XML
świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg gminnych i powiatowych położonych na terenie gminy Tyrawa Wołoska – sezon zimowy 2019-2020
OC.271.5.2019.JB                                                           Tyrawa Wołoska, 20.11.2019

                                                                              


 ZAPYTANIE OFERTOWE
Wójt Gminy Tyrawa Wołoska zaprasza do złożenia propozycji cenowej
na świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg gminnych i powiatowych
położonych na terenie gminy Tyrawa Wołoska – sezon zimowy 2019-2020
 
I. ZAMAWIAJACY
 
Nazwa i adres zamawiającego:
 Gmina Tyrawa Wołoska, Tyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska
NIP 687-17-85-094, REGON 370440761
Telefon: 13 46 596 31, fax. 13 46 569 24
e-mail: urzad@tyrawa.pl
 
II. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
 
Z uwagi na to, że wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 30.000 euro w niniejszym zapytaniu ofertowym nie będą stosowane przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.).
Postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego, zgodnie z art.4 pkt 8 tejże ustawy oraz Zarządzeniem Nr 67/2016 Wójta Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 12.10.2016 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000,00 euro netto”.
 
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 

 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług zimowego utrzymania dróg (dalej ZUD), powiatowych i gminnych oraz placów wykorzystywanych jako parkingi, położonych na terenie Gminy Tyrawa Wołoska, w sezonie zimowym 2019/2020.
 2. Zamówienie obejmuje odśnieżanie, zwalczanie śliskości dróg na terenie gminy Tyrawa Wołoska wg. wyszczególnienia:
 
Drogi Powiatowe ( 1 zadanie jako całość):
1. Dr. Nr 2220R Mrzygłód – Tyrawa Wołoska w km od 3+440 do 8+930, o długość 5,49 km – szerokość odśnieżania 6,0 m wraz z podsypywaniem piaskiem na podjeździe – Tyrawa-Cegielnia
2.   Dr. Nr 2225R Tyrawa Wołoska – Wańkowa w km od 0+000 do 5+163, o długość 5,163 km – szerokość odśnieżania 6,0 m
3.   Dr. Nr 2224R Rozpucie – Ropienka w km od 0+000 do 2+946, o długość 2,946 km – szerokość odśnieżania 4,0m
4.    Dr. Nr 2221R Siemuszowa – Rozpucie w km od 0,000 do 2+242, o długość 2,242 km – szerokość odśnieżania 4,0 m
5.    Dr. Nr 2226R Rakowa – Stańkowa w km od 0+000 do 1+300, o długość 1,3 km – szerokość odśnieżania 3,0 m
Łączna długość dróg powiatowych objętych ZUD  wynosi 17,141 km.
Obowiązuje 3 standard utrzymania.
 
 
Drogi Gminne ( 2 zadanie jako całość):
1.      Rozpucie – Moczary – długość 1,3 km - szerokość odśnieżania 4,0 m,
2.      Rozpucie – droga na działce nr 264, dł. 0,25 km, szer. odśnieżania 3,0 m,
3.      Tyrawa Wołoska – Łaski – długość 2,5 km - szerokość odśnieżania 3,0 m
4.      Tyrawa Wołoska – Góra –długość 3,2 km - szerokość odśnieżania 3,0 m
5.      Tyrawa Wołoska – SKR – długość 0,5 km - szerokość odśnieżania 5,0 m
6.      Tyrawa Wołoska – Stara Droga- Sadziska – długość 0,9 km -szerokość odśnieżania 3,0 m
7.      Tyrawa Wołoska – Sadziska II  - długość 0,2 km  szer. 2,50
8.      Tyrawa Wołoska – (koło kościoła dz. nr 626/3) – długość 0,215 km – szerokość  2,50
9.      Tyrawa Wołoska - droga na działce nr 360, dł. 0,15 km, szer. odśnieżania 3,0 m,
10.  Tyrawa Wołoska - droga na działce nr 1099 i 1117, dł. 0,15 km, szer. odśnieżania 3,0 m,
11.  Tyrawa Wołoska – droga na działce nr 639 (do cmentarza), dł. 0,28 km, szer. odśnieżania 3,0 m,
12.  Tyrawa Wołoska – droga na działce nr 311 (do Ośrodka Zdrowia), dł. 0,1 km, szer. odśnieżania 4,0 m,
13.  Hołuczków – Wieś – długość 2,0 km - szerokość odśnieżania 4,0 m
14.  Hołuczków -  Mosty – długość 0,6 km – szerokość 2,50
15.  Hołuczków – droga na działce nr 151, 161/4, dł. 300 m, szer. odśnieżania 3,0 m,
16.  Siemuszowa – Góra – długość 2,0 km szerokość odśnieżania 3,0 m - 4,0 m,
17.  Siemuszowa ( Piła) – długość 0,5 km - szerokość odśnieżania 4,0 m,
18.  Siemuszowa – droga na działce nr 228 (do kościoła), długość 0,15km, szer. odśnieżania 3,5 m,
19.  Rakowa –droga przez most za rzekę do osiedla – długość 0,2 km szer. odśnieżania  3,5 m,
20.  Rakowa – droga na działce nr 180 – długość 0,12 km, szer. odśnieżania 3,0 m,
21.  Rakowa – droga na działce nr 154 – długość 0,12 km, szer. odśnieżania 3,0 m,
22.  Rakowa – droga na działce nr 304/1 (do kościoła) – długość 0,12 km, szer. odśnieżania 4,0 m,
23.  Inne drogi na terenie gminy wskazane przez Wójta Gminy lub upoważnionego pracownika.
Łączna długość dróg gminnych objętych ZUD wynosi 15,855 km.
Obowiązuje 4 standard utrzymania.
 
