
4110
 
Pozostała działalność
Składki na ubezpieczenia społeczne
110
110
754
 
 
 
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
 
I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
 
430
 
75412
 
4170
4280
 
Ochotnicze straży pożarne
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup usług zdrowotnych
430
30
400
851
 
 
 
OCHRONA ZDROWIA
2.170
 
85154
 
4170
4300
4410
 
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup usług pozostałych
Podróże służbowe krajowe
2.170
150
1.720
300
           
 
 
 
RAZEM
 
8.975
 
§ 2 
1. Nadzór nad jej wykonaniem zleca się Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego oraz Komisji Rewizyjnej. 
§ 3 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2012-12-17
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2013-04-23 13:35