Włącz kontrast
Gmina Tyrawa Wołoska
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Czyszczenie rowów wraz z koszeniem poboczy i skarp rowów przy drogach gminnych
IIiGG.271.25.2019.ED                                                                 Tyrawa Wołoska, 2019-09-16
 
Zapytanie ofertowe
na „Czyszczenie rowów wraz z koszeniem poboczy i skarp rowów przy drogach gminnych na terenie Gminy Tyrawa Wołoska”
 
I. ZAMAWIAJĄCY
Gmina Tyrawa wołoska
38-535 Tyrawa Wołoska
Tyrawa Wołoska 175
NIP 687-17-85-094, REGON 370440761
www.tyrawa.pl; tel. 13 46 56 929
 
II. OSOBA UPOWAŻNIONA DO KONTAKTÓW W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
     1. Ewa Dudka tel. 13 46 56 922, dudka@tyrawa.pl
 
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 
            Przedmiotem niniejszego zamówienia jest złożenie propozycji cenowej na czyszczenie  rowów wraz z koszeniem poboczy oraz skarp rowów przy drogach gminnych na zlecenie i wg. potrzeb zamawiającego.
W ramach zlecenia należy wykonać:
- oczyszczanie rowu z namułu wraz z wywozem urobku,
- - regulacja pobocza, przy którym znajduje się rów, w celu umożliwienia spływu wód z jezdni do rowu,
- koszenie poboczy, skarp i koron rowów przy drogach gminnych.
 
IV.TERMIN REALIZACJI - WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
 
Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania przedmiotu w sposób ciągły do 31 października 2019
 
V. ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA
1. Materiały potrzebne do wykonania robót będących przedmiotem zapytania ofertowego dostarcza Wykonawca.
2. Wykonawca będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia.
3. Wykonawca wykona roboty będące przedmiotem zapytania ofertowego przy użyciu sprzętu, urządzeń i materiałów o jakości odpowiadającej obowiązującym przepisom, normom i standardom.
5. Wszystkie osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadać muszą wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
 
VI. KRYTERIA OCENY OFERTY
1. Zamawiający przyjmuje, iż oceni złożone oferty według następujących kryteriów:
Cena – 100%
2. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez zamawiającego i musi być podana w PLN cyfrowo i słownie.
 
VII. OCENA I WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
1. O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi niezwłocznie wszystkich wykonawców, zamieszczając informacje na stronie internetowej www.bip.tyrawa.pl
2. O terminie zawarcia umowy, zamawiający powiadomi wybranego wykonawcę (telefonicznie, e-mail, fax). Jeśli wybrany wykonawca nie podpisze umowy we wskazanym terminie, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych złożonych ofert.
3. Zamawiający dokona oceny oferty pod względem formalnym i zgodności z zapytaniem ofertowym.
4. Oferta zostanie odrzucona jeżeli:

  1. jej treść nie odpowiada  treści zapytania ofertowego,
  2. nie została przygotowana w oparciu o formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,
  3. nie została podpisana przez Wykonawcę.
5. Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.
6. Zamawiający w toku oceny ofert może żądać od Wykonawców dodatkowych wyjaśnień dotyczących ich treści.
7. Zamawiający jest uprawniony do poprawienia w treści ofert oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych, zawiadamiając o tym Wykonawcę.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w całości bez podawania uzasadnienia. Postępowanie może zostać unieważnione przez Zamawiającego także po terminie złożenia ofert, jeżeli oferta najkorzystniejsza zawiera cenę wyższą od kwoty, jaką Zamawiający planuje przeznaczyć na realizację usługi
9. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem  oferty.
VII. WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Za wykonanie przedmiotu zamówienia Wykonawca wystawi fakturę obciążająca Zamawiającego, tj. Gminę Tyrawa Wołoska,
2. Podstawą wystawienia faktury jest podpisany przez Zamawiającego protokół z odbioru robót.
 
IX. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY
1. Oferty należy składać w formie pisemnej, w siedzibie Zamawiającego lub pocztą na adres: Urząd Gminy Tyrawa Wołoska, 38-535 Tyrawa Wołoska, Tyrawa Wołoska 175, pok. nr 15 do dnia 23.09 .2019 r. do godz. 10.00 (oferta w tym terminie musi wpłynąć do Zamawiającego)
2. Oferty, które zostaną złożone po wyznaczonym terminie, nie będą rozpatrywane.
 
X. INFORMACJE O DOKUMENTACH JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY
Na ofertę składają się następujące dokumenty:
1. Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
2. Odpis z właściwego rejestru lub z CEIDG.
3. Parafowany i podpisany wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
4. Oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i podatków -  załącznik nr 3.
5. Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 4.
XI. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Oferta wraz z załącznikami winna być napisana w języku polskim, trwałą i czytelną techniką, wypełniona w całości oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy.
2. Kopertę z ofertę należy opisać w następujący sposób:
a) Oferta na realizację zadania pn. „Czyszczenie rowów wraz z koszeniem poboczy i skarp rowów przy drogach gminnych na terenie Gminy Tyrawa Wołoska” - nie otwierać przed dniem 23.09 .2019 r.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.09.2019 r. o godz. 10.15 w siedzibie Zamawiającego – pok. nr 31 .
b) W lewym górnym rogu koperty należy umieścić Imię i nazwisko lub nazwę Wykonawcy oraz adres Wykonawcy.
XII. INFORMACJE DODATKOWE
1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od daty jej złożenia.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo podjęcia negocjacji ofertowych warunków z wykonawcą, którego oferta uznana została za najkorzystniejszą w celu uzyskania warunków korzystniejszych dla zamawiającego.
3.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych – złożona oferta musi ujmować całość zamówienia.
4. Zamawiający dopuszcza prowadzenie korespondencji elektronicznej na adres e-mail podany w formularzu oferty przez wykonawcę.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia lub unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

powrot
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłEwa Dudka - Referent2019-09-16
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-09-16 15:00
Modyfikacja Bożena Jasińska - Bożena Jasińska 2019-09-26 14:48
Dodano do archiwum Bożena Jasińska - Bożena Jasińska
Gmina Tyrawa WołoskaTyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska tel. (013) 465 69 31 email: urzad@tyrawa.pl
Wygenerowano: 30 maja 2020r. 22:51:09
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.