XML
zakup i dostawę sprzętu do zdalnego nauczania Zdalna Szkoła +

ZAPYTANIE OFERTOWE

Nr sprawy IIiGG.271.2.2020

Gmina Tyrawa Wołoska zaprasza do składania ofert na „zakup i dostawę sprzętu do zdalnego nauczania”, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 ,,Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła +” – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

I.            Nazwa i adres i dane Zamawiającego:

Gmina Tyrawa Wołoska, Tyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska,

NIP 687-17-85-094 REGON 370440761,

Telefon 13 46 569 31, faks 13 46 569 24,

e-mail: urzad@tyrawa.pl,

adres strony internetowej na której dostępne jest postępowanie: http://bip.tyrawa.pl/

 Z uwagi, że wartość zamówienia nie przekracza 30 000 euro w niniejszym zapytaniu nie będą stosowane przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.  U.  z  2019  r. poz.  1843 oraz  z 2020 r. poz. 288. ze zm.). Postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego zgodnie z art. 4 pkt 8 tejże ustawy oraz  „Regulaminem udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000,00 euro netto” wprowadzonym Zarządzeniem nr 67/2016 Wójta Gminy Tyrawa Wołoska w dniu 12 października 2016 r.

 II.            Przedmiot zamówienia :

 1.      Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa w terminie 30 dni od daty podpisania umowy :

1)       Laptopy – 23szt.

2)       Oprogramowanie antywirusowe 23 szt.

3)       Bezprzewodowe mobilne rutery – 2 szt.

4)       Zestawy słuchawkowe – 23 szt.

5)       Myszki optyczne bezprzewodowe - 23 szt.

2.      Wymagania w zakresie innych cech:

1)       Wszystkie urządzenia muszą być fabrycznie nowe,

2)       Urządzenia muszą posiadać instrukcje obsługi oraz dokumenty gwarancyjne w języku polskim,

3)       Do wszystkich urządzeń należy dołączyć wszelkie kable niezbędne do ich prawidłowego użytkowania,

4)       Dostawca dokona instalacji i konfiguracji sprzętu komputerowego wraz z wymaganym oprogramowanie tak, aby był on gotowy do pracy po przekazaniu użytkownikowi,

5)       Inne wymagane dokumenty dotyczące sprzętu zostały określone w Opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1) do niniejszego Zapytania ofertowego oraz do Formularza ofertowego Załącznik nr 2),

3.    Wykonawca udziela gwarancji dla laptopów, programów antywirusowych oraz ruterów na okres minimum 24 miesięcy oraz dla zestawów słuchawkowych oraz myszek bezprzewodowych na okres minimum 12 miesięcy.

4.      Szczegółowa specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu wraz z określeniem ilości została określona w Załączniku nr 1.

5.      Zamawiający dopuszcza oferowanie sprzętu lub rozwiązań równoważnych lub lepszych. Zamawiający informuje, iż w takiej sytuacji przedmiotowe zapisy są jedynie przykładowe i stanowią wskazanie dla Wykonawcy jakie cechy powinny posiadać materiały użyte do realizacji przedmiotu zamówienia. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów (o ile można im przypisać takie właściwości), określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim powinny odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez Wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego. Operowanie przykładowymi nazwami producenta (o ile można im przypisać takie właściwości), mają jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania.

6.      W Formularzu oferty, Wykonawca podaje producenta, model oferowanego sprzętu, okresy gwarancji oraz opis parametrów oferowanego sprzętu.

7.      W przypadku gdy parametry oferowanego sprzętu są tożsame z wymienionymi w Opisie przedmiotu zamówienia, wówczas Wykonawca może w kolumnie nr 4 tabeli Formularza ofertowego wpisać „zgodny z kryteriami z kol.3”.

 

  III.            Opis warunków udziału w postępowaniu:

 

     O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę, doświadczenie i uprawnienia do wykonania zamówienia, w szczególności, którzy nie są w stanie upadłości bądź likwidacji oraz wykażą brak podstaw do wykluczenia.

Warunki udziału w postępowaniu w zakresie:

1)       Posiadania wiedzy i doświadczenia;

Zamawiający nie konkretyzuje wymagań tego warunku udziału w postępowaniu i uzna, że został spełniony na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę – Załącznik nr 3.

2)      Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;

Zamawiający nie konkretyzuje wymagań tego warunku udziału w postępowaniu i uzna, że został spełniony na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę – Załącznik nr 3.

3)      Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Zamawiający nie konkretyzuje wymagań tego warunku udziału w postępowaniu i uzna, że został spełniony na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę – Załącznik nr 3.

