XML
R.Org.0050.39.2012

ZARZĄDZENIE Nr 39/12

Wójta Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 12 listopada 2012 r. 

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.
  
 

 

Na podstawie art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz  art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.)
 
zarządzam co następuje:
 
§ 1
Zarządzam przeprowadzenie inwentaryzacji gruntów należących do Gminy Tyrawa Wołoska.
§ 2
Wyznaczam komisję inwentaryzacyjną w następującym składzie:
1.      Wiesław Kuzicki - przewodniczący komisji
2.      Jan Chowaniec – członek komisji
3.      Elżbieta Buczek – członek komisji.
 
§ 3
1.      Inwentaryzację należy przeprowadzić metodą weryfikacji polegającej na porównaniu figurujących w księgach rachunkowych danych dotyczących poszczególnych składników rzeczowego majątku z odpowiednimi dokumentami stanowiącymi podstawę ich zapisu w księgach a następnie na ocenie realnej wartości tych składników.
2.      Inwentaryzację należy przeprowadzić wg stanu na dzień 31.12.2012 r.
3.      Weryfikacja ma na celu sprawdzenie, czy jednostka dysponuje dokumentami potwierdzającymi jej tytuł prawny do gruntu o określonej lokalizacji i powierzchni oraz czy w księgach prawidłowo wykazano wartość gruntu.
 

§ 4

Składniki majątku wymienione w § 1 należy spisać w formie protokołu zawierającego potwierdzenie danych ksiąg rachunkowych w terminie do 31.01.2013 r.
§ 5
Zobowiązuję komisje do:
1)      Przestrzegania ogólnie obowiązujących przepisów o inwentaryzacji,
2)      Sporządzenia protokołu inwentaryzacji,
3)      Przekazania kompletnej dokumentacji do Referatu Finansowego w terminie 5 dni po zakończeniu spisu.
 

 § 6

Członków komisji czynię odpowiedzialnymi za właściwe, dokładne i rzetelne przeprowadzenie inwentaryzacji, zgodnie ze stanem faktycznym.
§ 7
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2012-11-12
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2013-04-23 13:26