XML
R.Org.0050.42.2012

ZARZĄDZENIE Nr 42/12
Wójta Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 3 grudnia2012 r. 

w sprawie procedury komunikacji wewnętrznej w Urzędzie Gminy Tyrawa Wołoska.
 

 

 


Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
 o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
 
zarządzam co następuje:
 
 

 

 

   § 1

Ustalam w Urzędzie Gminy Tyrawa Wołoska procedurę oraz zasady przepływu informacji w strukturze pionowej (między kierownictwem a pracownikami) oraz poziomej ( między komórkami organizacyjnymi urzędu).
 

 

 

       § 2

1.     Komunikacja wewnętrzna polega na wymianie informacji między poszczególnymi szczeblami w strukturze organizacyjnej urzędu.
2.      Informacje mogą być przekazywane, ustnie, pisemnie lub osobiście.
3.     Informacja powinna być sformułowana w sposób zwięzły i precyzyjny.
§ 3
Na system komunikacji wewnętrznej składają się następujące elementy:
1)     zarządzenia i postanowienia Wójta Gminy,
2)     spotkania z pracownikami,
3)     indywidualne rozmowy z pracownikami,
4)     bieżąca współpraca między komórkami organizacyjnymi.
§ 4
1.     Współpraca między komórkami organizacyjnymi winna polegać na przekazywaniu informacji i terminowym przygotowywaniu opinii, stanowisk oraz okresowych sprawozdań dla zainteresowanych komórek organizacyjnych, zwłaszcza w sprawach finansowo-podatkowych.
2.     W przypadku gdy postępowanie dotyczy kilku komórek organizacyjnych, jednostek podległych lub samodzielnych stanowisk , wówczas osoby merytoryczne odpowiedzialne za realizację danego zadania współpracują ze sobą, przekazując sobie informacje, dokonują uzgodnień co do dalszego toku postępowania, odpowiadają za terminowe zakończenie sprawy.
§ 5
Na potrzeby komunikacji wewnętrznej winne być wykorzystane tablice ogłoszeń, sieć wewnętrzna oraz poczta elektroniczna.
§ 6
Wykonanie zarządzenia powierzam wszystkim pracownikom Urzędu Gminy Tyrawa Wołoska.
§ 7
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2012-12-03
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2013-04-23 13:29