XML
Ścinka i zrywka drewna na skład autobierny z lasów mienia Gminy Tyrawa Wołoska – miejscowość Hołuczków
IIiGG.271.32.2019.JH                                                                      Tyrawa Wołoska, 11.10.2019r.
                                                                                  
                                               
 ZAPYTANIE OFERTOWE
Wójt Gminy Tyrawa Wołoska zaprasza do złożenia propozycji cenowej
na wykonanie zadania pn. „ Ścinka i zrywka drewna na skład autobierny
z lasów mienia Gminy Tyrawa Wołoska – miejscowość Hołuczków dz. 47 i 369”
 
I. ZAMAWIAJACY
Nazwa i adres zamawiającego:
Gmina Tyrawa Wołoska,
Tyrawa Wołoska 175,
38-535 Tyrawa Wołoska
NIP 687-17-85-094, REGON 370440761
Telefon: 13 46 596 31, fax. 13 46 569 24, e-mail: urzad@tyrawa.pl
 
II. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Z uwagi na fakt, że wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 30 000 euro netto,  w niniejszym zapytaniu ofertowym nie będą stosowane przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1669 z późn. zm.).
Postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego, zgodnie z art. 4 pkt 8 w/w ustawy oraz z Zarządzeniem Nr 67/2016 Wójta Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 12 października 2016r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000,00 euro netto”.
 
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zapytania jest pozyskanie i zrywka drewna z lasów stanowiących własność Gminy Tyrawa Wołoska, mienie wiejskie wsi Hołuczków- dz. 47 i 369 oraz jego transport na skład autobierny, wskazany przez sołtysa wsi.
Szczegółowy zakres prac:

 1. Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy sukcesywnie. Zakres usług do wykonania, termin realizacji oraz lokalizacja, będzie uzgadniana z przedstawicielem Zamawiającego (sołtysem lub z inną wyznaczoną osobą). Odbiór ilościowo- jakościowy prac dokonywany będzie przez leśniczego. Protokół odbioru oraz świadectwo legalności pozyskania drewna jest podstawą do wystawienia faktury za wykonaną przez Wykonawcę usługę.
 2. Realizacja zamówienia w zakresie pozyskania i zrywki drewna nie może powodować uszkodzeń drzew stojących, powyżej 5% drzew na powierzchni objętej usługą.
 3. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania porządku na powierzchni na której wykonywana jest usługa i pozostawienie uporządkowanej powierzchni po zakończeniu pracy.
 4. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz m.in. następujących ustaw:
 • ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy ( t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1629 z późn. zm.) –
  w szczególności Dział X Bezpieczeństwo i Higiena Pracy;
 • Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24.08.2006 r. w sprawie bezpieczeństwa
  i higieny pracy przy wykonywaniu  niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 161, poz. 1141 z późn. zm.),
 • Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22.03.2006 r. w sprawie szczegółowych zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego lasów (Dz. U. z 2006 r. Nr 58, poz. 405 z późn. zm., sprostowane Dz. U.2006, Nr 82, poz. 573)
Wszyscy pracownicy nie posiadający w ubraniach roboczych wstawek w kolorze jaskrawym np. pomarańczowym- zobowiązani są używać kamizelek odblaskowych.
 

 1. Zakres zamówienia przewiduje wykonanie usługi, polegającej na pozyskaniu i zrywce drewna z działek mienia wiejskiego nr 47 i 369, położonych w miejscowości Hołuczków oraz jego transport na skład autobierny wskazany przez sołtysa wsi.
Gatunek drewna do pozyskania: buk.
Szacowana masa drewna do pozyskania na dz. 47 i 369:
  - około 100 m3 - drewno wielkowymiarowe,
  - około 100 mp - drewno stosowe.
Uwaga: Podana ilość drewna przewidziana do pozyskania w okresie obowiązywania umowy jest szacunkowa i może ulec zmianie. W przypadku pozyskania drewna w ilości przekraczającej wartość zamówienia, określoną przez Zamawiającego konieczne będzie zawarcie aneksu do umowy.   

 1. Termin wykonania zadania szacuje się na dzień 31.12.2019r. Wszelkie zmiany terminu wykonania prac będą wymagały pisemnego poinformowania Zamawiającego oraz sporządzenia stosownych aneksów do umowy.
 