Place wykorzystywane jako parkingi:
1.Tyrawa Wołoska:
    - parking obok kościoła – 1120 m2,
    - parking obok SP – 350 m2,
    - parking obok UG – 175 m2,
    - przystanek obok GOK (zatoka autobusowa, dojazd do garaży OSP i GOK) – 750 m2.
Łączna powierzchnia placów wykorzystywanych jako parkingi wynosi 2395 m2.
Obowiązuje 4 standard utrzymania.

 

 1. Zimowe utrzymanie ma zapewnić ciągłą, całodobową przejezdność dróg objętych niniejszym zamówieniem i polega na obustronnym odśnieżaniu jezdni dróg poprzez mechaniczne usuwanie śniegu z jezdni i placów wykorzystywanych jako parkingi oraz zwalczanie śliskości zimowej poprzez jej usuwanie za pomocą materiału uszorstniającego (materiał wykonawcy), zgodnie z przyjętymi standardami, określonymi w załączniku nr 7 do zapytania ofertowego.
 2. W ramach zimowego utrzymania dróg i placów wykorzystywanych jako parkingi  wykonawca zobowiązany jest do:

a)        likwidacji skutków zimy, żywiołu śnieżnego i skutków obniżonej temperatury poprzez przejęcie na siebie obowiązku utrzymania przejezdności dróg w określonych standardach;

b)        zmniejszenia lub ograniczenia zakłóceń ruchu drogowego wywołanego czynnikami atmosferycznymi;

c)        prowadzenia akcji zimowej w dzień i w nocy, w dni robocze i święta, w różnych warunkach atmosferycznych - opady śniegu, marznącego deszczu, zawieje, zamiecie śnieżne, niskie temperatury itp.;

d)        utrzymywania w pełnej gotowości technicznej i eksploatacyjnej środków transportowych i sprzętowych wraz z osprzętem przewidzianym do zwalczania skutków zimy – w ilości zapewniającej wykonywanie ZUD zgodnie z wymaganiami zamawiającego; w przypadku awarii sprzętu wykonawca jest zobowiązany wykonywać przedmiot umowy sprzętem zastępczym.

e)        posiadania dostępu do materiałów uszorstniających oraz ich składowania - wykonawca ma obowiązek na własny koszt  przygotować i magazynować mieszaniny uszorstniające (piasek o średnicy cząstek od 0,1 do 1 mm lub kruszywo naturalne lub sztuczne o uziarnieniu do 4 mm zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach (Dz. U. z 2005 r. Nr 230 poz. 1960);

f)         prawidłowej organizacji pracy w celu uniknięcia zakłóceń w ruchu drogowym, aby odgarnięty śnieg nie powodował utrudnień w komunikacji pieszych oraz nie utrudniał wjazdów i wyjazdów; 

g)        poinformowania wyznaczonego pracownika zamawiającego o rozpoczęciu akcji w danym dniu;

h)        prowadzenia dokumentacji ZUD w postaci dziennika pracy.

