XML
Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Tyrawa Wołoska
Szczegółowy zakres zamówienia zgodnie z załącznikami dołączonymi do niniejszego zapytania ofertowego.

 Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie w szczególności:

 - Wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami budowlanymi.

- Zapewnienie prawidłowego zabezpieczenia prowadzonych robót oraz obowiązku   

przestrzegania przepisów BHP przy wykonywanych pracach.

- Wykonawca wykona roboty będące przedmiotem zapytania ofertowego przy użyciu sprzętu, urządzeń i materiałów o jakości odpowiadającej obowiązującym przepisom, normom
i standardom. Na każde żądanie zamawiającego okaże stosowne atesty, aprobaty techniczne, certyfikaty itp., które będą stanowiły załącznik do protokołu odbioru robót.

- Wszystkie osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadać muszą wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

 

 

Wykonawca udzieli inwestorowi pisemnej gwarancji jakości na wykonane roboty na okres 36 miesięcy, licząc od dnia odbioru prac.

 

IV. RODZAJ ZAMÓWIENIA: roboty budowlane

 

V. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

 

W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy spełniający następujące wymagania:

- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Na potwierdzenie powyższego Wykonawca załączy do składanej oferty kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień do wykonywania w/w robót budowlanych.

 

VI. KODY ZE SŁOWNIKA CPV

 

45000000-7 Roboty budowlane;  

45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne;  

45112100-6  Roboty w zakresie kopania rowów;  

45230000-8  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych

 i elektroenergetycznych;  

45231400-9  Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych;  

45232200-4  Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych;  

45262000-1  Specjalne roboty budowlane inne; 

45622112-0  Kopanie rowów;  

45300000-0  Roboty w zakresie instalacji budowlanych;  

45310000-3  Roboty w zakresie instalacji elektrycznych;  

45311000-0  Roboty w zakresie przewodów elektrycznych oraz opraw;  

45311100-1  Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej;  

45311200-2  Roboty w zakresie opraw elektrycznych;  

45312311-0  Instalowanie oświetlenia;  

45315700-5  Instalowanie rozdzielni elektrycznych.

45317000-2  Inne instalacje elektryczne.  

 

VII. TERMIN REALIZACJI USŁUGI:

 

Usługę należy wykonać w terminie do 06.12.2019

 

VIII. WARUNKI PŁATNOŚCI:

 

Wykonawca po wykonaniu zadania, potwierdzonym protokolarnym odbiorem robót budowlanych, wystawi fakturę dla zadania: Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Tyrawa Wołoska na dz. nr ewid. 1099, 1102, 1105, 1106, 1108, 1110, 1087/1 – zadanie nr 7

 

Zapłata za wykonanie zadania nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany
w fakturze w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury i odbioru wykonanych robót budowlanych.

 

 

 

 

 

 

IX. KRYTERIA OCENY OFERT I WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.

 

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium:

Cena – 100%

2. Zamawiający jest uprawniony do poprawiania oczywistych omyłek rachunkowych polegających na błędnych działaniach arytmetycznych z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonywanych poprawek.

3. Zamawiający w toku oceny ofert może żądać od Wykonawców dodatkowych wyjaśnień dotyczących ich treści.

 

X.  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA I TERMIN ZŁOŻENIA  OFERT.

 

1. Każdy Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu tylko jedną ofertę.

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w formie elektronicznej. Oferta musi być złożona w formie pisemnej, sporządzona czytelnie w języku polskim oraz podpisana przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Wykonawcy. W przypadku podpisania oferty przez inną osobę wymagane jest dołączenie do oferty stosownego pełnomocnictwa.

3. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

4. Oferta winna zawierać następujące dokumenty:

- wypełniony formularz ofertowy,

- kserokopię uprawnień do wykonywania robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia potwierdzone za zgodność z oryginałem,

- parafowany i podpisany projekt umowy,

- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert poświadczony za zgodność z oryginałem,

- oświadczenie, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, - pełnomocnictwo do złożenia oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do złożenia oferty upoważnia również do poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii wszystkich dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że z treści pełnomocnictwa wynika co innego.