IV. OPIS SPOSOBU WYKONANIA ZAMÓWIENIA.
POZYSKANIE I ZRYWKA DREWNA
Pozyskanie drewna obejmuje:

 • przygotowanie stanowiska do ścinki,
 • ścinkę wyznaczonych drzew wraz z obalaniem, okrzesywaniem i manipulacją drewna zgodnie z obowiązującymi normami (optymalna manipulacja drewna celem otrzymania możliwie najlepszych jakościowo sortymentów),
 • wyrzynkę dłużyc, kłód i grubizny stosowej, znoszenie grubizny stosowej, łupanie drewna stosowego ( zgodnie z normą), wyrób drewna od 10 cm średnicy,
 • zakończenie prac ścinkowych i uporządkowanie powierzchni manipulacyjnej – szczególnie poskładanie okrzesanych gałęzi w miejscach gdzie nie ma odnowień naturalnych
  i sztucznych (bezwzględnie w drzewostanach rębnych),
 • uprzątnięcie terenu na którym wykonywane były prace z pozostałych śmieci, itp.
 
Zrywka mechaniczna obejmuje:

 • załadunek, transport i wyładunek drewna na skład autobierny wskazany przez sołtysa wsi w sposób umożliwiający jego bezpośredni załadunek przez przyszłego nabywcę.
  W przypadku uzasadnionej potrzeby przesunięcia drewna w miejsca ułatwiające jego załadunek przez przyszłego nabywcę, zostanie to wykonane przez Wykonawcę w ramach niniejszej umowy.
 • drewno wielkowymiarowe należy ułożyć w sposób umożliwiający łatwy dostęp do każdej sztuki drewna, celem obliczenia jego masy oraz odbioru drewna przez leśniczego,
 • układanie stosów zgodnie z obowiązującymi normami,
 • ułożenie zerwanego drewna na legarach,
 • poprawa szlaku po wykonanej zrywce.
 
Wykonawca ma obowiązek:

 • dbać o należyte utrzymanie szlaku zrywkowego, tj. zapewnienie jego przejezdności
  w każdym czasie,
 • bieżącego odprowadzania wody w celu niedopuszczenia do wzdłużnego spływu,
 • utrzymania drożności rowów odprowadzających w przypadku zrywki drewna przez drogi leśne lub na pobocze dróg leśnych.
 
Teren ścinki i zrywki można oglądać w dni robocze od pn. do pt. w godzinach pracy Urzędu Gminy w Tyrawie Wołoskiej, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z sołtysem wsi Hołuczków lub wcześniejszym zgłoszeniu pracownikowi urzędu pod nr tel. 13 46 569 36.
 
V. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA  OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW.

 1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca spełniający następujące warunki:
 1. posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
 2. posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie.
W celu potwierdzenia spełnienia powyższego warunku Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie wykonał co najmniej jedną usługę o zbliżonym zakresie o wartości minimum 20 000,00 zł brutto wraz
z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych usług określających, czy zostały one wykonane lub są wykonywane w sposób należyty. Wykaz należy sporządzić zgodnie ze wzorem, stanowiącym Załącznik 3 do niniejszego zapytania (należy wykazać główne usługi).

 1. dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Wykazanie się dysponowaniem, w celu wykonania zamówienia, przynajmniej 1 osobą posiadającą zaświadczenie ukończenia kursu zawodowego uprawniającego do pracy pilarkami spalinowymi, oraz przynajmniej jednym ciężkim ciągnikiem przeznaczonym do zrywki drewna. Wzór wykazu osób i sprzętu stanowi odpowiednio Załącznik 4 i Załącznik 5 do niniejszego zapytania.
 2. znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
 3. nie podlega wykluczeniu z postępowania – oświadczenie  o braku podstaw do wykluczenia stanowi Załącznik 2 do niniejszego zapytania.
Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie oświadczeń i dokumentów, załączonych do oferty wg formuły „spełnia - nie spełnia".
VI. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: od daty podpisania umowy do 31.12.2019r.
Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest: Joanna Hnat, tel. 13 46 569 29, e-mail: hnatj@tyrawa.pl.
Szczegółowych informacji na temat prac objętych zapytaniem ofertowym udziela sołtys sołectwa Hołuczków- Pan Mirosław Kozłowski tel. 723 230 284.
 
Termin związania ofertą:
Do 30 dni od upływu terminu składania ofert. Termin i miejsce podpisania umowy zostanie wyznaczony przez Zamawiającego. Zastrzega się możliwość uzgodnienia terminu podpisania umowy drogą telefoniczną.
 