Dziennik pracy winien zawierać:

-          datę i godziny wykonania usługi,

-          ilość kilometrów dróg i m2 placów wykorzystywanych jako parkingi na których wykonywano poszczególne usługi,

-          wskazanie zakresu wykonanych prac, tj. odśnieżanie obustronne, zwalczanie śliskości (posypywanie), jednoczesne odśnieżanie i posypywanie, odśnieżanie  placów wykorzystywanych jako parkingi, jednoczesne odśnieżanie i posypywanie placów wykorzystywanych jako parkingi;

 wg przedstawionego poniżej wzoru – zamawiający przekaże wykonawcy dzienniki pracy.

 

Lp.

Data i godziny wykonania usługi

Nazwa drogi/placu parkingowego, miejscowość

Ilość km/m2

Zakres wykonanych prac

Podpis osoby potwierdzającej

 

 

 

 

 

 

 

Dzienniki pracy należy potwierdzać, po każdej akcji u pracownika zamawiającego odpowiedzialnego za ZUD.

 

i)         przedkładania zamawiającemu w każdy Poniedziałek, (drogą elektroniczną na adres e-mail podany przez zamawiającego) tygodniowego raportu/ dziennika pracy z wykonania prac przy ZUD w tygodniu poprzednim – jeśli takie wystąpiły;

j)         wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za wykonywanie usług/kontakt z zamawiającym w zakresie ZUD, wyposażonej w telefon komórkowy, z którą winien być kontakt przez całą dobę. Wykonawca wskaże właściwą osobę oraz numer telefonu w dniu podpisania umowy.

k)        zapewnienia minimum trzech osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadających odpowiednie uprawnienia do kierowania pojazdami samochodowymi lub ciągnikami rolniczymi, o których mowa w ustawie Prawo o ruchu drogowym;

l)         całodobowej dyspozycyjności osób  prowadzących akcję zimowego utrzymania.

 1. Rozpoczęcie każdej akcji ZUD nastąpi na wezwanie zamawiającego lub w związku z wystąpieniem niekorzystnych warunków atmosferycznych jednocześnie informując zamawiającego.
 2. Zamawiający podczas okresu realizacji przedmiotu zamówienia będzie komunikował się z wykonawcą pisemnie, pocztą elektroniczną oraz telefonicznie.
 3. Standardy ZUD oraz rodzaje czynności podejmowanych w celu zapewnienia utrzymania dróg w stanie zgodnym z nimi, określa załącznik nr 7 do zapytania ofertowego.
 4. Wykonawca zobowiązany jest realizować przedmiot zamówienia przy użyciu sprzętu mechanicznego. Pojazdy wykonujące na drodze prace związane z zimowym utrzymaniem dróg, zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t. j. z Dz. U. z 2019 r., poz. 60 ze zm.) winny wysyłać żółty sygnał błyskowy odpowiadający warunkom określonym w § 38 rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003r. nr 32, poz. 262 ze zm.). Części urządzeń zamontowanych na pojeździe winny spełniać warunki określone w § 39 wyżej wymienionego rozporządzenia.
 5. Po zakończeniu sezonu zimowego wykonawca uprzątnie wszelkie pozostałości po ZUD, powstałe w wyniku wykonywania powyższego zadania.
 6. Zimowe utrzymanie dróg obejmuje ponadto interwencyjne zapewnienie przejezdności na drogach na terenie Gminy Tyrawa Wołoska, które nie zostały objęte zimowym utrzymaniem.
 7. Przystąpienie do interwencyjnego zapewnienia przejezdności dróg nastąpi na żądanie zamawiającego, na podstawie telefonicznego zlecenia określającego zakres rzeczowy oraz termin wykonania. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić interwencyjną przejezdność dróg zgodnie z następującym standardem odśnieżania: jezdnie powinny być odśnieżone w miejscach zasp na szerokość co najmniej jednego pasa z wykonaniem mijanek i posypane na skrzyżowaniach. Wykonawca musi zlikwidować gołoledź, natomiast śliskość pośniegowa jest dopuszczalna. Na trasie dopuszcza się występowanie warstwy zajeżdżonego śniegu. Ewentualne zaspy powinny być usunięte.
 8. Przez drogę należy rozumieć jezdnię z poboczami, zatokami, pasami ruchu powolnego, pasami awaryjnymi, pasami dzielącymi jezdnię.
 9. Przez zwalczanie śliskości zimowej należy rozumieć usuwanie z nawierzchni drogi lodu lub zlodowaciałego śniegu przez posypanie drogi środkami chemicznymi lub materiałami szorstkimi.
 10. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez wykonawcę, jak i podwykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia,
 11. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody, wypadki i kolizje drogowe i inne zdarzenia spowodowane zaniechaniem robót lub na skutek niedostatecznego lub niezgodnego z obowiązującymi przepisami wykonywania robót przy ZUD. Za bezpieczeństwo ruchu w obrębie odcinków dróg, na których jest prowadzone zimowe utrzymanie od chwili ich rozpoczęcia aż do ostatecznego zakończenia odpowiada wykonawca.
 12. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków wynikające z nieprawidłowej realizacji zamówienia.
 13. Wykonawca zobowiązany będzie w trakcie realizacji niniejszego zamówienia posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków.
 14. Zamawiający dopuszcza  wykonanie  przedmiotu  zamówienia przy  udziale podwykonawców. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w formularzu ofertowym zakresu zamówienia (usług), których wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom. Podwykonawca musi posiadać doświadczenie w zakresie powierzonego zakresu przedmiotu zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia poprawek do umowy wykonawcy z podwykonawcą, jeżeli uzna iż zapisy są rażąco niekorzystne dla podwykonawcy, w tym celu należy przedłożyć zamawiającemu projekt tej umowy na 7 dni przed jej podpisaniem. W przypadku powierzenia realizacji części przedmiotu zamówienia podwykonawcy, wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania podwykonawcy jak za własne. Jeżeli wykonawca nie zamieści w ofercie w/w informacji wówczas zamawiający uzna, że wykonawca zrealizuje zamówienia bez udziału podwykonawców.   
 15. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy, który stanowi załącznik nr 6 do zapytania ofertowego.