4)      Sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

Zamawiający nie konkretyzuje wymagań tego warunku udziału w postępowaniu i uzna, że został spełniony na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę – Załącznik nr 3.

 

 IV.            Opis sposobu przygotowania ofert

1)   Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

2)   Oferta musi obejmować całość zamówienia.

3)   Oferta winna zawierać wypełniony i podpisany Formularz oferty (Załącznik nr 2) oraz podpisane istotne postanowienia umowy (Załącznik nr 4).

4)   Formularz oferty oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników do niniejszej Specyfikacji, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami.

5)   Oferta winna być sporządzona na piśmie (ręcznie, na maszynie do pisania lub w postaci wydruku komputerowego), w języku polskim, w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści. Oferty nieczytelne zostaną odrzucone.

6)   Wszelkie zmiany w treści ofert (poprawki, przekreślenia, dopiski) powinny być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę - w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane.

7)   Wszystkie        dokumenty winny być złożone w oryginale lub w kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę uprawnioną do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy. Potwierdzenie kserokopii za zgodność z oryginałem może być dokonane przez jedną z osób podpisujących ofertę.

8)   Strony oferty zawierające jakąkolwiek treść winny być ze sobą połączone.

9)   Pełnomocnictwo do złożenia oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do złożenia oferty upoważnia również do poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii wszystkich dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że z treści pełnomocnictwa wynika co innego.

10)  Ofertę należy umieścić w opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane do Zamawiającego na adres:

URZĄD GMINY TYRAWA WOŁOSKA

38-535 TYRAWA WOŁOSKA 175

oraz opisane:

„Zakup i dostawa sprzętu do zdalnego nauczania”.

Nie otwierać przed dniem 5 sierpnia 2020 r. godz: 1300

 

11)  Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty. Zmiany winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian winno być opakowane tak, jak oferta a opakowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem ZMIANA.

 

                          V.            Miejsce i termin składania ofert

Oferty winny być złożone w Sekretariacie  Urzędu Gminy Tyrawa Wołoska, 38-535 Tyrawa Wołoska 175.

Oferty należy składać do dnia 5 sierpnia 2020 r. godz: 1300. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską.

 

                      VI.            Wskazanie miejsca i terminu otwarcia ofert.

Oferty zostaną otwarte w Urzędzie Gminy Tyrawa Wołoska, 38-535 Tyrawa Wołoska 175, pokój nr 27 w dniu 5 sierpnia 2020 r. godz: 1310.

 

                      VII.            Informacja o trybie otwarcia i oceny ofert.

1)       Zamawiający otworzy oferty w miejscu i terminie wskazanym w pkt. 7.

2)       Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostaną zwrócone.

 

                  VIII.             Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów.

W niniejszym zapytaniu Ofertowym zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Oferenci/Wykonawcy przekazują drogą elektroniczną na adres: datae@tyrawa.pl oraz urzad@tyrawa.pl (z wyłączeniem oferty, dokumentów, oświadczeń i załączników do niej, która może zostać złożona wyłącznie na piśmie) lub faksem na nr 13 46 569 24. Osobą upoważnioną do porozumiewania się z Oferentami/Wykonawcami jest Pani Ewa Data, tel. 13 46 569 26 , w dni robocze, w godz: 7.30 – 15.30 (piątek; 7.30 -13.00).

 

                      IX.            Opis sposobu obliczenia ceny oferty.

1)       Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie wyłącznie kryterium ceny tj. cena oferty = 100%.

2)       Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów = 100 pkt, oferty następne będą oceniane na zasadzie proporcji w stosunku do oferty najtańszej wg wzoru:

     C = [C min / C bad] x 100

     gdzie:

     C - liczba punktów za cenę

     C min - najniższa cena ofertowa

     C bad - cena oferty badanej

3)       Oceny dokonywać będzie zamawiający w imieniu którego działa komisja przetargowa, stosując zasadę, iż oferta nie odrzucona, złożona przez Wykonawcę zawierająca najniższą cenę jest ofertą najkorzystniejszą.

4)       Zamawiający jest uprawniony do poprawiania oczywistych omyłek rachunkowych
 i pisarskich z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonywanych poprawek.

 

                X.              Zastrzeżenia.

 

Gmina Tyrawa Wołoska nie może być pociągana do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez Oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem Oferty.

Gmina Tyrawa Wołoska zastrzega sobie prawo do zmian w całości lub części oraz anulowania lub unieważnienia postępowania ofertowego.


Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłPaweł Malarczuk - Informatyk2020-07-28
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2020-07-28 15:08
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2020-08-14 09:15
Dodano do archiwum Paweł Malarczuk - Informatyk