 VII. KRYTERIA OCENY OFERT:
 O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będzie cena – 100% 
 
VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

 1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 1 566,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset sześćdziesiąt sześć złotych 00/100).
 2. Wadium w określonej wysokości należy wpłacić na konto Gminy Tyrawa Wołoska nr
  22 8642 0002 2001 0000 2987 0002 - Podkarpacki Bank Spółdzielczy Oddział w Sanoku do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 18.10.2019r. godz. 1000 z dopiskiem:
„Wadium - Ścinka i zrywka drewna na skład autobierny z lasów mienia Gminy Tyrawa Wołoska- miejscowość Hołuczków dz. 47 i 369”.
 1. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej, jako termin składania ofert) kwota wniesionego wadium będzie zaksięgowana na rachunku bankowym Zamawiającego.
 2. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie je w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona.
 3. Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ostatniej faktury, po pozytywnym protokole odbioru, podpisanym przez obie strony umowy.
 4. Wadium przepada na rzecz Zamawiającego, jeżeli wybrany oferent uchyli się od zawarcia umowy. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zwraca się w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia zapytania ofertowego.

IX.  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA I TERMIN ZŁOŻENIA  OFERT.
 1. Każdy Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu tylko jedną ofertę.
 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w formie elektronicznej. Oferta musi być złożona w formie pisemnej, sporządzona czytelnie w języku polskim oraz podpisana przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Wykonawcy. W przypadku podpisania oferty przez inną osobę wymagane jest dołączenie do oferty stosownego pełnomocnictwa.
 3. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
 4. Oferta winna zawierać następujące dokumenty:
 • wypełniony formularz ofertowy- Załącznik 1,
 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia- Załącznik 2,
 • wykaz wykonywanych prac - Załącznik 3,
 • wykaz osób biorących udział w wykonaniu zadania- Załącznik 4,
 • wykaz sprzętu, którym dysponuje wykonawca- Załącznik 5,
 • podpisany i parafowany projekt umowy- Załącznik 6,
 • aktualny odpis z KRS lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
 • oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne- Załącznik 7.
 • klauzula informacyjna oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Tyrawa Wołoska na potrzeby zapytania ofertowego- Załącznik 8.
 
Oferty należy składać do dnia: 18.10.2019r. do godz. 1000 osobiście, pocztą lub kurierem
w sekretariacie Urzędu Gminy w Tyrawie Wołoskiej pok. 31 I piętro, Tyrawa Wołoska 175 38-535 Tyrawa Wołoska, w zamkniętych kopertach opatrzonych pieczęcią firmową oraz napisem:
Oferta na zadanie pn. „Ścinka i zrywka drewna na skład autobierny z lasów mienia Gminy Tyrawa Wołoska- miejscowość Hołuczków dz. 47, 369 - nie otwierać przed dniem 18.10.2019r.”
 
- Oferty które wpłyną po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
- Oferty niekompletne lub zawierające błędy w dokumentach, nie będą brane pod uwagę przy wyborze najkorzystniejszej oferty.
- Zamawiający zastrzega sobie możliwość poprawy oczywistej omyłki pisarskiej oraz oczywistej omyłki rachunkowej z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.10.2019r. o godz. 1015 w Urzędzie Gminy Tyrawa Wołoska w pokoju nr 25, II piętro.
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców w formie pisemnej, ponadto wynik postępowania zostanie ogłoszony na stronie internetowej www.bip.tyrawa.pl, oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Tyrawie Wołoskiej. Umowa w sprawie realizacji zamówienia zostanie zawarta z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszego postępowania oraz danych zawartych w ofercie.
 
 X. MOŻLIWOŚĆ UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia lub unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.
 
 
 
 
 
ZAŁĄCZNIKI:

 1. Formularz ofertowy.
 2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.
 3. Wykaz wykonywanych prac.
 4. Wykaz osób biorących udział w wykonaniu zadania.
 5. Wykaz sprzętu którym dysponuje wykonawca.
 6. Projekt umowy.
 7. Oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków oraz składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.
 8. Klauzula informacyjna oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych
 9. Dowód wpłaty wadium
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłJoanna Hnat - Inspektor2019-10-11
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-10-11 11:48
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-10-22 15:00
Dodano do archiwum Paweł Malarczuk - Informatyk