 

 

W pierwszej kolejności odśnieżane będą drogi po których wykonywana jest komunikacja publiczna (szczególnie dotyczy tych dróg po których jeździ autobus dowożący dzieci do SP w Tyrawie Wołoskiej).

Ilość kilometrów dróg i m2 placów wykorzystywanych jako parkingi, przeznaczonych do zimowego utrzymania będzie zależna od rzeczywistych potrzeb zamawiającego wynikających z warunków pogodowych. Przewidywane ilości kilometrów określone w zapytaniu ofertowym są wartościami szacunkowymi i nie są wiążące dla stron.

 

 

 

 

IV. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA  OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW.

 

1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca spełniający następujące warunki:

1) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie;

3) dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

5) nie podlega wykluczeniu z postępowania.

2. W przypadku udzielenia części zamówienia podwykonawcom, wykonawca określa w formularzu oferty, na których odcinkach dróg obowiązki związane z zimowym utrzymaniem dróg będzie ponosił podwykonawca.

Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie oświadczeń i dokumentów, załączonych do oferty wg formuły „spełnia - nie spełnia".

3. Wykonawca zadania składa propozycję cenową kompleksowo dla dróg powiatowych i gminnych oraz  placów wykorzystywanych jako parkingi.

4.  Zostanie wyłoniony 1 wykonawca do obsługi kompleksowo dróg powiatowych i gminnych oraz  placów wykorzystywanych jako parkingi.

5.  Zleceniodawca zastrzega sobie termin płatności za wykonaną usługę na drogach powiatowych po otrzymaniu środków ze Starostwa Powiatowego w Sanoku.

 

V. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA.

 

 Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 20.04.2020r.

Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z oferentami jest:

Janusz Burak, tel. 13 46 569 37, e-mail: burakj@tyrawa.pl .

Termin i miejsce podpisania umowy wyznaczy Zamawiający.

Zastrzega się możliwość uzgodnienia terminu podpisania umowy drogą telefoniczną.

 

VI. KRYTERIA OCENY OFERT:

 

  O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będzie  cena – 100% 


VII.  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA I TERMIN ZŁOŻENIA  OFERT.

 

1.      Każdy Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu tylko jedną ofertę.

2.      W ofercie należy podać:

- cenę netto, podatek VAT w obowiązującej wysokości i cenę brutto za 1 km odśnieżania dróg gminnych,

- cenę  netto, podatek VAT w obowiązującej wysokości i cenę brutto za 1 km odśnieżania dróg powiatowych,

- cenę netto, podatek VAT w obowiązującej wysokości i cenę brutto  za zwalczanie śliskości poprzez posypywanie 1 km drogi wraz z materiałem Wykonawcy (sól + piasek),

- cenę netto, podatek VAT w obowiązującej wysokości i cenę brutto za 1m2  zimowego utrzymania  placów wykorzystywanych jako parkingi.