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 

Oferty należy składać do dnia 21.08.2019 r. do godz. 1000, osobiście, przez pocztę lub kurierem do sekretariatu Urzędu Gminy w Tyrawie Wołoskiej, 38-535 Tyrawa Wołoska 175,
w zamkniętych kopertach oznaczonych pieczątką Wykonawcy i opisanych: „Oferta na wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.
Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Tyrawa Wołoska na dz. nr ewid. 1099, 1102, 1105, 1106, 1108, 1110, 1087/1 – zadanie nr 7 - 
nie otwierać przed dniem 21.08.2019 r.”

Oferty które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.08.2019 r. o godz. 1015 w siedzibie Zamawiającego – pok. nr 31.

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców w formie pisemnej, ponadto wynik postepowania zostanie ogłoszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Tyrawie Wołoskiej oraz na stronie internetowej www.bip.tyrawa.pl   

Umowa w sprawie realizacji zamówienia zostanie zawarta z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszego postepowania oraz danych zawartych w ofercie.

 

XI. INFORMACJE DODATKOWE:

 

1) Wykonawca w formularzu ofertowym określi cenę netto i brutto za wykonanie całości zamówienia.

2) Zamawiający wybierze ofertę cenową Wykonawcy odpowiadającą wszystkim wymogom postawionym przez niego dla prawidłowej realizacji zamówienia i o najniższej cenie brutto za całość zamówienia.

3) W sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia informacji udziela mgr inż. Dagmara Tomaszewska w dni robocze - poniedziałek w godz. 7:30 – 18.00, od wtorku do czwartku w godz. 7:30 – 15.30 i w piątek w godz. 7:30 – 13.00, tel. (13) 46 569 22, e-mail: dtomaszewska@tyrawa.pl

4) Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę cenową przed upływem terminu składania ofert.

5) Z Wykonawcą, którego oferta cenowa zostanie uznana za najkorzystniejszą w terminie do 7 dni od daty powiadomienia o wyborze oferty zostanie podpisana umowa – termin i miejsce podpisania umowy uzgodnione zostaną telefonicznie.

6) Termin związania ofertą cenową wynosi 30 dni od dnia otwarcia ofert przez Zamawiającego.

7) Odpowiedzialność odszkodowawcza

Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych Strony ponosić będą na ogólnych zasadach Kodeksu cywilnego oraz przez zapłatę kary umownej
z następujących tytułów i w następującej wysokości:

a) Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

1) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, w wysokości 0,5% wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad (termin na usunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze wynosi 7 dni),

2) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki,

3) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn występujących po stronie Wykonawcy, w wysokości 20% wynagrodzenia brutto.

4) za niedotrzymanie innych terminów zawartych w umowie Wykonawca zapłaci karę umowną
w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki.

b) Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne:

1) z tytułu odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego zapłaci karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia brutto,

2) w przypadku nieterminowego uregulowania Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną
w wysokości ustawowych odsetek za każdy dzień zwłoki,

3) w przypadku niedotrzymania innych terminów zawartych w umowie Zamawiający zapłaci karę umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki.  

 

 XI. MOŻLIWOŚĆ UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia lub unieważnienia postępowania bez podania przyczyn lub ograniczenia przedmiotu zamówienia.

 

XII. ZAŁĄCZNIKI

 

1.       Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych -Oświetlenie uliczne drogi gminnej w msc. Tyrawa Wołoska-zad. nr 7

2.       Formularz ofertowy.

3.       Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu.

4.       Projekt umowy.

5.       Oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne.

6.       Przedmiar Robót

7.       Dokumentacja Projektowa            

Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłDagmara Tomaszewska - Referent2019-08-13
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-08-13 13:52
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-09-03 15:15
Dodano do archiwum Paweł Malarczuk - Informatyk