XML
Zarządzenie Nr 25/2022
R.Org.0050.25.2022
 
 
 
Zarządzenie Nr  25/2022
Wójta Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 11 maja  2022 r.
 
w sprawie ustalenia standardów obsługi osób ze szczególnymi potrzebami
w Urzędzie Gminy Tyrawa Wołoska
 
       Na podstawie art.33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), art. 6 i art. 30  ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t. j. Dz.U.
z 2020 r. poz. 1062) oraz art. 9 ust.1 i art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1824),
 
zarządza się, co następuje:

§ 1
Ustala się „Standardy obsługi osób ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Gminy Tyrawa Wołoska”, zwane dalej Standardami,  stanowiące załącznik  do niniejszego Zarządzenia.
 
§ 2
Zobowiązuje się wszystkich pracowników Urzędu Gminy Tyrawa Wołoska do stosowania Standardów, o których mowa w § 1 Zarządzenia.
 
§ 3
Wyznaczam na pracownika pierwszego kontaktu pracownika sekretariatu w Urzędzie Gminy Tyrawa Wołoska
 
§ 4
Wykonanie Zarządzenia powierzam wszystkim pracownikom Urzędu Gminy Tyrawa Wołoska.
 
§ 5
Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy oraz koordynatorom ds. dostępności.
 
 
§ 6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłJanusz Burak - Inspektor2022-05-11
Publikujący Michał Kocunik - Informatyk 2022-05-20 09:04
Modyfikacja Michał Kocunik - Informatyk 2022-05-23 12:22