XML
R.Org.0050.45.2012

ZARZĄDZENIE Nr 45/12
Wójta Gminy Tyrawa Wołoska

z dnia 4 grudnia2012 r.
 
w sprawie  ustalenia stawki czynszu najmu za 1m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych należących do mieszkaniowego zasobu Gminy Tyrawa Wołoska.

 

 
      Na podstawie art. 30 ust. 1i ust. 2 pkt 3ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
 o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 7 ust. 1 i art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego ( Dz.U. z 2005 r. Nr 31 po. 266 z późn. zm.) 
 
zarządzam co następuje:
 
§ 1
Ustalam miesięczną stawkę czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego w wysokości 3,30 zł.
 
§ 2
Miesięczna stawka czynszu określona w §1 podlega obniżeniu wg następujących kryteriów:
1)   lokal bez CO lub gazu        - 10%,
2)   lokal bez instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej, CO lub gazu - 20%,
3)   lokal tylko z WC lub łazienką   - 30%,
4)   lokal tylko z instalacją wodno-kanalizacyjną - 40%.
 
 

                                                     § 3

Traci moc zarządzenie Nr 30/07 Wójta Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 22 października 2007 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu za lokale mieszkalne w gminie Tyrawa Wołoska.  
 
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2013 r.
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2012-12-04
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2013-04-23 13:34