  3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w formie elektronicznej. Oferta musi być             złożona w formie pisemnej, sporządzona czytelnie w języku polskim oraz podpisana przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Wykonawcy. W przypadku podpisania oferty przez inną osobę wymagane jest dołączenie do oferty stosownego pełnomocnictwa.

4.      Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

5.      Zleceniobiorca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie propozycję przed terminem upływu jej składania.

   6. Oferta winna zawierać następujące dokumenty:

a)      wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego),

b)     oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 2 do zapytania    ofertowego)

c)      oświadczenie o posiadanych uprawnieniach, wiedzy i doświadczeniu niezbędnych do wykonania zadania (załącznik nr 3 do zapytania ofertowego),

d)     wykaz posiadanych pojazdów-sprzętu, przeznaczonego do wykonania zadania
(załącznik nr 4 do zapytania ofertowego),

e)      oświadczenie o nie zaleganiu z opłatami w Urzędzie Skarbowym i ZUS/KRUS
(załącznik nr 5 do zapytania ofertowego)

          

        

Zamawiający żąda przedłożenia dokumentu o opłaconej polisie ubezpieczenia, a w przypadku jego braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej związanej z przedmiotem zamówienia obejmującej pełny okres zamówienia na kwotę min. 80000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100) – dokument należy przedłożyć przed podpisaniem umowy.  

 

Oferty należy składać do dnia 29 listopada  2019 r. do godz. 1100, osobiście, przez pocztę lub kurierem  w sekretariacie Urzędu Gminy Tyrawa Wołoska, 38-535 Tyrawa Wołoska 175, w zamkniętych kopertach oznaczonych nazwa Wykonawcy i opisanych: „Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych położonych na terenie gminy Tyrawa Wołoska w sezonie 2019-2020

- nie otwierać przed dniem 29.11.  2019r.”

Oferty które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.11. 2019 r. o godz. 1115 w siedzibie Zamawiającego – pok. nr 31.

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zostanie niezwłocznie powiadomiony pisemnie lub telefonicznie o wyborze jego oferty, ponadto wynik postepowania zostanie ogłoszony na stronie internetowej bip.tyrawa.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Tyrawie Wołoskiej.

Umowa w sprawie realizacji zamówienia zostanie zawarta zgodnie z załączonym wzorcem umowy (załącznik nr 6 do zapytania ofertowego), z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszego postepowania oraz danych zawartych w ofercie.

 

 

VIII. MOŻLIWOŚĆ UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia lub unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

IX. KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO DO ZASTOSOWANIA PRZEZ ZAMAWIAJĄCYCH W CELU ZWIĄZANYM Z POSTEPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

 

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO, informujemy, że:

 

1.      Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Tyrawa Wołoska, 38-535 Tyrawa Wołoska 175.

 

2.      Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: inspektor-odo@wp.pl.

 

3.      Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego.

 

4.      Podane dane będą przetwarzane na podstawie:

-   Art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO oraz

-       Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,

 

-       Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

 

5.                  Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:

 

-        Podmioty uczestniczące w realizacji umowy lub podejmujące działania przed zawarciem umowy oraz związanymi z tym postępowaniami,

 

 

6.        Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do ustania czasu niezbędnego do realizacji umowy, do momentu odwołania zgody lub przedawnienia wszystkich roszczeń oraz będą archiwizowane zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie.

 

7.        Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

 

8.        Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na postawie zgody przed jej cofnięciem (ma zastosowanie, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art.6 ust.1 lit. a) RODO).

 

9.        Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

 

 

10.    Podanie danych osobowych jest obligatoryjne, gdy przetwarzanie danych odbywa się w oparciu o przepisy prawa lub prawnie uzasadniony interes administratora a w pozostałym zakresie dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości realizacji umowy lub uniemożliwienie udziału w postępowaniu.

 

 

 

IX. ZAŁĄCZNIKI

1.  Formularz ofertowy.

2.  Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.

3. Oświadczenie o posiadanych uprawnieniach, wiedzy i doświadczeniu niezbędnych do wykonania zadania.

4.  Wykaz posiadanych pojazdów-sprzętu, przeznaczonego do wykonania zadania.

5.  Oświadczenie o nie zaleganiu z opłatami w Urzędzie Skarbowym i ZUS/KRUS

6. Wzór umowy + załącznik nr 1 i 2 do umowy.

7. Standardy zimowego utrzymania dróg w sezonie zimowym 2019/2020.

 

Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłJanusz Burak - Inspektor2019-11-20
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-11-20 13:48
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-12-02 15:38
Dodano do archiwum Paweł Malarczuk - Informatyk