Włącz kontrast
Gmina Tyrawa Wołoska
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Tyrawa Wołoska
IIiGG.271.27.2019.ED                                                                        Tyrawa Wołoska, 2019-10-01
 
ZAPYTANIE OFERTOWE
 
Wójt Gminy Tyrawa Wołoska zaprasza do składania ofert
 na potrzeby realizacji zadania w zakresie zbierania, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest w ramach projektu pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Tyrawa Wołoska”

 
I. ZAMAWIAJACY
 
Nazwa i adres zamawiającego:
 Gmina Tyrawa Wołoska,
Tyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska
NIP 687-17-85-094, REGON 370440761
Telefon: 13 46 596 31, fax. 13 46 569 24
e-mail: urzad@tyrawa.pl
 
II. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
 
Z uwagi na to, że wartość zamówienia nie przekracza kwoty 30.000 euro w niniejszym zapytaniu ofertowym nie będą stosowane przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r., poz. 1986 ze zm.)
Postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego, zgodnie z art.4 pkt 8 tejże ustawy oraz Zarządzeniem Nr 67/2016 Wójta Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 12 październik 2016r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000,00 euro netto”.
 
III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
 
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Tyrawa Wołoska
 
 
 
1.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
  A. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Tyrawa Wołoska, w zakresie: pakowania, załadunku, transportu oraz przekazania do unieszkodliwienia na składowisko  odpadów niebezpiecznych płyt azbestowo cementowych znajdujących się na terenie nieruchomości położonych w Gminie Tyrawa Wołoska, należących do osób fizycznych.
   B.    Szacunkowa ilość wyrobów zawierających azbest tj. płyt azbestowo – cementowych (płyty eternitowe faliste, płyty eternitowe płaskie) do załadunku, transportu oraz unieszkodliwiania na   składowisku odpadów niebezpiecznych została określona przez Zamawiającego na około 2.145 m2 (32,175 Mg). (podana ilość może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu)
Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia przedmiotu zamówienia w zakresie ilościowym, w związku z realizacją zadania przy dofinansowaniu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Narodowy Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
  C. Wybrany Wykonawca po podpisaniu umowy otrzyma od Zamawiającego wykaz nieruchomości określający lokalizację i nazwisko właściciela posesji,  z których będzie dokonany odbiór płyt azbestowo- cementowych. Termin wykonania prac Wykonawca ustali z każdym właścicielem nieruchomości indywidualnie, o którym to terminie powiadomi Zamawiającego.
  D.  Wykonawca w dniu podpisania umowy oświadczy, że wszelkie dane, dokumenty i informacje pozyskane w trakcie realizacji zadania wykorzysta wyłącznie w celu wykonania tegoż zadania, a dane osobowe będzie chronić zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019r., poz. 1781 ze zm.)
   E. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia i przekazania Zamawiającemu i właścicielowi nieruchomości po jednym egzemplarzu dokumentów potwierdzających przyjęcie odpadu od właściciela nieruchomości (protokół, który powinien zawierać imię i nazwisko osoby, od której odebrane są wyroby zawierające azbest, wskazanie miejsca odbioru, datę odbioru, ilość odebranych odpadów) oraz wystawi  oświadczenie, że prace związane z usunięciem wyrobów zawierających azbest zostały wykonane  prawidłowo, z zachowaniem właściwych przepisów sanitarnych i technicznych, a teren został prawidłowo oczyszczony z odpadów i pyłu azbestowego. Oświadczenie powinno zostać parafowane przez właścicieli nieruchomości.
   F. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu również karty przekazania odpadu na składowisko odpadów niebezpiecznych potwierdzające ilość odebranych odpadów (wagowo).
    G. Do Wykonawcy należeć będzie wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz wszystkimi obowiązującymi w tym zakresie wytycznymi, normami i przepisami prawa.
    H. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania zadania. Zakazuje się udziału podwykonawców w realizacji zadania ze względu na specjalistyczną działalność uwarunkowaną posiadaniem odpowiednich zezwoleń w zakresie wykonywania prac opisanych w niniejszym zapytaniu ofertowym.
 
IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
 
Od podpisania umowy do dnia 18 października 2019r.
 
