XML
R.Org. 0050.43.2012
ZARZĄDZENIE Nr 43/12
Wójta Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 27 listopada 2012 r.
 
w sprawie zmian w budżecie gminy Tyrawa Wołoska na 2012 r.

 

 

              Na podstawie art. 212 art. 257 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240) 

WÓJT GMINY zarządza :
§ 1
 
1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę                    106.526,- zł
 
 
 
 
Dział
 
 
 
 
Rozdz
 
§
 
 
 
Treść
 
 
 
Kwota
w zł.
852
 
 
 
POMOC SPOŁECZNA
106.526
 
85212
 
 
 
2010
 
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
 
na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawa
 
 
100.000
 
 
100.000
 
85213
 
 
 
 
 
2010
 
 
2030
 
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawa
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
 na realizację własnych zadań bieżących gmin
 
 
 
 
149
 
 
47
 
102
 
85216
 
2030
 
Zasiłki stałe
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
 na realizację własnych zadań bieżących gmin
3.537
 
3.537
 
85219
 
2030
 
Ośrodki pomocy społecznej
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
 na realizację własnych zadań bieżących gmin
2.140
 
2.140
 
85295
 
2010
 
Pozostała działalność
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
700
 
 
700
 
            
 
 
 
 
 
RAZEM
 
106.526
 
 
2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę                    110.538,- zł
 
 
 
 
Dział
 
 
 
 
Rozdz
 
§
 
 
 
Treść
 
 
 
Kwota
w zł.
 
700
 
 
 
 
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
 
2.000
 
 
 
70005
 
4170
 
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Wynagrodzenia bezosobowe
 
2.000
2.000
750
 
 
 
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
600
 
75023
 
4440
 
Urzędy Gmin
Odpisy na ZFŚS
100
100
 
75095
 
4100
 
Pozostała działalność
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne
500
500
851
 
 
 
OCHRONA ZDROWIA
100
 
85153
 
4300
Zwalczanie narkomanii
Zakup usług pozostałych
100
100
852
 
 
 
POMOC SPOŁECZNA
107.698
 
85206
 
4170
 
Wspieranie rodziny
Wynagrodzenia bezosobowe
135
135
 
85212
 
 
 
3110
4010
 
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Świadczenia społeczne
Wynagrodzenie osobowe pracowników
 
 
100.000
99.900
100
 
85213
 
 
 
 
 
4130
 
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
 
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
 
 
 
 
149
149
 
85216
 
3110
 
Zasiłki stałe
Świadczenia społeczne
3.537
3.537
 
85219
 
4010
4210
4430
4440
 
Ośrodki pomocy społecznej
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Zakup materiałów i wyposażenia
Różne opłaty i składki
Odpisy na ZFŚS
3.317
140
2.000
227
950
 
85295
 
3110
Pozostała działalność
Świadczenia społeczne
700
700
           
 
 
 
RAZEM
 
110.538
 
 
3. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę                      4.012,- zł
 
 
Dział
 
 
 
 
Rozdz
 
§
 
 
 
Treść
 
 
 
Kwota
w zł.
700
 
 
 
 
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
 
2.000
 
 
70005
 
4210
 
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Zakup materiałów i wyposażenia
 
2.000
2.000
750
 
 
 
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
600
 
75023
 
4430
 
Urzędy Gmin
Różne opłaty i składki
100
100
 
75095
 
4170
 
Pozostała działalność
Wynagrodzenia bezosobowe
500
500
851
 
 
 
OCHRONA ZDROWIA
100
 
85154
 
4210
 
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Zakup materiałów i wyposażenia
100
100
852
 
 
 
POMOC SPOŁECZNA
1.312
 
85206
 
4110
Wspieranie rodziny
Składki na ubezpieczenia społeczne
135
135
 
85295
 
4010
 
Pozostała działalność
Wynagrodzenia osobowe pracowników
1.177
1.177
           
 
 
 
RAZEM
 
4.012
 
 
§ 2
 

 

1.     Wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań
     z zakresu administracji rządowej zleconych gminie
 
 
Dział
 
Rozdz
§
 
Treść
 
Dochody
 
Wydatki
 
zwiększenie
 
zmniejszenie
 
852
 
 
 
 
POMOC SPOŁECZNA
 
100.747
 
100.747
 
 
 
85212
 
 
 
 
2010
 
 
 
3110
4010
 
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
 
na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawa
Świadczenia społeczne
Wynagrodzenie osobowe pracowników
 
 
 
100.000
 
 
 
100.000
 
 
 
 
100.000
 
 
 
 
99.900
100
 
 
 
85213
 
 
 
 
 
2010
 
 
 
4130
 
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawa
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
 
 
 
 
47
 
 
 
47
 
 
 
 
47
 
 
 
 
47
 
 
 
85295
 
2010
 
 
 
3110
 
Pozostała działalność
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
 
na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawa
Świadczenia społeczne
700
 
 
 
700
 
700
 
 
 
 
700
 
 
 
 
 
RAZEM
 
100.747
 
100.747
 
§ 3 
1. Nadzór nad jej wykonaniem zleca się Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego oraz Komisji Rewizyjnej. 
§ 4 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2012-11-27
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2013-04-23 13:31