Termin związania ofertą: 15 dni od daty rozstrzygnięcia postępowania.
Termin i miejsce podpisania umowy wyznaczy Zamawiający.
 Zastrzega się możliwość uzgodnienia terminu podpisania umowy drogą telefoniczną.
 
 V. KRYTERIA OCENY OFERT:
 
O wyborze najkorzystniejszej  oferty decydować będzie  cena – 100%  (za odbiór 1 Mg płyt azbestowo cementowych wraz załadunkiem, transportem i unieszkodliwieniem na składowisku odpadów niebezpiecznych).
 
VI.  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT.

 

 1. Każdy Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu tylko jedną ofertę.
 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w formie elektronicznej. Oferta musi być złożona w formie pisemnej, sporządzona czytelnie w języku polskim oraz podpisana przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Wykonawcy. W przypadku podpisania oferty przez inną osobę wymagane jest dołączenie do oferty stosownego pełnomocnictwa.
 3.  Każda strona kserokopii dokumentów wymaganych w ofercie przez zamawiającego ma być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do podpisywania oferty.
 4. Wszystkie załączniki do oferty muszą być również podpisane przez oferenta lub osoby upoważnione.
 5. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
 6. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, o których mowa w pkt VII.
 
 
VII.WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW WYMAGANYCH OD WYKONAWCÓW.
 

 1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1.
 2. Wzór umowy (podpisany i parafowany przez Wykonawcę) – załącznik nr 2.
 3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 3.
 4. Kopia aktualnego zezwolenia na transport odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.
 5. Kopię aktualnej decyzji zatwierdzającej  program gospodarki odpadami niebezpiecznymi.
 
   VIII.  TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:
 
Oferty należy składać do dnia 7 październik 2019r. do godz. 10:00, osobiście, przez pocztę lub kurierem  w sekretariacie Urzędu Gminy w Tyrawie Wołoskiej, 38-535 Tyrawa Wołoska 175, w zamkniętych kopertach oznaczonych „Oferta –  Usuwanie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Tyrawa Wołoska – nie otwierać przed dniem 7 październik 2019r.”
Oferty które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 7 października 2019r. o godz. 10.15.
Wynik postepowania zostanie ogłoszony na stronie internetowej bip.tyrawa.pl, oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Tyrawie Wołoskiej.
Uczestnik postępowania którego oferta zostanie wybrana, będzie o tym fakcie powiadomiony telefonicznie lub pisemnie.
Umowa w sprawie realizacji zamówienia zostanie zawarta z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszego postepowania oraz danych zawartych w ofercie.
Projekt umowy stanowi załącznik nr 2.
 

 1.  MOŻLIWOŚĆ UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA
 
 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia lub unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.
 2. Zamawiający unieważni postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego w szczególności gdy najniższa cena jednostkowa za 1 Mg dla zadania określonego w niniejszym zapytaniu, zaoferowana przez Wykonawcę, przekroczy stawkę maksymalną określoną przez Dotującego w zasadach konkursu, na podstawie których to zasad Zamawiający otrzymał dotację.
 
Dodatkowe informacje udzielane są w Urzędzie Gminy w Tyrawie Wołoskiej, 38-535 Tyrawa Wołoska 175, pokój nr 24 lub pod nr telefonu 13 46 569 29.
 

 1. ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO
 
 1. Formularz ofertowy (załącznik Nr 1).
 2. Projekt umowy (załącznik Nr 2).
 3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 3)

 

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Informacja o unieważmieniu Plik pdf 194.03 KB
Notatka z otwarcia Plik pdf 234.58 KB
Załącznik nr 3. Plik doc 15.80 KB
załącznik nr 1 -formularz ofertowy. Plik doc 15.08 KB
załącznik nr 2 -wzór umowy. Plik doc 17.65 KB
powrot
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłEwa Dudka - Referent2019-10-01
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-10-01 10:43
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-10-08 13:41
Dodano do archiwum Paweł Malarczuk - Informatyk
Gmina Tyrawa WołoskaTyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska tel. (013) 465 69 31 email: urzad@tyrawa.pl
Wygenerowano: 26 lutego 2020r. 02:16:36
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.